Rozhovor s týmem, který je inspirací

13. června 2023

Když se chce, všechno jde... aneb rozhovor s týmem, který je inspirací

S Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Královéhradeckého kraje (rozuměj pěti PPP a dvěma SPC) jsme v kontaktu už řadu let. Občas si někoho z našeho týmu objednají na své konference a výjezdní zasedání, občas přijíždějí kolegové z PPP i SPC na školení do DYS-centra nebo se potkáváme na jiných odborných akcích.


Vždy jsou to milá a inspirativní setkání a opakovaně si říkáme, že tato PPP a SPC potvrzují frázi, „když se chce, všechno jde“. Také se potýkají s administrativou, také bojují s některými nesmyslnými požadavky systému, ale pořád jdou dál, rozvíjejí se, přinášejí nové nápady a neztrácejí elán do práce.


Když jsme se rozhodli, že náš červnový Zápisník věnujeme našim spolupracujícím organizacím, tedy ŠPZ, rozhovor s kolegy z Královéhradeckého kraje byl jasná volba. Na odpovědích se podílel celý tým vedení poradny a SPC, jak je vidíte na fotografii z výjezdního zasedání v Litomyšli u příležitosti konference Současnost a perspektiva sociální péče.


 


1. Blíží se konec školního roku. Co Vám a Vašemu týmu letos udělalo radost? Co se povedlo?


Před třemi lety jsme společně dali naší práci jasný cíl a zahájili náročnou cestou k jeho naplnění. Ve všech týmech se postupně snažíme prosazovat a realizovat změny, které dají naší práci větší smysl.


Těší nás, když se podaří zapojit rodinu i školu do pomoci dítěti a situace se začne proměňovat k lepšímu. Snažíme se pracovat na systému ŠPZ jako otevřené organizace, která se aktivně zabývá specifickými potřebami klientů a při jejich řešení propojuje všechny zainteresované aktéry – rodiče, pedagogy, doprovázející organizace, zdravotnické pracovníky... To nesmírně přispívá ke sdílení důležitých informací a hledání efektivních řešení.


V reakci na komplikovanou společenskou situaci jsme do týmu přijali ukrajinskou psycholožku, která nám pomáhá s řešením problémů ukrajinských dětí a žáků. I v těchto případech se nám velmi osvědčuje vytvoření multidisciplinárního týmu, do něhož se nově snažíme zapojovat i naše sociální pracovnice. Již jen předjednání služby rodilým mluvčím a jeho provázení celým setkáním je vždy pro rodinu velkou podporou, škola i my získáváme velmi cenné informace a zkušenosti ze společného řešení situace.


Úspěšný rok mají za sebou oba naše projektové týmy – tým kariérového poradenství i tým zaměřený na rozvoj wellbeingu a duševního zdraví dětí a žáků. V obou realizovaných projektech jsme zaměřili pozornost zejména na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, které vnímáme jako „klíčové“ hráče možných změn. V zapojených školách se nám díky vzdělávání a intenzivní metodické podpoře daří společně s pedagogy vytvářet smysluplné a efektivní systémy podpory v oblasti kariérového poradenství i v oblasti duševního zdraví.


V rámci organizace se nám podařilo prohloubit spolupráci profesních skupin na jednotlivých pracovištích i s přesahem k systematické spolupráci se skupinami pedagogů (výchovní poradci, metodici prevence, učitelé PSPP a školní speciální pedagogové apod.). Soudržnost a spolupráce týmu je podporována pravidelně probíhajícími týmovými a případovými supervizemi.


Rozhodli jsme se snižovat rozsah nepřímé práce a tam, kde je to možné, nastavujeme delší platnost písemných zpráv i doporučení. Věříme, že nám to postupně poskytne více prostoru pro individuální i skupinovou intervenční práci, během které můžeme sledovat posuny klientů. A taková práce nám dává smysl.


Velkou radost máme vždy, když se podaří zvládnout komplikované situace. Takovéto případy nepůsobí inhibičně, ale naopak je považujeme za zajímavé příležitosti, jak se v rámci týmu naučit něco nového. Je zajímavé sledovat, jak společné směřování v rámci stanovené mise a vize pomáhá i při plnění konkrétních cílů a úkolů.


 


2. A na jaké výzvy a náročné situace jste v týmu narazili? Objevily se v tomto smyslu nějaké novinky oproti předchozím letům?


Pravděpodobně v přímé souvislosti s událostmi, kterým byli lidé vystaveni v důsledku nedávné epidemiologické krize i v důsledku aktuálně stále probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině, zaznamenáváme napříč všemi pracovišti zvýšenou poptávku po psychologických a psychoterapeutických službách. Obrací se na nás stále více klientů s psychickými obtížemi, pocity nejistoty, úzkostmi, sebepoškozováním. Spektrum obtíží klientů se tak výrazněji proměňuje. Řešení zakázek nezřídka nemá jednorázový charakter, ale vyžaduje mnohem komplexnější přístup a tím i větší časovou náročnost.


I na pracovištích SPC se stále častěji objevují situace, které vyžadují péči dlouhodobějšího charakteru. U klientů s Aspergerovým syndromem se jako efektivní jeví kombinace intervenční spolupráce (v případě indikace také diagnostické práce) s edukací okolí a pedagogů školy. Tu je možné realizovat například formou besed, o které mají školy stále větší zájem. Ukazuje se, že komplexní přistup je účinný, klade však poměrně vysoké nároky na odborné pracovníky s ohledem na odbornost i časové vytížení.


Na druhou stranu se častěji než dříve potkáváme s rodiči, kteří mají potřebu být ve vztahu k nám v opozici, nemají dostatečný zájem o potřeby svého dítěte, nespolupracují s pedagogy. S tím úzce souvisí narůstající potřeby v oblasti sociální práce, proto společně se sociálními pracovnicemi intenzivně přemýšlíme nad možnostmi jejího rozšíření. Již nyní poskytujeme krátkodobé intervence a vidíme jejich prokazatelný přínos.


Za velkou výzvu považujeme rozlišování mezi vlivem nepodnětného prostředí a indikací mentálního postižení. Toto téma je v některých případech náročné jak diagnosticky, tak i v oblasti následného vnímání a schopnosti s těmito klienty pracovat ve školním prostředí.


 


3. Vedete ohromné množství lidí v pěti PPP a dvou SPC. Jak se vám daří v týmu komunikovat? Máte nějaké osvědčené mechanismy?


Vedení lidí se snažíme neustále zdokonalovat. Na úrovní nejvyššího vedení se v současné době scházíme 2x měsíčně a společný čas věnujeme především tématům, která jsou nutná k diskutování. Pro předávání „jednoduchých“ informací využíváme elektronické informační kanály, zejména sdílené prostředí Teams.


Je velkým štěstím, že se dokážeme shodnout na základní filozofii poradenské práce a společně sdílíme představu o tom, jak můžeme budovat „dobrou značku“. Klademe důraz na týmovost, rozvoj komunikace a vzájemné spolupráce.


Podporujeme setkávání odborných pracovníků napříč pracovišti organizace, velký přínos pro rozvoj naší práce i vzájemných vztahů spatřujeme v supervizích a nově i v práci profesně se učících skupin (např. skupina pro rozvoj práce s nadanými žáky, pro rozvoj kariérového poradenství, pro rozvoj kompetencí v oblasti diagnostiky matematických schopností a dovedností či pro rozvoj dynamického přístupu ve speciálně pedagogické diagnostice). Pravidelně se setkávají i všechny sociální pracovnice a metodici prevence.


Velkým přínosem pro podporu vzájemných vztahů v takto velké organizaci je každoročně pořádaná výjezdní konference, na níž kromě odborného programu vytváříme prostor pro vzájemná neformální setkání. Letos proběhl již 7. ročník a přípravný výbor konference se těší z velmi dobrých reflexí většiny účastníků.  


 


4. Patříte k pilířům českého poradenského systému. Kdybyste se měli zamyslet nad profilem klientů, kteří do poraden chodí, všímáte si nějakých změn nebo se objevují spíše tradiční zakázky, které znáte dlouhodobě? 


Jak bylo naznačeno již v předchozích odpovědích, v této oblasti zaznamenáváme v poslední


době změny. Významně vnímáme dopady spojené se situacemi vyvolanými pandemií, válečným konfliktem a narůstajícím vlivem informačních a komunikačních technologií. Vnímáme přetíženost pedagogů a tlak v celé společnosti.


Žádosti jsou celkově komplikovanější, často se v nich objevují kombinace více faktorů –⁠ výukové, výchovné a zdravotní obtíže. Jejich vyřešení tak vyžaduje více kontaktů, nejen diagnostiku, ale také pozorování v prostředí školy a konzultace s dalšími odborníky. Patrný je posun od výukových obtíží směrem k výchovným, přibývá klientů s náročným chováním a socio-emoční labilitou. Stále častěji se objevují zakázky, kdy rodiče zmiňují obtíže v oblasti soustředění, obtíže se začleněním do kolektivu, složité rodinné zázemí. Vzrostl počet žádostí o individuální vzdělávání.


I na pracovištích SPC, kde jsou cílové skupiny klientů jasně definovány, jsou zakázky komplikovanější a k jejich smysluplnému řešení je zapotřebí mnohem více času.  


 


Na otázky odpovídali:


Mgr. Soňa Holá společně s vedoucími jednotlivých pracovišť:


Mgr. Veronika Brychtová


PhDr. Kristýna Červená


Mgr. Alena Chudobová


Mgr. Ing. Ladislav Martinek


PaedDr. Hana Plachtová


Mgr. Markéta Pražáková


Mgr. Ivana Skalková