Pro klienty

V DYS-centru pracují psycholožky a speciální pedagožky vzdělané v různých metodách práce s klienty se specifickými poruchami učení. Věnujeme se také klientům s ADHD a různými nespecifickými výukovými obtížemi.


ilustrace kluk
ilustrace svihadlo

Našim cílem je

 • nalézt silné stránky klientů a využít je při učení i v každodenním životě
 • odhalit specifická oslabení klientů
 • zmírnit obtíže klientů s diagnostikovanou poruchou učení či chování
 • podpořit rodinu jako celek
 • poskytnout pomoc či radu učitelům, poradenským pracovníkům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří s klienty s poruchami učení či chování pracují

S čím Vám můžeme pomoci

Jsme nezisková organizace a poskytujeme své služby za úhradu.


Vyšetření

 • psychologické a speciálně pedagogické vyšetření - specifické poruchy učení, ADHD, školní zralost (všechna vyšetření jsou nabízená i v anglickém jazyce); pouze pro potřeby rodiny (popř. tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole), na základě zprávy z vyšetření nemůže škola požádat o financování podpůrných opatření 2. - 5. stupně
 • komplexní dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, vyšetření metodami podle prof. Tzuriela) mapuje potenciál k učení a specifikuje možnosti rozvoje rozumových schopností (tj. jak se klient učí, co k tomu potřebuje, jak mu dospělý vychovatel/učitel mohou pomoci), poskytuje velmi konkrétní a ucelené náměty pro učení a rozvoj dětí i dospívajících


ilustrace stul
ilustrace pismena

Rozvíjející programy

 • terapie a náprava specifických poruch učení anebo chování, logopedická prevence a intervence - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD (v případě potřeby lze realizovat i on-line, po dohodě s konkrétní pracovnicí DYS-centra, nebo je možné osobní návštěvy a on-line návštěvy kombinovat)
 • rozvíjející cvičení pro děti před nástupem do školy nebo s odkladem školní docházky
 • rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • HYPO - individuální program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí ve věku 5,5 - 8 let
 • MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou ve věku 5 – 8 let
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) – program rozvoje kognitivních funkcí (pozornosti, paměti, vnímání, učebních postupů a návyků); vhodný pro děti od 8 let i pro dospívající
 • Já na to mám! – program rozvoje učebních strategií pro studenty středních škol s dyslexií


ilustrace pismena

Konzultace

 • pro rodiče dětí se specifickými poruchami učení a chování
 •  pro studenty a dospělé jedince se specifickými poruchami učení a chování
 •  pro učitele


Po předchozí domluvě
 • lze realizovat i on-line (platba je nutná předem)
 • je možné vyhotovení zprávy z konzultace či zprávy o spolupráci
ilustrace stul

Ceník

DYS-centrum® Praha z. ú. poskytuje své služby za úhradu.

Zpráva z vyšetření je určena pro potřeby rodiny (popř. tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole), na základě zprávy z vyšetření nemůže škola požádat o financování podpůrných opatření 2. - 5. stupně.


CENY SLUŽEB PLATNÉ OD 1. 9. 2022


Domluvený termín setkání je závazný. Pokud potřebujete setkání zrušit, je třeba tak učinit nejpozději do 20:00 předchozího dne (ideálně prostřednictvím SMS). Bude-li setkání zrušeno později, účtujeme storno poplatek v plné výši.
JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE (45‑60 minut) 600 Kč
INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA SPU, ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ, PROGRAMY ROZVOJE, LOGOPEDICKÁ PREVENCE  (45 minut) 500 Kč
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH, DOSPĚLÝCH (cca 3‑4 hodiny práce s klientem + zpráva) 2 500 Kč
DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ UČEBNÍHO POTENCIÁLU (LPAD) (cca 10 hodin práce s klientem + zpráva) 6 000 Kč
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ (cca 3 hodiny práce s klientem + zpráva) 2 000 Kč
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE (cca 4 hodiny práce s klientem + zpráva v anglickém jazyce) 6 000 Kč
SCREENING SPU + DOPORUČENÍ KE ZKOUŠCE K ZÍSKÁNÍ ČESKÉHO OBČANSTVÍ 1 000 Kč
ZPRÁVA Z KONZULTACE, ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI (po předchozí domluvě) 200 Kč