Big_loader_ajax

Projekt OPPA 2013 - 2015

                

 

   INFORMACE O PROJEKTU 
Poradenská podpora žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na žáky 2. stupně základních škol, jimž byly diagnostikovány specifické poruchy učení (tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie; dále také SPU), a jejich učitele. Jedná se o cílové skupiny, jimž je v současné době věnována dosti malá pozornost. Po přestupu na druhý stupeň základní školy žáci často ztrácejí možnost kontinuální a intenzivní podpory ve vzdělávacím procesu, což je nezbytnou podmínkou jejich školní úspěšnosti. Rovněž učitelé 2. stupně, zejména pak učitelé jiných vyučovacích předmětů, než je český jazyk, nemají s problematikou specifických poruch učení dosti zkušeností a nejsou dostatečně informováni o výukových postupech vhodných pro tyto žáky. To vede ke zhoršení školních výsledků, ohrožení školní neúspěšností a snížení možností na přestup do kvalitní střední školy u žáků, jejichž potenciál je zpravidla mnohem vyšší, než který je využit v průběhu jejich vzdělávání na 2. stupni základní školy.

Projekt si klade za cíl naplnit tři klíčové aktivity, které jsou vzájemně úzce provázány a tvoří komplexní systém podpory žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy. První aktivita je zaměřena na diagnostickou, poradenskou, konzultační a reedukační práci se žáky se SPU, která bude realizována přímo v jejich školách případně v sídle žadatele. Druhá aktivita naváže na první zmíněnou. Na základě dlouhodobých zkušeností žadatele a příkladů dobré praxe získaných v rámci první klíčové aktivity budou vytvořeny metodické materiály pro učitele jednotlivých vyučovacích předmětů 2. stupně, které jim poskytnou základní informace, jak optimálně vzdělávat žáky se SPU. V neposlední řadě třetí klíčová aktivita je věnována vzděláváním učitelů 2. stupně a poskytování konzultací v oblasti SPU. Vzhledem ke vzdělávání učitelů a vytvoření metodických materiálů je předpokládán dlouhodobý dopad projektu na výuku žáků se SPU na 2. stupni.


Cíle projektu

Projekt si klade za cíl podpořit žáky se specifickými poruchami učení (tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie; dále také SPU) na 2. stupni základní školy a jejich učitele. Jedná se o vybudování komplexního systému podpory žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy, jednotlivé aktivity projektu jsou úzce vzájemně provázány a soustředí se na podporu žáků se SPU v co nejširším rozsahu.

Jedním z cílů projektu je navázat dlouhodobou spolupráci se základními školami na území hlavního města Prahy a nabídnout jejich žákům 2. stupně diagnostickou, poradenskou, konzultační a reedukační péči. Tím dojde k výraznému zlepšení pozice žáků se SPU ve vzdělávacím systému. Současná praxe ukazuje, že zatímco žáci se SPU na 1. stupni základních škol získávají relativně kvalitní podporu a péči, na druhém stupni je tato péče výrazně limitována, což kontrastuje se situací, kdy žáci musí zvládat mnohem více vyučovacích předmětů, zvyšují se nároky učiva a jsou nuceni spolupracovat s různými vyučujícími. Mimo to jejich speciální vzdělávací potřeby se kvalitativně i kvantitativně liší od speciálních vzdělávacích potřeb žáků prvního stupně základní školy, takže nemohou těžit ze svých předchozích zkušeností z prvního stupně. Tato skutečnost vede k výraznému zhoršení školních výsledků a současně k častému snížení motivace ke školní práci. Žadatel uzavře se školami smlouvy o spolupráci, na jejichž základě bude v průběhu konání celého projektu probíhat pravidelná práce se žáky se SPU. Jejím prostřednictvím dojde ke zkvalitnění vzdělávacího procesu žáků se SPU na 2. stupni základních škol a zvýší se jejich šance na přijetí ke studiu ve střední škole, která odpovídá jejich možnostem a potřebám.

Dalším cílem projektu je zvýšení úrovně povědomí o metodických postupech práce s žáky se SPU z pozice pedagogických pracovníků. Tento cíl bude naplňován prostřednictvím poskytování konzultací a vzdělávání cílové skupiny učitelů 2. stupně základních škol. V průběhu projektu budou realizovány kurzy a semináře se zaměřením na práci se žáky se SPU na 2. stupni základních škol, které budou určeny učitelům základních škol hlavního města Prahy. Mimo to budou učitelům ve školách poskytovány konzultace, které budou vycházet z pravidelné spolupráce s jejich žáky.

Uvedený cíl zvyšování povědomí o metodických postupech práce se žáky se SPU z pozice pedagogických pracovníků bude dále podpořen tvorbou metodických příruček pro učitele 2. stupně ZŠ, které jim poskytnou návrhy konkrétních postupů při výuce žáků se SPU. Metodické příručky budou přitom koncipovány tak, aby poukázaly na specifika jednotlivých vyučovacích předmětů (např. žáci se SPU potřebují specifický přístup při osvojování jazykových znalostí, ale také při výuce přírodopisu a fyziky). Učitelé jiných vyučovacích předmětů, než je český jazyk, zpravidla nemají příliš mnoho zkušeností s volbou vhodných výukových postupů, někdy se dokonce domnívají, že SPU jsou vázané pouze na výuku jazyků a v jejich předmětech se neprojeví, což není pravda. Metodické příručky budou obsahovat návrhy podpůrných a vyrovnávacích opatření týkajících se přístupu k žákům se SPU, případovými studiemi a příklady dobré praxe.


Popis cílové skupiny

Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny.

V první řadě se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně se specifickými poruchami učení (tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie; dále také SPU), kteří jsou vzděláváni na 2. stupni základních škol. Jak bylo již dříve uvedeno (kapitola Zdůvodnění potřebnosti projektu), je tato skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci základní školní docházky na území hlavního města Prahy výrazně zastoupena a vyžaduje tedy zvláštní pozornost. Ve většině případů jsou žáci 2. stupně základních škol diagnostikováni již v počátcích školní docházky, tedy na prvním stupni. V tuto dobu je jim také věnována zvýšená péče a podpora ze strany učitelů i poradenských pracovníků školských poradenských zařízení. Na druhém stupni je situace však diametrálně odlišná, dochází k úbytku věnované podpory, potřeby těchto žáků se mění a učitelé na tyto modifikace podmínek studia nejsou bohužel plně připraveni a vybaveni. Proto dochází u žáků se specifickými poruchami učení k výraznému zhoršení prospěchu a prohloubení tzv. sekundárních obtíží spojených se symptomatickou SPU, které se dotýkají snížení sebehodnocení a sebevědomí. Mezi základní potřeby těchto žáků patří nalezení vhodných postupů učení, vytvoření optimálních podmínek k učení, nalezení adekvátních kompenzačních pomůcek a strategií pro osvojení znalostí a dovedností (např. využití informačních technologií), potřeba úspěchu a uznání.

Širší a dlouhodobější dopad na populaci žáků se SPU na 2. stupni základních škol má aktivita směřovaná na druhou cílovou skupinu – učitele na 2. stupni základních škol. Mezi základní potřeby této cílové skupiny patří nalezení vhodných výukových postupů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně se SPU, neboť se primárně zaměřují na výuku odborných předmětů, jako je zeměpis, dějepis, chemie a fyzika apod., avšak méně jsou připraveni na individualizovanou výuku v prostředí inkluzivního vzdělávání. Prostřednictvím konzultací, které budou zaměřeny na konkrétní aspekty výuky žáků se SPU, a realizace vzdělávacích akcí dojde k rozvoji pedagogických kompetencí těchto učitelů, zejména se zaměřením na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dopad práce s touto cílovou skupinu nebude však omezen pouze dobou trvání projektu, bude mít dalekosáhlé důsledky na způsob výuky a myšlení učitelů zapojených do projektu. Vzdělávání, konzultace a metodické příručky, které vzniknou v rámci projektu a budou jim určené, si kladou za cíl pozměnit a dlouhodobě zkvalitnit výukové postupy učitelů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Vážení kolegové, 
předkládáme Vám nabídku vzdělávacích akcí DYS-centra Praha o.s., určenou pro učitele 2. stupně ZŠ na území hlavního města Prahy v rámci projektu financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Semináře jsou určeny také pro školní speciální pedagogy a školní psychology, kteří pracují se žáky 2. stupně. Účast na všech vzdělávacích akcích je bezplatná. Po absolvování semináře obdrží každý účastník osvědčení s akreditací MŠMT. 
Na přihlášku uveďte prosím adresu Vašeho pracoviště.

 

100. „Jak na něj?“ Individuální vzdělávací plán pro žáky se SPUCH
    Termíny konání: 2. 6. 2014; 9-15 hodin
101. SPU na 2. a 3. stupni
    Termíny setkání: 28. 5. (9-15 hodin) a 4. 6. (9-13 hodin) 2014
102. Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
    Termín konání: 15. 5. 2014; 12-18 hodin

 

Pokud budete mít zájem o proškolení učitelů 2. stupně přímo ve škole, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: zuzana.pospisilova@dyscentrum.org
Nabízíme tyto semináře: 

• Jak na něj? Individuální vzdělávací plán se SPUCH (6 hodin) 
• Dyslexie a dysortografie prakticky (6 hodin) 
• Jak efektivně pracovat v hodinách českého jazyka se žáky 2. stupně se SPUCH (6 hodin) 
• SPU na 2. a 3. stupni (10 hodin) 
• Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků (6 hodin) 
• Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU (6 hodin) 


 

100. „Jak na něj?“ Individuální vzdělávací plán pro žáky se SPUCH
Akreditace MŠMT ČR č. j. 11 659/2011-25-182
 
Lektorka: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program:  
• vymezení základních pojmů, které jsou užívány v odborných zprávách z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření, tj. jak chápat oslabení percepcí, paměti a dalších kognitivních funkcí, jak rozumět informacím z vyšetření čtenářských a písemných dovedností, jak chápat stanovené závěry a možná doporučení, seznámení se základní legislativou týkající se integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
• struktura individuálního vzdělávacího plánu, stanovení hlavních výstupů plánu po ukončení stanoveného časového období jeho realizace, stanovení hodnotících kritérií, která pomáhají zmapovat, zda bylo dosaženo cílů plánu a modifikace učiva je optimální, specifika jednotlivých vyučovacích předmětů;
• základní metody výuky, domácího vzdělávání i zkoušení žáků se specifickými poruchami učení a/nebo chování v souladu s individuálním vzdělávacím plánem, podpora výukových preferencí, spolupráce s rodinami žáků;
• významné didaktické a metodické pomůcky, počítačové programy a další materiály, které lze využít při práci s uvedenou cílovou skupinou.
Rozsah semináře: 6 hodin
Termín konání: 2. 6. 2014; 9-15 hodin

 

 

101. SPU na 2. a 3. stupni
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13 117/2013-201-218
 
Lektorky: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program:  
teoretická část:
• definice a terminologie poruch učení;
• jednotlivé typy poruch učení;
• příčiny vzniku poruch učení;
• tvorba individuálních vzdělávacích plánů;
• projevy jednotlivých poruch učení;
• odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD);
praktická část:
• obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci žáků se SPU;
• metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení;
• seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR týkajícími se SPU;
• konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech;
• metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ;
• orientačně metody reedukace SPU, profesionální orientace žáků se SPU.
Kurz je doplněn praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu.
Rozsah semináře: 10 hodin rozložených do dvou setkání
Termíny setkání: 28. 5. (9-15 hodin) a 4. 6. (9-13 hodin) 2014

 

 

102. Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
Akreditace MŠMT ČR č. j. 18 336/2011-25-374
 
Lektorka: PhDr. Kamila Balharová
Program:  
• vymezení čtenářské gramotnosti, účely čtení, postupy porozumění, dyslexie a její vliv na rozvoj techniky čtení a porozumění textu, vyhledávání informací, interpretace a posuzování textu, problémy projevující se u žáků s dyslexií v rovině foneticko - fonologické, lexikologické, morfologické, syntaktické a stylistické;
• praktické ukázky řešení jednotlivých problémů ve výuce i v reedukaci, ukázky publikací a webových aplikací, které lze využít v práci s dyslektiky;
• seznámení s knihou Život rytíře, která je přizpůsobena pro starší žáky s dyslexií, její využití v reedukační činnosti a rozvoji čtenářské gramotnosti;
• čtenářská gramotnost v prostředí internetu, vliv typografie na porozumění textu, možnosti přizpůsobení internetových stránek žákům s dyslexií, možnosti hlasových výstupů a přizpůsobení powerpointových prezentací.
Rozsah semináře: 6 hodin
Termín konání: 15. 5. 2014; 12-18 hodin

 

 

Pokud budete mít zájem o proškolení učitelů 2. stupně přímo ve škole, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: zuzana.pospisilova@dyscentrum.org. Nabízíme tyto semináře: 

• Jak na něj? Individuální vzdělávací plán se SPUCH (6 hodin)
• Dyslexie a dysortografie prakticky (6 hodin)
• Jak efektivně pracovat v hodinách českého jazyka se žáky 2. stupně se SPUCH (6 hodin)
• SPU na 2. a 3. stupni (10 hodin)
• Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků (6 hodin)

 


8 kroků, jak naučit žáky plánovat

Jedna z důležitých dovedností, kterou s našimi klienty trénujeme, je plánování. Z odborného hlediska jde o exekutivní funkci, což je soubor řady dílčích kognitivních funkcí, které nám pomáhají při úspěšném řešení úkolů (při podávání výkonů čili při exekutivě). Z praktického hlediska a každodenního života jde o dovednost, která pomáhá úspěšně řešit zadané úkoly, díky nimž dokážeme práci zdárně dovést až do konce.

Co nás štve při práci s klienty

Občas se nám stává, že si musíme po práci s klienty ulevit, že nevěříme vlastním uším, že jsme vyděšené, s čím se klienti setkávají. Není neobvyklé, že jde o stále stejná témata, ale to nic nemění na faktu, že nás vždy znovu rozčílí. Co například?

Jak si vedou supervize ve školství?

Přečtěte si další z našich minirozhovorů, které publikujeme v Zápisníku DYS-centra. Tentokrát s Pavlem Dosoudilem. Máte-li zájem o zasílání celého Zápisníku, neváhejte se přihlásit k jeho odběru - viz výše na liště ikona "Newsletter".

Rozhovor s lektorkami semináře Program pro rozvoj praconího tempa

Níže Vás zveme na uvedený seminář a současně přinášíme rozhovor s jeho lektorkami, který jsme v nedávné době publikovali v našem Zápisníku.
Aktuality