Podpůrná opatření u žáků se SPU

Program:

  • specifika výuky žáků se SPU v jednotlivých ročnících ZŠ
  • důležitost rozvoje jednotlivých percepcí pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • speciálně pedagogická péče a pedagogická intervence
  • práce s programem, který rozvíjí zrakové vnímání, zrakovou paměť, sluchové vnímání rytmu i melodie, sluchovou paměť, orientaci v prostoru a čase – návaznost na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností


Podpůrná opatření zaměřená na dyslexii:

  • výběr metody techniky čtení u žáků se SPU; porovnání metody analyticko-syntetické a genetické z hlediska žáků se specifickými poruchami učení
  • co dělat, když nejde žákovi čtení genetickou metodou – praktické ukázky
  • ukázky a praktická cvičení na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií


Podpůrná opatření zaměřená na dysortografii:

  • principy práce s gramatickými pravidly - názorné ukázky, zaměření na grafickou stránku projevu, aplikaci gramatických pravidel, samostatný písemný projev
  • KamiNet.cz - výukové materiály vhodné k výuce žáků se specifickými poruchami učení, přizpůsobení webu potřebám žáků se specifickými poruchami učení z hlediska jednotlivých poruch (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, žáci s poruchou pozornosti)


Praktické příklady přípravy a zadání písemné práce z ČJL a následné hodnocení.

1300 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé ZŠ, speciální pedagogové

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1

Podobné kurzy

Specifické poruchy učení

Uvedení do problematiky, symptomatika, diagnostika SPU, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, stavba reedukační hodiny

1 900 Kč

JAK pomáhat dětem se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) v družině

1 000 Kč