Projekt OPPA

Poradenská podpora žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni.

Stručný obsah projektu


Projekt byl zaměřen na žáky 2. stupně základních škol, jimž byly diagnostikovány specifické poruchy učení (tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie; dále také SPU), a jejich učitele. Jedná se o cílové skupiny, jimž je v současné době věnována dosti malá pozornost. Po přestupu na druhý stupeň základní školy žáci často ztrácejí možnost kontinuální a intenzivní podpory ve vzdělávacím procesu, což je nezbytnou podmínkou jejich školní úspěšnosti. Rovněž učitelé 2. stupně, zejména pak učitelé jiných vyučovacích předmětů, než je český jazyk, nemají s problematikou specifických poruch učení dost zkušeností a nejsou dostatečně informováni o výukových postupech vhodných pro tyto žáky. To vede ke zhoršení školních výsledků, ohrožení školní neúspěšností a snížení možností na přestup do kvalitní střední školy u žáků, jejichž potenciál je zpravidla mnohem vyšší, než který je využit v průběhu jejich vzdělávání na 2. stupni základní školy.


Projekt si kladl za cíl naplnit tři klíčové aktivity, které byly vzájemně úzce provázány a tvořily komplexní systém podpory žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy. První aktivita byla zaměřena na diagnostickou, poradenskou, konzultační a reedukační práci se žáky se SPU, která byla realizována přímo v jejich školách, případně v sídle žadatele. Druhá aktivita navazovala na první uvedenou. Na základě dlouhodobých zkušeností žadatele a příkladů dobré praxe získaných v rámci první klíčové aktivity byly vytvořeny metodické materiály pro učitele jednotlivých vyučovacích předmětů 2. stupně, které jim poskytly základní informace, jak optimálně vzdělávat žáky se SPU. V neposlední řadě třetí klíčová aktivita byla věnována vzděláváním učitelů 2. stupně a poskytování konzultací v oblasti SPU. Vzhledem ke vzdělávání učitelů a vytvoření metodických materiálů byl předpokládán dlouhodobý dopad projektu na výuku žáků se SPU na 2. stupni.