Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

Program:

Nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ; jejich příčiny, průběh a souvislosti:

  • na straně žáka (kognitivní, percepční a osobnostní faktory),
  • na straně metodického vedení (ŠVP - volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická úskalí);


  • Diagnostika - rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží i na 2. stupni ZŠ;


Pedagogická intervence/reedukace:

  • Metodika je vhodná pro děti, které si nevytvořily představu desítkové soustavy, neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle. Vlivem tohoto využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení a dělení. Nedokáží řešit komplexní aritmetické úlohy. Děti postupně nezvládají zvyšující se objem učiva, nechápou souvislosti a hrozí jim školní selhání až rezignace na výuku.
  • Metodika využívá modelování mentální činnosti prostřednictvím barevných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000.


V rámci semináře budou poskytnuty účastníkům materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem, podklady a doporučení pro preventivní opatření, plán pedagogické podpory.

1300 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Určeno pro:

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, poradenští speciální pedagogové

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477

Termíny:

18. října 2023
9 - 17 hod Volná místa Přihlásit se