Big_loader_ajax

Anotace přednášek - 2019

ANOTACE JSOU ŘAZENY ABECEDNĚ PODLE PŘÍJMENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH.

 

PhDr. Kamila Balharová + Lenka Hoštičková – Žijeme, děláme chyby a napravujeme je aneb Proč a jak se dostal klokánek Jumpík z Austrálie do pražské školy

Interaktivní přednáška – můžete se těšit na: Nejprve vás seznámíme se stavbou knihy, poté si ukážeme, jak je možné postupně zvyšovat náročnost u jedné dovednosti, tentokrát u předvídání pokračování příběhu, tedy vytváření hypotéz.  Budete si moci s námi hrát, (ale nemusíte), společně budeme odpovídat na jednoduché otázky, hledat věty, dozvíme se mnoho zajímavého ze života endemických druhů v Austrálii. Nakonec se naučíme tvořit otázky ve hře Austrálie. Knížka je o klokánkovi Jumpíkovi, o vztazích mezi kamarády, možná i o problémových vztazích, řešení problémů, neuváženém chování a jeho možných důsledcích.

Interaktivní knihu provázejí úkoly zaměřené na předjímání textu – toho co bude dál, pracuje se v nácvikem tvorby vět za pomocí ilustrací a návodných otázek. Postupně se zvyšuje náročnost.

Kniha má 3 hlavní části: text s ilustracemi zaměřenými na porozumění a předvídání, ve druhé části si čtenáři zahrají na detektivy a budou vyhledávat věty o zvířátkách, která v textu vystupují, a ve třetí části si mohou zahrát hru, která je zaměřená na velmi důležitou dovednost,
a to je tvoření otázek.

 

Mgr. et MgA. Magdalena Bořkovcová – Děti spolu – Kreslené příběhy pro rozvoj sociálních dovedností

Hledáte nové materiály a aktivity pro rozvoj sociálních dovedností dětí mladšího školního věku? Potřebujete nahlédnout do toho, jak děti interpretují svět kolem sebe? Představíme vám soubor pracovních listů Děti spolu doplněný o metodická doporučení pro pedagogické
a poradenské pracovníky. Čekají vás vždy čtyři obrázky, jeden konflikt a děti, které si s ním samy poradí. Materiál využijí speciální pedagogové a školní psychologové, ale i učitelé, např. při třídnických hodinách.

 

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. + Mgr. Adam Ťápal, M.A. + Mgr. Michal Jabůrek – ePsycholog.cz – online inovativní poradenství pro rodiče

ePsycholog.cz je webový portál, jehož cílem je zlepšit psychologické a speciálně pedagogické poradenství v ČR. Cílí na rodiče dětí od dvou do patnácti let, kteří nabyli dojmu, že jejich potomky trápí problémy různého typu. Pomocí otázek vytvořených odborníky z univerzit i praxe v budoucnu umožní určit pravděpodobnost, s jakou má dítě obtíže v některé z pěti oblastí (v současnosti SPU, PAS, ADHD, úzkost a deprese, v budoucnu plánujeme rozšíření). Systém bude fungovat adaptivně, tzn. že vybere relevantní otázky na základě předchozích odpovědí, a nepravděpodobné obtíže již nebude dále prozkoumávat. Tím ušetří čas rodiče a zpřesní získané výsledky. Po ukončení diagnostické fáze budou rodiči nabídnuty odborné materiály a informace k těm problémům, které jsou pro jeho dítě relevantní. Zároveň mu bude zprostředkována databáze ověřených odborníků, kteří se danému problému věnují, která zohledňuje místo bydliště rodiče.

ePsycholog.cz je postaven na spolupráci výzkumných pracovníků z akademické sféry (odborníků na testování), praktiků v testovaných oblastech a IT expertů. V rámci přednášky bude představen základní koncept služby a výsledky pilotního ověřování jednotlivých oblastí. Současně bude nabídnuta spolupráce na standardizaci školám i jednotlivcům z řad rodičů. Za pomoc při ověřování otázek nabízíme možnost využít službu ihned po jejím spuštění zdarma.

 

Mgr. Veronika Doležilová – Čí je asistent pedagoga a kolik druhů jich máme?

Asistent pedagoga je profese, která existovala i před školním rokem 2016/2017. V tomto školním roce, a hlavně v následujících dvou však zažila tato pracovní pozice boom. Současně se s asistenty doslova roztrhl pytel – asistenti z rozvojových programů MŠMT, školní asistenti ze šablon, asistent jako podpůrné opatření přiznané maximálně pro 4 děti, jeden asistenti pro třídu, ve které se vzdělává 6 a více dětí s podpůrnými opatřeními od 2. stupně, ale nemají asistenta pedagoga jako podpůrné opatření.

V příspěvku popíšu několik druhů asistence, se kterými se ve školství setkáváme, identifikuji jednotlivé druhy asistenta pedagoga a upozorním nejen na rozdílnost v práci, ale i na pracovně-právní souvislosti nejen pro asistenty, ale i pro ředitele škol.

 

Mgr. Lenka Háse + doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. – Hodnotící škála PASS – diagnostický screening kognitivních procesů

Hodnotící škála PASS odhaduje úroveň základních kognitivních procesů, které jsou pokládány za klíčové při řešení problémů (konkrétně – plánování, pozornost, simultánní a sukcesivní zpracovávání informací).  Škála je určena pro žáky od 4. do 9. třídy. Využít ji mohou rodiče, učitelé, případně školní psychologové a výchovní poradci. Tento screening slouží jako podklad pro další práci s dítětem, která se na základě výsledku může zaměřit specificky na proces, který je potřeba posílit. Součástí příspěvku je detailnější seznámení s teorií PASS, z níž stanovení uvedených skupin kognitivních procesů vychází, a dále představení Hodnotící škály PASS.

 

Mgr. Lucie Hlávková – Využití audioknih v rozvoji dětského čtenářství – zkušenosti Školních čtenářských klubů

Audioknihy jsme v našich čtenářských klubech brali jako přirozený doplněk k tištěným knihám, který si každý klub použije, kdy chce a jak potřebuje. Přestože se občas lišily názory na jednotlivé žánry, témata i konkrétní tituly tištěných knih, většinou to byly odchylky, které se daly připsat rozdílnému vkusu dětí i manažerů. U audioknih jsme se ale setkali s tak velkou mírou rozporných názorů, že jsme se tématem začali více zabývat. V některých klubech si totiž audioknihy nemohli vynachválit, a to především proto, že si jejich poslech přály a užívaly samy děti, v jiných klubech bylo „nahrané slovo“ odsunuto do zadních polic jako něco, co prostě děti absolutně nebaví.

Čtenářské kluby se zaměřují nejen na čtení jako takové, ale též na samotné knihy, texty, příběhy – na jeden velký sdílený svět literatury. A k němu vedou různé cesty, naslouchání pak je jednou z nich. Pojďme společně sdílet své zkušenosti s poslechem knih i u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Mgr. Jarmila Kliková – Reedukační aktivity využitelné ve školní družině

Ve školních družinách je možné využít čas pro skupinovou práci s dětmi i ve prospěch žáků se specifickými poruchami učení. Vychovatelky (vychovatelé) ve školních družinách tedy mohou zařazovat mezi činnosti s dětmi takové cílené aktivity, které podporují funkce důležité pro proces osvojování čtení, psaní a počítání.

 

Ing. Jan Klodner – Interaktivní cvičení pozornosti pro děti

Úroveň jemné motoriky a pozornosti spolu úzce souvisejí, a právě toho využívají interaktivní cvičební míčky SunBall. Pomocí míčků se ovládají jednoduché aplikace zaměřené na rozvoj motoriky a kognitivních funkcí. Tuto metodu prověřila také pilotní studie u dvou dětí, které absolvovaly tříměsíční terapii.  Výsledky za užití standardizovaných psychologický testů potvrdily efekt tréninku.

 

Mgr. Iva Kopecká + Mgr. Dagmar Ženková – VĚTNÉ ČLENY – Manipulační pomůcka 

Manipulační pomůcka VĚTNÉ ČLENY postupně vznikala na základě mnohaletých zkušeností z práce se žáky základních škol a byla prověřena v praxi. Je určena žákům 4. – 8. ročníků
a zohledňuje učební osnovy českého jazyka. Žáci tak mohou využívat její jednotlivé části v souladu s aktuálně probíraným učivem a svými potřebami. Pomáhá jim orientovat se v dané problematice pomocí přesně definovaných kroků, které zajišťují správný postup, což umožňuje úspěšnější vyřešení úkolu.  

Pomůcka je vytvořena i s ohledem na žáky se specifickými potřebami učení a nastiňuje nejvhodnější způsob práce při preferenci různých učebních stylů.

Žáci mohou potřebné údaje vpisovat do strukturované tabulky a využívat i magnetickou tabulku, při které manipulují s popsanými kartičkami i kartičkami, na které mohou doplňovat potřebné údaje.

Pomůcka vychází z konkrétních vět a příkladů správných otázek a odpovědí. Obsahuje i přehledné a dostatečné informace o jednotlivých větných členech, což umožňuje nejen procvičovat aktuálně probírané učivo, ale i rychle zopakovat látku předchozích ročníků.   

„Větné členy“ jsou určeny nejen pro individuální školní a domácí práci pod dohledem pedagogického pracovníka či rodičů, ale i pro práci ve dvojicích.

 

Mgr. Markéta Krčmářová + Eva Hrazděrová – Jak na myšlenkové mapy v ČJ aneb naše mapy II.

Příspěvek ukáže využití myšlenkových map v praktické výuce jazyka na základní škole.  Zaměříme se na hláskosloví, tvarosloví, a především na problematickou oblast skladby. Budou prezentovány konkrétní metody a postupy využití, nejen pro děti se SVP.

 

Iva Kyselá + Ing. Kateřina Novotná – Když do třídy přichází konstruktivistický pohled na svět

Jak si tvoříme realitu? Opravdu se dítě učí, co si myslíme, že se učí? Jak měřitelné jsou výstupy učení se pro život? Nabídneme vám teorii, jak pracovat s problémem, tak aby mohly
u žáků vznikat pozitivní emoce. Žákům tak umožníme nacházet mnohem více řešení. Je to užitečný nástroj k učení důvěře.

 

PhDr. Václav Mertin – Podpora čtenářství

O dovednosti číst se bavíme leckdy velmi neutrálně, technicistně, jako by se jednalo o jednu dílčí dovednost z celé řady, které rozvíjí škola. Přitom pro rozvoj vzdělanosti jde stále ještě
o dovednost klíčovou. Bez dobrého zvládnutí čtení jedinec nemůže postoupit do vyššího stupně vzdělání ani se nemůže celoživotně efektivně vzdělávat. Nemůže vykonávat mnohá povolání, je obtížně zaměstnatelný. Jenže on se čtením nedokáže ani bavit ve volném čase. Jestliže OECD konstatuje, že 20 % patnáctiletých ve vyspělých státech nedosahuje úrovně funkční gramotnosti, mělo by se jednat o vážný varovný signál pro příslušné vzdělávací systémy.

 

Ing. Kateřina Nevřalová + Ing. Martina Derková – DYS2GO – výuková aplikace pro mládež s dyslexií

Jak přimět mládež s dyslexií, aby procvičovala vizuální a auditivní vnímání a rozlišování, prostorovou orientaci a další dovednosti, které právě jedincům s dyslexií dělají velké problémy? Čím motivovat mládež, pro kterou jsou běžně dostupné pomůcky již dětinské a nezábavné?

Zapojili jsme se do mezinárodní spolupráce s cílem vytvořit výukový nástroj, soubor motivujících a atraktivních her, graficky přizpůsobených mladým lidem. Výukové aplikace bude možné využívat nejen na počítačích, ale také flexibilně na tabletech a mobilních telefonech. Pro speciální pedagogy a odborníky z PPP je vytvořená praktická metodika k užívání her ve školách a školských i mimoškolských zařízeních.

V příspěvku Vám představíme ukázku výukových her podporující rozvoj sedmi oblastí, se kterými mají osoby s dyslexií problémy (např. zrakové rozlišování, sluchová paměť, prostorová orientace). Výuková aplikace je vytvořena v rámci mezinárodního projektu DYS2GO, který přímo navazuje na výukové hry z projektu DYS.2.0. Tyto výukové hry získaly i v České republice velkou přízeň studentů, ale také odborníků – speciálních pedagogů a psychologů.

 

PaedDr. Jitka Pastyříková + Mgr. Kateřina Šípková + PhDr. Kamila Balharová – Čtenářský systém jako podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a Pojďme si hrát s vyjmenovanými slovy

Čtenářský systém nakladatelství Fragment je cílený na podporu rozvoje čtenářství. Zahrnuje čtyři edice: Čteme s obrázky, Čteme spolu, Čteme sami a Čteme s radostí. Knížky v edici Čteme sami pak nabízíme ve dvou variantách – minuskami i verzálkami. Jsou tedy vhodné jak pro děti, které se učí číst analyticko syntetickou metodou, tak pro ty, kteří začínají číst pomocí genetické metody. Rovněž knížky z edice Čteme s obrázky jsou vhodné pro čtení genetickou metodou.

Všechny tituly procházejí odbornou korekturou, aby byl text vhodný pro daný stupeň rozvoje čtenářských dovedností dětí. Jsou rovněž přizpůsobené velikostí a typem písma a oplněné množstvím obrázků.

 

Ing. Dagmar Rýdlová + Mgr. Hana Kačaras – Středoškoláci s dyslexií a povinná maturita z angličtiny

Středoškolská učitelka angličtiny a studentky s dyslexií se rozdělí o své postupy a zkušenosti s přípravou na povinnou maturitu z angličtiny. Představí i výhody využívání počítačového programu Jazyky bez bariér. Na závěr odpoví na dotazy účastníků.

 

Akad. mal. Táňa Svatošová – Tělo, mysl, pohyb a kreativita

„Je třeba upevňovat sílu těla, abychom udrželi sílu ducha“ Victor Hugo (1802-1885)

Propojení těla a mysli z pohledu historie a současnosti. Souvislosti pohybu, koncentrace
a kreativity. Využití Metody vědomé stopy pohybu v širším kontextu.

Vhodné zejména pro ty, co pracují s dětmi a žáky, aby "společně porozuměli světu a byli moudří".

 

Mgr. Marina Šimanová + Jitka Netušilová – Percepčně-motorická nápravná cvičení a jejich účinky v praxi

Historie a představení cvičení v ČR. Neurologický princip náprav. Výsledky u dětí s poruchami učení a chování. Praktická ukázka cvičení. Zkušenosti rodičů s tímto druhem náprav.

 

Mgr. Petra Štarková – Terapie příběhem

Příběhy nás provázejí odnepaměti. Jejich prostřednictvím sdělujeme dětem vše, co se nám zdá důležité. A nejen to – příběhy mají i terapeutický potenciál. V příspěvku představíme ediční řadu Má to háček, určenou dětem prvního stupně ZŠ. Jde o knihy, které pomáhají dětem porozumět odlišnostem, s kterými se v dětském kolektivu setkávají. Knihy se věnují problematice autismu, střídavé péče, ADHD, vyčlenění z kolektivu, dětského diabetu a dalším.

 

Mgr. Jana Štěpánová + Ing. Libor Štěpán – Vizuální stres, jeho definice, příčiny, symptomy a terapie

Vizuální stres je handicapem až 20 % světové populace, který je aktivně řešen ve více než 45 zemích světa. Cílem naší prezentace je seznámit posluchače s příčinami vzniku a projevy vizuálního stresu ve vztahu k prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Dále se budeme věnovat historii jeho výzkumu v USA a velké Británii a představíme nejobvyklejší možnosti terapie.
V neposlední řadě se budeme věnovat tématu zasazení vizuálního stresu do rámce specifických poruch učení, souvislosti s nimi, jak z pohledu symptomů, tak doporučované posloupnosti diagnostiky. Na závěr se pak dotkneme představní obsahu připravovaného školení pro školská zařízení na téma seznámení s vizuálním stresem, jeho diagnostikou a terapií.

 

PaedDr. Zdeněk Topil + Mgr. Bc. Dagmar Chroboková – Podstatná jména rodu mužského – práce s učebnicí Český jazyk 4 a novou verzí aplikace Zatracená čeština pro školy

 

Mgr. Markéta Závěrková – ADHD pod palbou předpokladů

Předpoklady (diskurzy) vznikají lidskou komunikací a žijí díky společenství, kde se vyskytují. Vytváří celé sady idejí a přesvědčení, na kterých stavíme život. Zásadně ovlivňují sebepojetí a naši identitu, působí na naše emoce. Také okolo ADHD je mnoho přesvědčení a zejména těch negativních.

Tato prezentace nabízí způsoby, jak je odhalit, jak s nimi pracovat. Nabízí možnosti, jak zkoumat vztah k jednotlivým předsudkům (diskurzům), porozumět tomu, jak to negativní diskurz dělá, že je necitlivý vůči identitě člověka. Jak s novými poznatky pracovat, abychom mohli eliminovat dopady problematických diskurzů na identitu člověka.

 

Lukáš Zítka – Zlepšení kvality komunikace v životě dítěte – psaní všemi deseti (Psaní Hravě)

Psaní všemi deseti je dovednost, která dokáže výrazně zlepšit kvalitu komunikace dítěti, které má s tradičním psaním problémy. Zároveň mu pomáhá rozvíjet motorické funkce a cvičí jeho pozornost. Proč s žákem, který trpí specifickou poruchou začít? Kdy? A především jak? Na tyto otázky bude odpovídat spoluzakladatel projektu Psaní Hravě.


Otevírací doba v období vánočních prázdnin

Objednávky přijaté do 16. 12. 2020 budou odeslány ještě v prosinci 2020. Objednávky přijaté od 17. 12.2020 budou odeslány začátkem ledna 2021. Zásilky odesíláme Českou poštou. Vzhledem k předvánočnímu období nemůžeme tedy zaručit dodání zásilek do Štědrého dne. Faktury školám pošleme e-mailem koncem prosince. V období vánočních svátků budeme mít od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 zavřeno. Těšíme se na Vás opět 4. 1. 2021. V případě potřeby jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 603 399 889. Děkujeme Vám za pochopení.

Nabídka služeb DYS-centra v současné epidemiologické situaci

Od 23. 11. 2020 nabízí DYS-centru následující služby:

Výstava a konference DYSKORUNKA

Milí příznivci DYSKORUNKy, vzhledem k netradičnímu vývoji tohoto kalendářního i školního roku jsme se rozhodli, že další ročník výstavy a konference DYSKORUNKA uspořádáme až 4. února 2021. Sledujte prosím náš web, byla již zveřejněna pozvánka i přihláška. Budeme na DYSKORUNce slavit 25+1 let DYS-centra. Těšíme se, že u toho budete s námi a všichni budeme zdraví!
Aktuality