Žáci se specifickými poruchami učení a chování a efektivní strategie učení (zejména na 2. stupni ZŠ)

Program:

„Mě to nebaví, nemá to cenu, stejně se to nenaučím....", slýcháme často nejen od žáků se specifickými poruchami učení a chování. I když se doma učí, ve škole nepodávají odpovídající výkon. Na druhý stupeň ZŠ mnohdy přicházejí s chybějícími základy, nestačí tempu výuky, jejich nechuť i pocity beznaděje stoupají. Učení pro ně přestává mít smysl. Jak zbytečně neztrácet čas, zabránit demotivaci a vést k efektivnímu učení? Účastníci budou mít možnost se seznámit s různými strategiemi a pomůckami, které mohou tento přístup změnit a ukázat, že učení může být dokonce i zábava…


překonávání přetrvávajících projevů specifických poruch učení:

  • u dyslexie s možnostmi zlepšení kvality čtení, porozumění a práce s naukovým textem,
  • u dysortografie s překonáváním obtíží při osvojování gramatického učiva a slovní zásoby v českém a cizím jazyce,
  • u dysgrafie s možnostmi kompenzace obtíží v grafickém projevu,
  • u dyskalkulických obtíží s možnostmi překonávání dílčích problémů;


Orientační diagnostika výhodných stylů a strategií učení, příklady různých strategií učení, tvorba výukového portfolia apod.

Uplatňování různorodých strategií učení ve výuce, metody práce s naukovým textem, tvorba výukových portfolií.

1000 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

pedagogové 1. a zejména 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 32592/2020-4-703