Pro klienty

V DYS-centru pracují psycholožky a speciální pedagožky vzdělané v různých metodách práce s klienty se specifickými poruchami učení. Věnujeme se také klientům s ADHD a různými nespecifickými výukovými obtížemi.


ilustrace kluk
ilustrace svihadlo

Našim cílem je

 • nalézt silné stránky klientů a využít je při učení i v každodenním životě
 • odhalit specifická oslabení klientů
 • zmírnit obtíže klientů s diagnostikovanou poruchou učení či chování
 • podpořit rodinu jako celek
 • poskytnout pomoc či radu učitelům, poradenským pracovníkům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří s klienty s poruchami učení či chování pracují

S čím Vám můžeme pomoci

Jsme nezisková organizace a poskytujeme své služby za úhradu.


Vyšetření

 • psychologické a speciálně pedagogické vyšetření - specifické poruchy učení, ADHD, školní zralost (všechna vyšetření jsou nabízená i v anglickém jazyce); pouze pro potřeby rodiny (popř. tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole), na základě zprávy z vyšetření nemůže škola požádat o financování podpůrných opatření 2. - 5. stupně
 • komplexní dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, vyšetření metodami podle prof. Tzuriela) mapuje potenciál k učení a specifikuje možnosti rozvoje rozumových schopností (tj. jak se klient učí, co k tomu potřebuje, jak mu dospělý vychovatel/učitel mohou pomoci), poskytuje velmi konkrétní a ucelené náměty pro učení a rozvoj dětí i dospívajících


ilustrace stul
ilustrace pismena

Rozvíjející programy

 • terapie a náprava specifických poruch učení anebo chování, logopedická prevence a intervence - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD (v případě potřeby lze realizovat i on-line, po dohodě s konkrétní pracovnicí DYS-centra, nebo je možné osobní návštěvy a on-line návštěvy kombinovat)
 • rozvíjející cvičení pro děti před nástupem do školy nebo s odkladem školní docházky
 • rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • HYPO - individuální program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí ve věku 5,5 - 8 let
 • MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou ve věku 5 – 8 let
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) – program rozvoje kognitivních funkcí (pozornosti, paměti, vnímání, učebních postupů a návyků); vhodný pro děti od 8 let i pro dospívající
 • Já na to mám! – program rozvoje učebních strategií pro studenty středních škol s dyslexií


ilustrace pismena

Konzultace

 • pro rodiče dětí se specifickými poruchami učení a chování
 •  pro studenty a dospělé jedince se specifickými poruchami učení a chování
 •  pro učitele


Po předchozí domluvě
 • lze realizovat i on-line (platba je nutná předem)
 • je možné vyhotovení zprávy z konzultace či zprávy o spolupráci
ilustrace stul

Ceník

DYS-centrum® Praha z. ú. poskytuje své služby za úhradu.

Zpráva z vyšetření je určena pro potřeby rodiny (popř. tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole), na základě zprávy z vyšetření nemůže škola požádat o financování podpůrných opatření 2. - 5. stupně.

 

CENY SLUŽEB PLATNÉ OD 1. 9. 2022

 
Domluvený termín setkání je závazný. 
Pokud potřebujete setkání zrušit, je třeba tak učinit nejpozději do 20:00 předchozího dne (ideálně prostřednictvím SMS).
Bude-li setkání zrušeno později, účtujeme storno poplatek v plné výši.
Pokud dojde k pozdnímu zrušení vyšetření, účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE (45‑60 minut) 600 Kč
INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA SPU, ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ, PROGRAMY ROZVOJE, LOGOPEDICKÁ PREVENCE  (45 minut) 500 Kč
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH, DOSPĚLÝCH (cca 3‑4 hodiny práce s klientem + zpráva) 2 500 Kč
DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ UČEBNÍHO POTENCIÁLU (LPAD) (cca 10 hodin práce s klientem + zpráva) 6 000 Kč
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ (cca 3 hodiny práce s klientem + zpráva) 2 000 Kč
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE (cca 4 hodiny práce s klientem + zpráva v anglickém jazyce) 6 000 Kč
SCREENING SPU + DOPORUČENÍ KE ZKOUŠCE K ZÍSKÁNÍ ČESKÉHO OBČANSTVÍ 1 000 Kč
ZPRÁVA Z KONZULTACE, ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI (po předchozí domluvě) 200 Kč