Big_loader_ajax

Semináře mimo DYS-centrum

Většinu námi nabízených seminářů je možné uskutečnit i na Vašem pracovišti (např. ve škole, poradně atp.). V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hladíkovou na e-mailové adrese: zuzana.hladikova@dyscentrum.org

 

Do e-mailu prosím specifikujte, o jaký seminář máte zájem, pro jaký počet osob a kde byste jej rádi uskutečnili.

 

Kromě výše uvedených seminářů nabízíme také následující semináře:

Práce s výchovnými problémy ve třídě 

Akreditace MŠMT ČR č. j. 133/2021-1

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Program:

   • druhy výchovných problémů; 
   • vznik agresivního chování u dětí (včetně šikany), rozpoznávání „agresorů“ a „obětí“; 
   • možnosti řešení agresivního chování u dětí; 
   • práce s tresty a odměnami; 
   • práce s rodinou.

Určeno: učitelé ZŠ, SŠ a SOU, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a psychologové, vychovatelé

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 860/2019-1-33

Lektorka: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Program:

   • vliv osobnosti žáka (rozumové schopnosti, motivace, zájem, schopnost koncentrace apod.) na nepříznivý stav; 
   • možnosti práce s těmito dětmi: respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků; kdo je neukázněný žák, jak s ním pracovat; dítě hraniční; dítě hyperaktivní; spolupráce s rodinou; 
   • styly učení žáků; 
   • pozorovatelné projevy chování žáků ve školním prostředí; 
   • chování – příčiny nevhodného chování, syndrom ADHD/ADD, dětská agresivita; 
   • možnosti intervence a adekvátního pedagogického vedení. 

Určeno: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Pohádky pro společné čtení 

Akreditace MŠMT ČR č. j. 13754/2021-1

Lektorka: Mgr. Alena Vorlíčková

Program:

   • podpora dětského čtenářství zaměřená též na děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie); 
   • atraktivní publikace vhodné pro nácvik četby s dětmi; 
   • prvky v textu, které dyslektikům usnadňují čtení; 
   • "léčivá síla" pohádek;
   • méně známé varianty lidových pohádek a jejich využití při společném čtení; 
   • praktické využití tištěných sešitů ve speciální jazykové a typografické úpravě při práci s dětmi; 
   • aktivity vhodné pro přípravu na čtení a po přečtení pohádky (čtenářské strategie, storytellingová cvičení, pracovní listy, grafomotorická cvičení, výtvarné činnosti apod.).

   Každý účastník obdrží knížku pohádek sepsaných lektorkou (www.spolecnecteni.com).

Určeno: učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, školní speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Rozsah semináře: 4 hodin

 

Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti

Akreditace MŠMT ČR č. j. 133/2021-1

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Program:

   • syndrom ADD/ADHD (etiologie, základní projevy, odlišení syndromu ADHD od ADHD s poruchou chování); 
   • projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích od narození po dospělost; 
   • silné a slabé stránky hyperaktivních dětí – možnost eliminace nebo kompenzace slabých stránek, posílení silných stránek a jejich využití ke kompenzaci stránek slabých; 
   • výchovné a výukové vedení hyperaktivního dítěte – jak dovést hyperaktivní dítě do dospělosti tak, aby se úspěšně začlenilo do běžného života a bylo úspěšné při studiu, v pracovních a partnerských vztazích.

Určeno: učitelé ZŠ a vychovatelé školních družin

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Podpora žáků se specifickými poruchami učení (jak realizovat PLPP) 

Akreditace MŠMT ČR č. j. 20859/2020-4-473

Lektorka: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Program:

   • seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky – pozorování, rozhovor, analýza činností žáků, portfolio, školní anamnéza, dotazníky, testové metody, posuzovací škály; 
   • význam pedagogické diagnostiky pro stanovování podpůrných opatření prvního stupně a tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP);
   • struktura plánu pedagogické podpory; stanovení hlavních výstupů plánu po ukončení stanoveného časového období jeho realizace; stanovení hodnotících kritérií, která pomáhají zmapovat, zda bylo dosaženo cílů plánu a modifikace učiva je optimální; specifika jednotlivých vyučovacích předmětů;
   • základní metody výuky, domácího vzdělávání i zkoušení žáků se specifickými poruchami učení v souladu s plánem pedagogické podpory; podpora výukových preferencí; spolupráce s rodinami žáků; významné didaktické a metodické pomůcky, počítačové programy a další materiály, které lze využít při práci s uvedenou cílovou skupinou.
 
Určeno: učitelé ZŠ a SŠ
 
Rozsah semináře: 8 hodin
 
 
Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Akreditace MŠMT ČR č. j.133/2021-1

Lektor: doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Program:

 • charakteristika poruch učení a chování (SPUCH), členění SPUCH, etiologie
  a symptomatika SPUCH;
 • typické problémy žáků se SPUCH při výuce v základních uměleckých školách, charakteristické projevy, obtíže při čtení z not;
 • možnosti inkluze žáků se SPUCH v základních uměleckých školách;
 • základní přístupy k výuce žáků se SPUCH, alternativní způsoby výuky přizpůsobené individuálním potřebám žáků, specifika práce se žákem se syndromem ADHD, resp. ADD.     

Určeno: učitelé ZUŠ a ZŠ s rozšířenou výukou uměleckých oborů

Rozsah semináře: 4 hodiny

 

Úskalí práce se žáky se SPUCH (řešení praktických problémů)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 14518/2022-1-477

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Program:

 • nové reedukační metody práce určené žákům s SPUCH, nové pomůcky, odborné publikace, pracovní listy;
 •  případové studie – rozbor konkrétních pracovních případů s lektorem a ostatními účastníky, konzultace konkrétních postupů práce se žáky s SPUCH a případných úprav.

Určeno: pouze absolventi kurzu Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava (původní i zkrácené verze)

Rozsah semináře: 4 hodiny

 

Práce se stresem ve škole (pro učitele žáků se SPUCH)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková       

Program:                

 • syndrom vyhoření obecně;
 • vznik, příznaky, projevy syndromu vyhoření;
 • fáze syndromu vyhoření;
 • skupiny učitelů ohrožené syndromem vyhoření;
 • možnosti prevence syndromu vyhoření;
 • zásahy a nápomoc při syndromu vyhoření;
 • využití technik sebepoznání; práce s relaxačními technikami a metodami práce se stresem;
 • doplněno doporučenou literaturou a ukázkami relaxačních technik.

Určeno: učitelé ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Specifické poruchy učení na 2. a 3. stupni

Akreditace MŠMT ČR č. j. 14518/2022-1-477

Lektorky: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, PaedDr. Daniela Švancarová

Program:                

teoretická část:

 • definice a terminologie poruch učení;
 • jednotlivé typy poruch učení;
 • příčiny vzniku poruch učení;
 • projevy jednotlivých poruch učení;
 • odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD).

praktická část:

 • obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci žáků se SPU;
 • metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení;
 • seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR týkajícími se SPU;
 • konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech;
 • metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ;
 • orientačně metody reedukace SPU, profesionální orientace žáků se SPU.

Kurz je doplněn praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu.

Určeno: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 10 hodin rozložených do dvou setkání

 

Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Akreditace MŠMT ČR č. j. 32595/2018-2-878

Lektorka: PhDr. Kamila Balharová

Program:

 • jak specifické poruchy učení ovlivňují výuku českého jazyka u studentů;
 • jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova;
 • práce s webovými stránkami KamiNet;
 • praktické vyzkoušení některých metod práce se žáky se SPU, které jsou využitelné
  i pro ostatní žáky;
 • metodika práce s individuálně integrovaným žákem v hodinách českého jazyka;   
 • oblast literární výchovy se zaměřením na porozumění stavby věty a textu, práci
  s autentickými texty, orientaci v textu, zkušenosti s vedením čtenářského deníku, propojení s dramatickou výchovou.        

Určeno: učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ, vyučující českého jazyka žáků se SPU a pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Náročné situace ve školní třídě

Akreditace MŠMT ČR č. j. 14518/2022-1-477

Lektor: Mgr. Pavel Dosoudil

Program:

 • práce s náročnými situacemi, ke kterým v každé třídě dochází - konflikty, špatná spolupráce ve skupině, agresivní jednání;
 • předcházení a řešení konfliktů, zásady efektivní komunikace;
 • tvorba krizových scénářů pro mimořádné situace ve škole.       

Určeno: učitelé ZŠ, SŠ, pracovníci školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Rozsah semináře:  6 hodin

 

Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií
pro studenty SŠ s dyslexií

Akreditace MŠMT ČR č. j. 32595/2018-2-878

Lektorky: doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková (Bodnárová)

Program:

 • představení komplexního programu rozvoje učebních postupů „Já na to mám!“, strategií pro práci s informacemi, posílení kognitivních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, prostorová orientace, verbální vyjadřování) a sociálních dovedností;
 • seznámení s principy, na jejichž základě program vznikl a s metodami, jak realizovat program s žáky;
 • cílem kurzu je seznámit účastníky s principy komplexního programu „Já na to mám!“ pro práci se středoškoláky s diagnózou SPU a naučit frekventanty samostatně pracovat s programem a vést tak své žáky.

Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu „Já na to mám!“.

Určeno: učitelé SŠ, pracovníci školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Rozsah semináře: 14 hodin

 

Nebojme se matematiky

Akreditace MŠMT ČR č. j. 32595/2018-2-878

Lektorky: PhDr. Jitka Michnová, doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Program:

• představení metody VOBS – výuka orientovaná na budování schémat; 
• práce v matematických prostředích;
• učitel jako moderátor a průvodce;
• osobní a sociální rozvoj žáka;
• diskuze nad možnostmi a riziky objevitelské výuky.
 
Určeno: učitelé matematiky 1. a 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové a psychologové
 
Rozsah semináře: 8 hodin
 

  


8 kroků, jak naučit žáky plánovat

Jedna z důležitých dovedností, kterou s našimi klienty trénujeme, je plánování. Z odborného hlediska jde o exekutivní funkci, což je soubor řady dílčích kognitivních funkcí, které nám pomáhají při úspěšném řešení úkolů (při podávání výkonů čili při exekutivě). Z praktického hlediska a každodenního života jde o dovednost, která pomáhá úspěšně řešit zadané úkoly, díky nimž dokážeme práci zdárně dovést až do konce.

Co nás štve při práci s klienty

Občas se nám stává, že si musíme po práci s klienty ulevit, že nevěříme vlastním uším, že jsme vyděšené, s čím se klienti setkávají. Není neobvyklé, že jde o stále stejná témata, ale to nic nemění na faktu, že nás vždy znovu rozčílí. Co například?

Jak si vedou supervize ve školství?

Přečtěte si další z našich minirozhovorů, které publikujeme v Zápisníku DYS-centra. Tentokrát s Pavlem Dosoudilem. Máte-li zájem o zasílání celého Zápisníku, neváhejte se přihlásit k jeho odběru - viz výše na liště ikona "Newsletter".

Rozhovor s lektorkami semináře Program pro rozvoj praconího tempa

Níže Vás zveme na uvedený seminář a současně přinášíme rozhovor s jeho lektorkami, který jsme v nedávné době publikovali v našem Zápisníku.
Aktuality