Big_loader_ajax

Anotace přednášek - 2020(21)

ANOTACE JSOU ŘAZENY ABECEDNĚ PODLE PŘÍJMENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH.

 

PhDr. Kamila Balharová + Ing. Zdeněk Prokš – Není čert jako čert – dokončení systému podpory čtenářství u žáků s dyslexií na základní škole (kamila.balharova[at]gmail.com)

Jak je důležité podporovat rozvoj čtenářských dovedností u žáků s dyslexií, ví každý učitel, speciální pedagog. Jedná se o obtížnou práci. Proto je dobře, když se mají o co opřít. Kniha Není čert jako čert doplňuje systém knížek na 2. stupni ZŠ, které jsou přímo zaměřené na žáky s dyslexií. Systém, na kterém se podílejí dvě nakladatelství – Wolters Kluwer a DYS-centrum Praha, začíná v 1. třídě knihou Fíovo čtení. Ta pomáhá těm žákům, kterým nejde naučit se číst genetickou metodou čtení a potřebují nacvičit techniku slabikového čtení. Příběhy veverky Zrzinky a Putování klokánka Jumpíka jsou vytvořené společně s Lenkou Hoštičkovou pro žáky s dyslexií ve 2. až 4. ročníku. Pomáhají rozvíjet čtenářské dovednosti. Pro druhý stupeň jsou určené již tři knihy vytvořené společně s Ing. Prokšem (manželem). Nejprve je vhodné začít knihou Život rytíře z nakladatelství DYS-centrum Praha, ve které jsou krátké texty a odpovědi na otázky, které v textu vždy najdete. Následuje právě představovaná kniha Není čert jako čert z nakladatelství Wolters Kluwer a do 9. ročníku lze zařadit knihu Astronomie bez dalekohledu (nakladatelství DYS-centrum Praha), která je zaměřená na zvládání odborného textu.

 

Bc. Jakub Balhar + PhDr. Kamila Balharová – Dyslexia and Accessibility in the Modern Era: Dyslexie a přístupnost v moderní době (jakub[at]balhar.net; kamila.balharova[at]gmail.com)

Zatímco psané slovo je důležitým prostředkem komunikace mezi lidmi, technologická revoluce zvýšila nároky na duševní procesy spojené se zpracováním písemných informací, což ohrožuje kvalitu života lidí, kteří mají potíže se čtením a nejsou zcela funkčně gramotní. Vzdělávací technologie se v posledních desetiletích výrazně zlepšily, zejména v oblasti pomoci jednotlivcům s poruchami vývoje a učení. S tím, jak se tyto technologie učení stávají běžnějšími, mají jednotlivci, kteří se v každodenním životě snaží udr-et pocit normality, šanci překonat různé překážky. Kniha Dyslexie a přístupnost v moderní době: Emerging Research and Opportunities vydaná nakladatelstvím IGI v USA představuje nově vznikající výzkum na portálu gramotnosti, který nabízí virtuální zázemí pro podporu a posílení čtenářských dovedností a pro vedení uživatele při používání internetu. Kniha také vytváří nástroj založený na zpětné vazbě uživatelů s pokyny, jak přizpůsobit současné nástroje, aby splňovaly požadavky na přístupnost pro osoby s dyslexií. Tato kniha obsahuje širokou škálu témat, jako je e-learning, celoživotní učení a postižení neuronového vývoje, a je ideální pro učitele, vývojáře softwaru, akademické pracovníky, výzkumníky, studenty i odborníky na vzdělávání.

 

Mgr. Jana Divoká – Rozum a Cit pro školy – projekty pro komplexní podporu dětí s problémy v učení a chování (divoka[at]rozumacit.org)

Prostřednictvím příspěvku bychom rádi představili projekty Rozum a Cit pro školy (č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465 realizace ve Středočeském kraji), resp. Rozum a cit pro školy v Praze (č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011274), jejichž cílem je vytvořit a pilotně ověřit inovativní metodiku pro komplexní podporu dětí s problémy v učení a chování. Cílovou skupinou projektů jsou také rodiny těchto dětí a pedagogičtí pracovníci, kteří s nimi ve školách pracují.

Metodika projektů popisuje postupy a nástroje pro zavedení sekundární podpory dětí s problémy v učení a chování na školách a způsob realizace terciární intervence prostřednictvím multioborového týmu odborníků, pokud by se sekundární intervence ukázala jako nedostatečná. V rámci projektů vzniká i kompetenční model pro pedagogické pracovníky, kteří budou prostřednictvím metodiky, resp. za pomoci tzv. edukačně-terapeutického balíčku (souboru materiálů pro realizaci pomáhajícího rozhovoru) na školách pracovat. Projekty jsou realizované na základě podpory MPSV ČR, resp. Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.

 

Mgr. Veronika Doležilová – Proč (ne)mohou děti ve speciálním školství používat podpůrná opatření?  (veronika.dolezil[at]gmail.com)

Od ledna 2020 platí změna vyhlášky č. 27/2016 Sb., podle které nemohou děti vzdělávané ve speciálním školství používat celou řadu podpůrných opatření. Novela se velmi rychle uchytila jako „ta zakazující všechna podpůrka ve speckách“. Takto jednoznačná tato čtvrtá novela není. Současně však zjistit, na jaké zdravotní handicapy se škola specializuje a které děti mají jiný druh zdravotního handicapu, a tudíž by mohly některá podpůrná opatření používat, je úkol téměř detektivní. V příspěvku se zaměřím na to, jak toto vše zjistit – pokud to vůbec lze, jak mají postupovat SPC, aby se vyhnula protizákonnosti v postupu při poskytování školské služby a jak z této pro všechny nebezpečné situace ven.   

 

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. + Mgr. Anna Kubíčková – Pozitivní podpora chování žáků ve škole PBIS (lenka.felcmanova[at]cosiv.cz; anna.kubickova[at]cosiv.cz)

V příspěvku bude představen výzkumně ověřený přístup k podpoře očekávaného chování žáků ve škole Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Budou představeny základní pilíře tohoto efektivního přístupu k prevenci náročného chování žáků ve škole a diferencované intervenci poskytované v závislosti na míře podpory, kterou žáci v oblasti sociálního fungování ve škole potřebují.

 

Mgr. Iva Kopecká + Mgr. Dagmar Ženková – Malý ROPRATEM (kopecka.cz[at]seznam.cz; dzenka[at]gmail.com)

V tomto programu jsme využily zkušeností z Programu pro rozvoj pracovního tempa – ROPRATEM, který je primárně určen pro žáky 3. – 9. ročníků. MALÝ ROPRATEM vznikl na základě poptávky z řad odborné veřejnosti, a to učitelů nejen 1. a 2. tříd, ale i učitelek mateřských škol pracujících s předškoláky a dětmi s doporučeným odkladem školní docházky. Je založen na podpoře seriality, intermodality a zrakového rozlišování. Tyto dovednosti (především intermodalita a serialita) jsou prozatím v materiálech pro předškoláky a nižší školní věk rozvíjeny spíše okrajově.

MALÝ ROPRATEM je určen především předškolákům a dětem s odkladem školní docházky, žákům základních škol (1. – 2. třída) a může být nabídnut i žákům speciálních škol. Cílem nácviku je podpora aktuálních schopností, rozvoj oslabených oblastí a upevňování stávajících dovedností. Je zaměřen i na správné plnění úkolů v co nejvyšší možné kvalitě a práci se symboly, které v tomto věku nahrazují omezené čtenářské dovednosti.

 

PhDr. Pavla Kuncová + Mgr. Barbora Krankusová – Programy KUPROG – novinky (b.krankusova[at]gmail.com)

V uplynulých letech jsme vytvořili nové edice programů KUPOZ, KUPREV a KUMOT. Také rozšiřujeme naši nabídku vzdělávacích seminářů a pomůcek, které mohou být pro rodiny dětí nejen s ADHD užitečné. Rádi Vám představíme veškeré novinky – těšíme se na Vás!

 

PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D. + Mgr. Alžběta Kratochvílová – Tim, Áďa a objev padáku – aneb neboj se ptát, PROČ…  Minimalizace nevhodného chování a stimulace sociálních dovedností v předškolním věku (zdenamichalova[at]seznam.cz)

Preventivně intervenční program zpracovaný v publikaci vydané nakladatelstvím Tobiáš pod názvem Tim, Áďa a objev padáku – aneb neboj se ptát, PROČ… je nádherně ilustrován kresbami akademické malířky Martiny Fojtů. Věnuje se nácviku sociálních dovedností, předcházení nevhodnému chování a technikám k jeho minimalizaci u dětí věku mateřské školy, popř. raného školního věku. Klade akcent nikoliv na mechanické osvojení těchto dovedností, ale především na jejich kognitivní zpracování.

Důležitou součástí programu je zprostředkování a přemostění sociálního chování do různých situací běžného života. Děti by měly prozkoumat, uvědomit si a zároveň prožít varianty situací, které vedou k uvědomování si souvislostí spojených s chováním. Nalézají tak odpověď na otázku, PROČ je vhodné se žádoucím způsobem chovat. 

Program je rozdělen na dvě části. První část slouží k upevnění běžných sociálních dovedností typu, proč je dobré zdravit, poděkovat, používat kapesník, dodržovat pořádek aj. Druhá část vede děti k posílení vnitřní seberegulace vlastního chování prostřednictvím technik ke zklidnění, které na sebe navazují logicky i svou náročností. V tom jim pomáhají svými příběhy holčička Áďa a mimozemšťánek Tim, který přistál se svými rodiči na planetě Zemi a s Áďou a ostatními dětmi začal chodit do mateřské školy. Program je určen pro práci v mateřské škole i v rodině, pro učitele mateřských škol, rodiče, poradenské pracovníky, zaměstnance neziskových organizací pracujících s dětmi daného věku. Pro zájemce budou pořádány kurzy k hlubšímu objasnění jednotlivých technik a mechanismů podílejících se na utváření sociálně vhodného chování.

 

Bc. Adriana Nováková + Iva Kyselá – Co má společného dyslexie, covid a partnerské vztahy? (ad.novakova01[at]gmail.com)

Změna je symbolem života. Některé změny však mohou být pro nás nebo naše děti náročné. Jak se navzájem podpořit a spolupracovat ve specifické době covidové? Kdy nám mohou zvláštní časy urychlit odhodlání, která bychom stěží udělali, a jak toho využít? V nabídce jsou pro vás inspirace, jak mluvit s dětmi v obtížných životních situacích a jak jim pomoci procházet změnami (např. nová rodina, nemoc).

 

Mgr. Jana Šarounová – Počítačové programy pro výrobu a tisk individualizovaných pomůcek (sarounova[at]alternativnikomunikace.cz)

Ve své práci potřebuje učitel nebo speciální pedagog často připravovat individuální pomůcky na míru jednotlivým žákům, zvláště těm se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s odlišným mateřským jazykem. Obvykle pak stráví mnoho času vyhledáváním vhodných fotografií a obrázků na internetu, jejich stahováním a sjednocováním formátu. Počítačové programy InPrint, Symwriter a Boardmaker obsahují rozsáhlé databáze obrázkových symbolů, jejichž pomocí lze snadno vyrábět pracovní listy či kartičky pro lepší porozumění probíranému učivu a jednotlivým pojmům, vytvářet testy či kvízy, obrázkové rozvrhy hodin, třídní pravidla, pracovní postupy, diplomy, popisky apod. Výuka může být zábavnější!

 

Mgr. Marina Šimanová + Bc. Dita Šimáčková – Prevence specifických poruch učení v předškolním věku v rámci mezioborové péče (simanova[at]poruchyuceni.com)

Speciálně-pedagogická osvěta veřejnosti (principy a nápravy). Mezioborové možnosti náprav. Percepčně-motorická nápravná cvičení.

 

Bc. Simona Šimonovská DiS. – Benaudira – individuální sluchový tréning (simona.simonovska[at]seznam.cz)

Metoda podporuje rozvoj sluchového vnímání. Sluchové vnímání je ovlivňováno i lateralitou, proto sladěním preferencí ucha a laterality dochází ke zlepšení v rozvoji řeči, čtení i psaní. Harmonizace sluchového zpracování dokáže zvýšit i pracovní sluchovou paměť. Zlepšuje koncentraci a pozornost. Ke stimulaci centrálního zpracování sluchu v mozku dochází prostřednictvím poslechu hudby, která je individuálně sestavena podle diagnostiky klienta. Metoda je určena pro děti i dospělé.

 

Doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. + PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. – Komunikační princip jako základní východisko výuky českého jazyka pro žáky se SVP (st.stepanik[at]seznam.cz)

Vyučovací a učební prostředí mateřského jazyka je v české škole tradičně utvářeno na podkladech strukturální lingvistiky. Ačkoliv oborová didaktika češtiny dlouhodobě rozvíjí komunikační přístup k jazykovému učivu a ten je rovněž ukotven v RVP, v praxi školy se jej doposud nepodařilo plně prosadit. Důsledkem je výuka mateřštiny pojatá jako kurz „malé lingvistiky“. To je v rozporu s potřebami žáků intaktních, natož pak s potřebami žáků se SVP. Příspěvek představí komunikační princip jako základní východisko utváření vyučovacího a učebního prostředí českého jazyka a možnosti výběru obsahu i způsobu jeho didaktického zpracování s ohledem na žáky se SVP.

 

Mgr. Jana Štěpánová + Ing. Libor Štěpán – Představení testovací sady pro diagnostiku vizuálního stresu a vytestování vhodné barevné fólie (libor.stepan[at]vizualnistres.cz)

Vizuální stres, který postihuje až 20 % světové populace, je problémem schopnosti mozku kvalitně zpracovat vizuální informaci. Ve školní praxi to může mít vliv na to, jak jedinec vnímá písmena, slova a jak čte. Může to být také příčinou nevysvětlitelných fyzických symptomů jako jsou bolesti hlavy, únava očí, vyčerpání, zvýšení pohyblivosti jedince při práci s textem. Nelze jej určit standardními pedagogickými nebo zdravotními testy, ale je možné ho jednoduše odhalit, pokud víte, na co se máte zaměřit. Pro diagnostiku a výběr vhodné barevné fólie/í pro čtení existuje ustálená metodika v podobě testovací sady vytvořené britskými univerzitními pracovišti, jejíž českou verzi bychom vám chtěli představit.

 

PaedDr. Zdeněk Topil + Mgr. Bc. Dagmar Chroboková – I domácí výuka může být efektivní (topil[at]tobias-ucebnice.cz)

Několik tipů pro výuku českého jazyka v domácím prostředí s ukázkami práce s Pravopisnými křižovatkami, s výukovou aplikací Zatracená čeština, aneb individuální tempo v praxi.

 

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. – Dyslexie – Zaostřeno na angličtinu (olga[at]zelinkova.cz)

Obsahem příspěvku bude prezentace knížky, která vyšla na podzim 2020 v nakladatelství Pasparta. Tři autorky různých profesních zaměření spojily své síly, aby vytvořily text, který podpoří žáky a studenty s dyslexií při překonávání obtíží spojených se studiem cizího jazyka.

První část vystoupení (a též první část publikace) připomene překážky, které jsou jako průvodní projevy dyslexie brzdou při osvojování cizího jazyka. Ve druhé části budou uvedena základní doporučení pro výuku cizího jazyka. Závěr bude věnován neméně důležité oblasti – sebehodnocení a sebeúctě žáků a studentů s dyslexií i přístupu pedagoga k těmto žákům. Autorky publikace jsou Monika Černá, Helena Zitková, Olga Zelinková.   

 

Lukáš Zídka – Psaní všemi deseti pro zrakově postižené a nevidomé (lukas[at]psanihrave.cz)

Naučte se vy či vaše děti používat klávesnici i po slepu. Psaní všemi deseti je dovednost, která vede ke zvýšené samostatnosti a schopnosti bezproblémově komunikovat. Po čas roku 2020 jsme ve spolupráci s partnery (Transkript, Světluška) uzpůsobili náš kurz Psaní Hravě pro potřeby nevidomých a lidí se zrakovým postižením. Výuka této dovednosti tak bude přístupná i pro ně. Více informací vám poskytne jeden ze spoluautorů nástroje – přijďte se dozvědět více.


Změna provozní doby

Otevírací doba v kanceláři a kamenném obchodě na konci školního roku a v období prázdnin: 22. 6. 2021 - otevřeno pouze do 16 hod; 25. 6. 2021 - zavřeno; od 28. 6. 2021 do 30. 6. 2021 – od 10 do 17 hod; od 1. 7. 2021 do 22. 8. 2021 – pondělí, úterý a středa od 9 do 15 hod; od 23. 8. 2021 – běžná prodejní doba. Mimo tuto dobu jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 603 399 889. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezké léto.

Semináře 2021/2022

Rádi bychom Vás informovali o vypsání nových termínu pro semináře ve školním roce 2021/2022. Informace o seminářích naleznete v sekci vzdělávání. Těšíme se na Vaši účast.

Kamenný obchod je otevřený

Od pondělí 10. 5. 2021 je kamenný obchod otevřený v běžné prodejní době od pondělí do pátku 8,30 - 17 hod. Prosíme o dodržování protiepidemických opatření - ochrana úst a nosu, dezinfekce rukou, přítomnost jednoho zákazníka v obchodě a odstup 2 m při čekání. Děkujeme Vám za pochopení.
Aktuality