Slovníček

Připravili jsme si pro Vás pár pojmů, které často používáme na webu a kterým se převážně věnujeme. Sepsali jsme jejich charakteristiky a v některých případech i nějaké doplňující informace.


cteni

Specifické poruchy učení

Slovní spojení, které zahrnuje dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii i některé další méně časté formy výukových obtíží (např. dyspraxii neboli pohybovou neobratnost).

Dyslexie

Tzv. specifická porucha učení, je vrozená, pramení z odlišného uspořádání a fungování některých center v centrální nervové soustavě. Způsobuje obtíže ve čtenářském projevu, a to navzdory kvalitní výuce, domácímu nácviku a přiměřeným (někdy i nadprůměrným) rozumovým schopnostem. Říká se, že lidé s dyslexií jsou ti, kteří se učí jinak.

Dysgrafie

Jedna z tzv. specifických poruch učení, která označuje výrazné obtíže v písemném projevu, zejména v jeho grafické podobě.

ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou nebo bez hyperaktivity. Jde o tzv. neurovývojové obtíže, jsou vrozené, pramení z oslabeného fungování centrální nervové soustavy. Lidé s ADHD mají potíže zaměřit pozornost na to, čemu se právě mají věnovat, snadno je vše vyruší, odkloní soustředění. Stejně tak se jim nedaří delší dobu vydržet a soustředit se na práci. Je-li přítomna i hyperaktivita, projevuje se u nich neklid, nadměrná potřeba pohybu, často i impulzivita a zbrklost.

Dyskalkulie

Specifická porucha učení, která má negativní dopad na početní dovednosti. Je oslabená představa čísla, objevují se obtíže s představou číselné řady, nedaří se základní počty, což se odráží i v dovednostech, jako je určování času nebo manipulace s penězi. Paradoxně komplexní logické úvahy takovým lidem nemusí činit sebemenší obtíže.

Dysortografie

Obtíže v písemném projevu. Text jedince s dysortografií je plný různých chyb a nepřesností, kterých se dopouští opakovaně a nijak nesouvisejí s jeho rozumovými schopnostmi. Dysortografie je také vrozená, zpravidla jde ruku v ruce s dyslexií.

Zraková percepce

Schopnost rozlišovat podobně vyhlížející symboly a znaky, umět identifikovat důležité detaily, uvědomit si, co je hlavní obrazec a co je pozadí, dovednost analyzovat obrazce na části. Stejně jako u sluchové percepce toto nesouvisí bezprostředně se smyslovým vnímáním, ale se zpracováním viděných informací na tzv. kognitivní úrovni.

Sluchová percepce

Schopnost uvědomit si odlišnost podobně znějících hlásek a slov, případně dalších zvuků, identifikovat hlásky ve slovech, uvědomit si, jak se hlásky ve slovech mění, a tak se mění i tvary slov. Jde o schopnost zpracování slyšeného, nesouvisí se sluchem jako smyslem. V současné době se častěji hovoří o fonematickém povědomí, když máme na mysli identifikaci hlásek a práci s nimi.

Diagnostika

V našem případě jde o psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření výukových obtíží. Vždy nás zajímají i zdroje potíží i silné stránky našich klientů. Diagnostika je důležitý podklad pro stanovení vhodné podpory klientů. Je východisko pro další práci. Stanovení diagnózy samo o sobě příliš nepomůže.

Intervenční program

Ucelené programy, při nichž trénujeme dovednosti a rozvíjíme schopnosti, které mohou být oslabené v důsledku výukových obtíží. V současné době existuje řada různorodých nácviků pro různé věkové skupiny.