Big_loader_ajax

Vzdělávací akce - školní rok 2018/2019

DYS-centrum® Praha je akreditované pracoviště MŠMT ČR (č. j. 11260/2017-1). Po absolvování semináře obdrží účastník osvědčení.

 

VŠE O SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ A CHOVÁNÍ (SPUCH)

Zobrazit podrobnosti 1. Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
Termíny 24. 1., 28. 2., 21. 3. a 25. 4. 2019; 9–17 hodin !ZRUŠEN!
Cena 2500 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• základní teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování;
• diagnostika SPUCH, odlišení specifických poruch chování (SPCH) od specifických poruch učení (SPU);
• informace o možnostech a metodách nápravné práce;
• přehled legislativy týkající se hodnocení a klasifikace žáků se SPUCH;
• výchovné vedení a možnosti práce se žáky s SPCH při výuce i přípravě na vyučování;
• přehled metodických a pracovních materiálů a reedukačních pomůcek, včetně publikací, počítačových programů vhodných pro reedukaci SPUCH.
Účastníci kurzu se do výuky se zapojí aktivní prezentací případových studií. Na základě aktivní účasti bude účastníkům kurzu vydáno osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Určeno

pedagogové ZŠ, kteří pracují se žáky se SPUCH, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové

Rozsah semináře 32 hodin rozložených do čtyř setkání
Zobrazit podrobnosti 2. Úskalí práce se žáky se SPUCH (řešení praktických problémů)
Termíny 16. 5. 2019; 9-13 hodin !ZRUŠEN!
Cena 880 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• nové reedukační metody práce určené žákům s SPUCH, nové pomůcky, odborné publikace, pracovní listy;
• případové studie – rozbor konkrétních pracovních případů s lektorem a ostatními účastníky, konzultace konkrétních postupů práce se žáky s SPUCH a případných úprav.

Určeno

pouze absolventi kurzu Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava (původní i zkrácené verze)

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 3. Specifické poruchy učení
Termíny 27. a 28. 3. 2019; 9-15 hodin
Cena 1600 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• stručné uvedení do problematiky (základní pojmy, definice, historie péče, kazuistiky úspěšných jedinců se SPU, příčiny SPU);
• symptomatika SPU;
• diagnostika SPU v běžné třídě a na odborném pracovišti; metody rozvíjení psychických funkcí, které ovlivňují proces osvojování čtení, psaní a počítání (zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace aj.);
• reedukace dyslexie, dysgrafie, dysortografie; hodnocení a klasifikace; spolupráce s rodiči;
• tvorba individuálních vzdělávacích plánů;
• stavba reedukační hodiny, pomůcky pro diagnostiku a reedukaci SPU; seznámení s právními normami, organizace péče.

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ, kteří budou provádět reedukaci a/nebo mají zájem a předpoklady pro práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozsah semináře 12 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 4. Dyslexie a dysortografie prakticky
Termíny 7. 1. 2019; 9-15 hodin, 1. 4. 2019; 9-15 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• reedukace funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní: zraková a sluchová percepce, řeč, paměť, koncentrace pozornosti, motorika a další;
• reedukace dyslexie – principy práce s textem při čtení;
• reedukace dysortografie: 1. grafická stránka písemného projevu, 2. aplikace gramatických pravidel, 3. samostatný písemný projev;
• hodnocení a klasifikace; pomůcky pro reedukaci včetně počítačových programů; možnosti kompenzace poruchy – počítačové programy a pomůcky firmy Spektra;
• náplň reedukační lekce, příprava lekce, stanovení cílů, příprava pomůcek, práce v souladu s individuálním vzdělávacím plánem.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ, kteří mají základní informace o specifických poruchách učení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 5. Podpora žáků se specifickými poruchami učení (jak realizovat PLPP)
Termíny 13. 3. 2019; 9-17 hodin !Zrušen!
Cena 1000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 6028/2017-2-307
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky – pozorování, rozhovor, analýza činností žáků, portfolio, školní anamnéza, dotazníky, testové metody, posuzovací škály;
• význam pedagogické diagnostiky pro stanovování podpůrných opatření prvního stupně a tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP);
• struktura plánu pedagogické podpory; stanovení hlavních výstupů plánu po ukončení stanoveného časového období jeho realizace; stanovení hodnotících kritérií, která pomáhají zmapovat, zda bylo dosaženo cílů plánu a modifikace učiva je optimální; specifika jednotlivých vyučovacích předmětů;
• základní metody výuky, domácího vzdělávání i zkoušení žáků se specifickými poruchami učení v souladu s plánem pedagogické podpory; podpora výukových preferencí; spolupráce s rodinami žáků; významné didaktické a metodické pomůcky, počítačové programy a další materiály, které lze využít při práci s uvedenou cílovou skupinou.

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 6. Podpůrná opatření u žáků se SPU "Nový"
Termíny 10. 1. 2019; 9-17 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PhDr. Kamila Balharová
Program

• specifika výuky žáků se SPU v jednotlivých ročnících ZŠ;
• důležitost rozvoje jednotlivých percepcí pro rozvoj čtenářské gramotnosti;
• speciálně pedagogická péče a pedagogická intervence.
• práce s programem, který rozvíjí zrakové vnímání, zrakovou paměť, sluchové vnímání rytmu i melodie, sluchovou paměť, orientaci v prostoru a čase – návaznost na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností.
podpůrná opatření zaměřená na dyslexii:
• výběr metody techniky čtení u žáků se SPU; porovnání metody analyticko-syntetické a genetické z hlediska žáků se specifickými poruchami učení;
• co dělat, když nejde žákovi čtení genetickou metodou – praktické ukázky;
• ukázky a praktická cvičení na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií.
podpůrná opatření zaměřená na dysortografii:
• principy práce s gramatickými pravidly - názorné ukázky, zaměření na grafickou stránku projevu, aplikaci gramatických pravidel, samostatný písemný projev;
• KamiNet.cz - výukové materiály vhodné k výuce žáků se specifickými poruchami učení, přizpůsobení webu potřebám žáků se specifickými poruchami učení z hlediska jednotlivých poruch (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, žáci s poruchou pozornosti).
• praktické příklady přípravy a zadání písemné práce z ČJL a následné hodnocení.

Určeno

učitelé ZŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 7. Dyslexie jako celoživotní zátěž aneb dyslexie od kolébky až do hrobu
Termíny 13. 5. 2019; 9-15 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• Charakteristika SPU z hlediska současné teorie a praxe, vývojové trendy, příčiny SPU;
• První projevy SPU v předškolním věku (čeho si všímat v souvislosti s pozdější diagnostikou), které nabývají na závažnosti na ZŠ a přetrvávají po celý život;
• Vzdělávání žáků se SPU na ZŠ a SŠ, základní přístupy v běžných hodinách. Hodnocení a klasifikace ve škole. Právní normy.
• Projevy SPU v běžném životě, obtíže v zaměstnání (jak obtíže ve škole ovlivňují další studium a zaměstnání).
• Psychosociální souvislosti SPU, sociální vztahy jedinců se SPU.

Určeno

učitelé ZŠ, speciální pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 8. ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje
Termíny 7. 12. 2018; 9-14 hodin !STOP STAV!, 28. 5. 2019; 9-14 hodin !STOP STAV!
Cena 1000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

• základní principy dynamického vyšetření, teoretická východiska vzniku metody ACFS (Application of Cognitive Functions Scales – Diagnostika kognitivních funkcí);
• seznámení se 4 povinnými a 2 doplňkovými škálami, principy administrace a vyhodnocení testu, interpretace výsledků;
• psaní zprávy z vyšetření uvedenou metodou, představení ukázkových případových studií.
UPOZORNĚNÍ - metodu je třeba zakoupit u firmy Propsyco, s.r.o. (http://shop.propsyco.cz/). Seminář je zácvikem v jejím používání. Absolvování semináře je podmínkou koupě metody. Je však možné absolvovat pouze seminář, koupě ACFS není podmínkou přihlášení na vzdělávání.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

speciální pedagogové a psychologové

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 9. CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje
Termíny 13. 12. 2018; 9-16 hodin !STOP STAV!, 29. 5. 2019; 9-16 hodin !STOP STAV!
Cena 1300 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

CAS 2 autorů Jacka A. Naglieriho, J. P. Dase, Sam Goldsteina představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících. Metoda je určena pro klienty ve věkovém rozpětí 5 - 18 let.
• teoretická východiska vzniku metody CAS 2;
• seznámení s 8 povinnými a 4 doplňkovými škálami, principy administrace a vyhodnocení testu, interpretace výsledků;
• psaní zprávy z vyšetření uvedenou metodou, představení ukázkových případových studií.
DYS-centrum® Praha z. ú. zajišťuje pouze školení v užívání nástroje.Metodu CAS 2 je nutné zakoupit u firmy Propsyco, s.r.o.
(viz http://shop.propsyco.cz/product.php?id_product=17).

Určeno

psychologové

Rozsah semináře 7 hodin
Zobrazit podrobnosti 10. Metody vyučování čtení
Termíny 8. 11. 2018; 9-15 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• analýza metod vyučování čtení z hlediska psychických funkcí; teoretická východiska jednotlivých metod;
• metoda analyticko-syntetická, metoda globální, metoda genetická, Foucambertova metoda vyučování čtení;
• neuropsychologický rozbor procesu čtení, aktivizace mozkových hemisfér při osvojování čtení uvedenými metodami;
• zapojení kognitivních funkcí v průběhu výuky;
• indikace a kontraindikace pro volbu optimálních metod výuky čtení, popř. reedukace dyslexie;
• pomůcky pro výuku čtení různými metodami;
• hyperlexie a dyslexie.

Určeno

učitelé ZŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 11. Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
Termíny 14. 3. 2019; 9-15 hodin
Cena 970 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Kamila Balharová
Program

• vymezení čtenářské gramotnosti, účely čtení, postupy porozumění, dyslexie a její vliv na rozvoj techniky čtení a porozumění textu, vyhledávání informací, interpretace a posuzování textu, problémy projevující se u žáků s dyslexií v rovině foneticko - fonologické, lexikologické, morfologické, syntaktické a stylistické;
• praktické ukázky řešení jednotlivých problémů ve výuce i v reedukaci, ukázky publikací a webových aplikací, které lze využít v práci s dyslektiky;
• seznámení s knihou Život rytíře, která je přizpůsobena pro starší žáky s dyslexií, její využití v reedukační činnosti a rozvoji čtenářské gramotnosti;
• čtenářská gramotnost v prostředí internetu, vliv typografie na porozumění textu, možnosti přizpůsobení internetových stránek žákům s dyslexií, možnosti hlasových výstupů a přizpůsobení powerpointových prezentací.
Každý účastník obdrží 1 kus publikace Astronomie bez dalekohledu, aneb dívejte se na nebe a pozorujte, dozvíte se mnoho zajímavého.

Určeno

učitelé ZŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 12. Diagnostika dyskalkulie
Termíny 7. 2. 2019; 9–13 hodin
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• terminologie související s diagnostikou dyskalkulie;
• odlišení dyskalkulie jako specifické poruchy učení od celkově snížených matematických schopností;
• projevy dyskalkulie, základní typy dyskalkulie;
• vlastní diagnostické postupy – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika.

Určeno

speciální pedagogové a psychologové školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 13. Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií
Termíny 3. 12. 2018; 9-17 hodin, 15. 4. 2019; 9-17 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PaedDr. Renata Wolfová
Program

• nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ; jejich příčiny, průběh a souvislosti:
- na straně žáka (kognitivní, percepční a osobnostní faktory),
- na straně metodického vedení (ŠVP - volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická úskalí);
• diagnostika - rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží i na 2. stupni ZŠ;
• pedagogická intervence/reedukace:
- Metodika je vhodná pro děti, které si nevytvořily představu desítkové soustavy, neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle. Vlivem tohoto využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení a dělení. Nedokáží řešit komplexní aritmetické úlohy. Děti postupně nezvládají zvyšující se objem učiva, nechápou souvislosti a hrozí jim školní selhání až rezignace na výuku.
- Metodika využívá modelování mentální činnosti prostřednictvím barevných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000.

V rámci semináře budou poskytnuty účastníkům materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem; podklady a doporučení pro preventivní opatření, plán pedagogické podpory.

Určeno

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, poradenští speciální pedagogové

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 14. Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk
Termíny 4. 2. 2019; 9-17 hodin, 15. 5. 2019; 9-17 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• rozvoj percepčních faktorů, prostorové orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy;
• rozvoj verbálních a lexických faktorů matematických schopností;
• číselné operace;
• budování dalších matematických pojmů – desetinné číslo, zlomek;
• individuální vzdělávací programy v matematice, možnosti skupinové péče o dyskalkuliky.

Určeno

učitelé matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ, SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitelé zabývající se hlouběji problematikou dyskalkulie, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 15. SPU a výuka matematiky (prevence a náprava)
Termíny 29. 11. 2018; 9-15 hodin
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Kamila Balharová
Program

• seznámení se specifiky výuky žáků se SPU na 1. stupni se zaměřením na výuku matematiky;
• ne všechny problémy v matematice musí být způsobeny dyskalkulií;
• nácvik práce s programem podporujícím výuku matematiky, rozvíjení percepčních dovedností a paměti, orientace v prostoru a čase; procvičování bude doplněno o názorné pomůcky;
• výuka matematiky z hlediska problémů, se kterými se učitelé žáka se SPU mohou setkat, náměty na řešení;
• praktické ukázky výuky

Určeno

učitelé matematiky 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 16. Nebojme se matematiky "Nový"
Termíny 6. 5. 2019, 9-17 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Žádost o akreditaci podána
Lektor PhDr. Jitka Michnová, PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

• představení metody VOBS – výuka orientovaná na budování schémat;
• práce v matematických prostředích;
• učitel jako moderátor a průvodce;
• osobní a sociální rozvoj žáka;
• diskuze nad možnostmi a riziky objevitelské výuky.

Určeno

učitelé matematiky 1. a 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové a psychologové

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 17. Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti
Termíny 9. 5. 2019; 9-15 hodin
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 510/2018-1-41
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• syndrom ADD/ADHD (etiologie, základní projevy, odlišení syndromu ADHD od ADHD s poruchou chování);
• projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích od narození po dospělost;
• silné a slabé stránky hyperaktivních dětí – možnost eliminace nebo kompenzace slabých stránek, posílení silných stránek a jejich využití ke kompenzaci stránek slabých;
• výchovné a výukové vedení hyperaktivního dítěte – jak dovést hyperaktivní dítě do dospělosti tak, aby se úspěšně začlenilo do běžného života a bylo úspěšné při studiu, v pracovních a partnerských vztazích.

Určeno

učitelé ZŠ a vychovatelé školních družin

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 18. Program pro rozvoj pracovního tempa (ROPRATEM)
Termíny 14. 12. 2018; 10-15 hodin !Jedno volné místo!, 4. 3. 2019; 10-15 hodin
Cena 1200 Kč
MŠMT ČR č. j. 10984/2016-2-246
Lektor Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Ženková
Program

ROPRATEM je určen žákům základních a středních škol (předpokládá se zvládnutí trivia). Program vyžaduje každodenní tříměsíční individuální práci dětí v domácím prostředí, není určen pro skupinovou práci. Obsahuje cvičení na sto dnů a úkoly určené k dvojí kontrole.
Program rozvíjí porozumění čtenému, schopnost organizovat si práci, soustředění a pozornost, zrakové rozlišování, zrakovou a částečně i sluchovou paměť, intermodalitu, serialitu, prostorové vnímání, grafomotoriku, logické myšlení, sebekontrolu a schopnost tvořit pracovní strategie.
Každý účastník obdrží v rámci semináře pracovní listy programu ROPRATEM.
• prezentace programu (podrobné seznámení s využitím programu a ukázky)
• samostatná práce účastníků s konkrétními úkoly a vytváření strategií
• zkušenosti přednášejících z vlastní práce s klienty, diskuze účastníků, shrnutí

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ, speciální pedagogové a psychologové

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 19. Jak trénovat paměť, aby se nám lépe učilo
Termíny 12. 3. 2019; 9-15 hodin !Zrušen!
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 28273/2017-2-1071
Lektor Ing. Pavlína Boučková
Program

• využití asociativního myšlení a paměťových metod v oblasti výuky a zpracování informací;
• jak myslíme (různé přístupy k informacím);
• druhy paměti, faktory ovlivňující proces zapamatování;
• asociace a jejich tvorba;
• paměťové metody (např. metoda Loci, metoda příběhu, mnemotechnické pomůcky, metoda Pís-Čís).

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 20. Dyspraxie, vývojová porucha koordinace
Termíny 3. 6. 2019; 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• co je dyspraxie;
• jak se projevuje v předškolním a školním věku;
• nešikovnost v dospělosti;
• příčiny dyspraxie;
• diagnostika v různých věkových obdobích;
• možnosti práce s nešikovnými dětmi.

Určeno

učitelé MŠ a ZŠ, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 6 hodin

MATEŘSKÁ ŠKOLA A PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zobrazit podrobnosti 21. Diagnostika dovedností předškoláků
Termíny 25. 3. 2019; 9-17 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• vývoj dítěte v období 3-7 let (vývoj myšlení a řeči, sociálních dovedností, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, kresby, zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, předčíselných představ);
• pojem školní zralost;
• nastínění možností posílení a stimulace oslabených funkcí.

Určeno

učitelé MŠ, speciální pedagogové školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 22. Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
Termíny 16. 1. 2019; 9-17 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• osobnost dítěte předškolního věku a specifika jeho vývoje, vývojové škály; variabilita vývoje předškolního dítěte a jeho souvislost s případným školním neúspěchem (oslabení motorických schopností, zrakového vnímání, sluchového vnímání, vnímání časoprostoru, pozornosti, paměti, myšlení, vyjadřování, porozumění řeči);
• srovnání kooperativních a kompetitivních způsobů edukace, pozitiva, negativa;
• možnosti intervence směrem k dítěti s cílem odstranit deficity ve vývoji jednotlivých percepčně-kognitivních oblastí;
• ukázky pomůcek k stimulaci jednotlivých percepčních funkcí;
• sociální dovednosti a hra; rozvoj samostatnosti, iniciativy a zodpovědnosti;
• příklad plánů osobního rozvoje dětí s rizikem SPU a dětí s lehkou mentální retardací.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ, 1. stupně ZŠ (přípravných ročníků), speciální pedagogové a psychologové školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 23. Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku
Termíny 9. 4. 2019; 9-17 hodin !Zrušen!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č.j. 13316/2018-1-455
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• jednotlivé fáze vývoje vnímání předškolního dítěte;
• diagnostika dílčích funkcí jako východisko pro vytváření intervenčních programů rozvoje;
• možnosti intervence v jednotlivých oblastech vnímání, poukaz na vzájemnou součinnost těchto oblastí.

Určeno

učitelé MŠ, učitelé nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 24. Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?
Termíny 11. 1. 2019; 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky;
• učitelé získají materiály pro diagnostiku úrovně základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce, motorika, řeč), pozornost bude věnována problematice koncentrace pozornosti a diferenciální diagnóze s cílem odlišit kázeňské problémy, poruchy koncentrace pozornosti a nedostatek výchovného vedení v rodině;
• prevence obtíží a vypracování individuálních vzdělávacích programů;
• vyvození diagnostických postupů pro identifikaci rizikových dětí z hlediska poruch učení v předškolním věku.
Kurz bude probíhat s využitím knihy „Dyslexie v předškolním věku“, kterou je možné zakoupit v den konání semináře na místě.

Určeno

učitelé MŠ (popř. učitelé 1. ročníků ZŠ), pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 25. Školní zralost a zápis do školy
Termíny 5. 2. 2019; 9-15 hodin
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• co rozumíme pojmem školní zralost;
• jednotlivé roviny vývoje dítěte vhodné ke sledování při zápisu do ZŠ: úroveň motoriky, grafomotoriky, kresby, zrakového a sluchového vnímání, prostorové a pravolevé orientace, předčíselných představ, řeči, sociálních schopností a dovedností, koncentrace pozornosti;
• depistáž oslabených funkcí v mateřské škole a u zápisu v základní škole, možnosti práce s konkrétním materiálem;
• nastínění možností následné intervence, stimulace oslabených funkcí.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové a výchovní poradci

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 26. Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)
Termíny 12. 11. 2018; 9-13 hodin , 25. 2. 2019; 9-13 hodin !STOP STAV!
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor PaedDr. Daniela Švancarová
Program

• seznámení s možnými riziky vzdělávání na počátku školní docházky, možnosti diagnostiky
a speciální péče;
• školní zralost – kdy je dítě zralé pro vstup do 1. třídy;
• vývojová rizika a projevy nezralosti, dílčích oslabení a specifických poruch učení
a chování;
• proškolení „Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky“;
• možnosti individuální péče v předškolním a raně školním věku.
Každý účastník obdrží 1 ks publikace Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, školní speciální pedagogové, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 27. Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky
Termíny 14. 1. 2019; 9-14 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1080 Kč
Seminář není akreditován MŠMT
Lektor PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Program

• vývoj zrakového vnímání;
• představení typových úloh pro diagnostiku i rozvoj zrakového vnímání;
• zaškolení v užívání Testu zrakového vnímání;
• zaškolení v užívání Souboru pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání.
Kurz je zaměřen na seznámení s možnostmi diagnostiky a rozvoje zrakové percepce v předškolním věku a na počátku školní docházky.
Každý účastník obdrží 1 ks publikace Test zrakového vnímání a soubor pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, školní speciální pedagogové, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 28. HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku
Termíny 14. 11. 2018; 13-18 hodin, 27. 2. 2019; 13-18 hodin !ZRUŠEN!
Cena 800 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• terminologické vymezení SPUCH – základní pojmy, definice; etiologie, výskyt poruch v populaci; charakteristika dítěte předškolního věku z pohledu vývojové psychologie;
• vývoj poznávacích procesů v předškolním věku; chápání prostoru, času a počtu; vývoj verbálních schopností; socializace, vrstevnické vztahy, role, komunikace;
• problematika školní zralosti a připravenosti;
• metody a formy práce s programem HYPO - v této části kurzu již frekventanti pracují přímo s materiálem, který je rozdělen po týdnech, obsahuje 162 stran.
Základní informace o programu HYPO:
• program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí ve věku 5,5 – 8 let);
• úloha rodičů při práci s programem, partnerská spolupráce pedagoga – rodiče - dítěte;
• způsob práce s programem při vedení individuálním a skupinovém;
• účinnost programu při individuální a skupinové práci, jeho primární a sekundární efektivita;
• dílčí úkoly a hry v jednotlivých lekcích, upozornění na rozličné alternativy při jejich aplikaci u práce individuální, skupinové, při práci s dětmi s LMD;
• práce s programem v 11. a 12. týdnu jeho trvání.
K programu HYPO je nutné zakoupit materiály v částce 2.000 Kč. Tuto možnost budete mít v den konání semináře od autorky Dr. Michalové. Tato cena je konečná pro celou dobu práce s programem, neboť materiály jsou kopírovatelné.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

speciální pedagogové školských poradenských zařízení, školní speciální pedagogové, učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, příp. učitelé provádějící reedukace SPU

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 29. Metoda dobrého startu
Termíny 16. 10. 2018; 9-16 hodin !STOP STAV!, 17. 10. 2018; 9-16 hodin !STOP STAV!, 5. 3. 2019; 9-16 hodin !STOP STAV!, 6. 3. 2019; 9-16 hodin !STOP STAV!, 16. 4. 2019; 9-16 hodin !STOP STAV!
Cena 2000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PhDr. Jana Swierkoszová, Mgr. Kateřina Nikelová
Program

• metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně - motivační a sociální;
• cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoje aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce;
• vstupní etapa výuky čtení a psaní;
• metoda je vhodná pro použití v poslední třídě MŠ nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ, je možné ji využít u dětí s odkladem školní docházky;
• metoda splňuje nároky na práci s dětmi s diagnózou specifické poruchy učení.
Každý účastník obdrží metodiku + CD + 2x pracovní listy.
DYS-centrum Praha je výhradním prodejcem materiálů MDS.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ a nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 7 hodin
Zobrazit podrobnosti 30. Nácvik čtení a psaní na počátku školní docházky
Termíny 10. 12. 2018; 9-13 hodin !ZRUŠEN!
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor PaedDr. Daniela Švancarová
Program

• školní zralost a rizika školní neúspěšnosti;
• základní informace o publikaci Čtení, psaní, malování a principy práce s ní;
• seznámení s jednotlivými díly publikace Čtení, psaní, malování, jejich obsahem, metodami práce;
• využití publikace a dalších pomůcek u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Účastníci obdrží sadu čtyř dílů publikace Čtení, psaní, malování autorky D. Švancarové.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, učitelé přípravných tříd ZŠ

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 31. Včelka učí číst a psát! Výuková podpora žáků s rizikem rozvoje dyslexie
Termíny 17. 12. 2018; 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 10984/2016-2-246
Lektor PaedDr. Renata Wolfová
Program

• seznámení s teoretickými přístupy k osvojování si čtení a psaní a předpoklady ke čtení a psaní;
• děti s rizikem rozvoje dyslexie; diferenciální diagnostika; volba vhodnosti metody výuky vzhledem k potřebám těchto dětí a možná rizika v průběhu nácviku čtení a psaní;
• pedagogická diagnostika; diagnosticko-intervenční přístup ve čtení a psaní;
• intervence zaměřená na příčinu obtíží; možnosti podpory dítěte ve školním, poradenském i v domácím prostředí;
• možnosti využití online aplikace Včelka.

Určeno

učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 32. Pohádky pro společné čtení
Termíny 11. 3. 2019; 9-13 hodin !Zrušen!
Cena 950 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor Mgr. Alena Vorlíčková
Program

• podpora dětského čtenářství zaměřená též na děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie);
• atraktivní publikace vhodné pro nácvik četby s dětmi;
• prvky v textu, které dyslektikům usnadňují čtení;
• "léčivá síla" pohádek;
• méně známé varianty lidových pohádek a jejich využití při společném čtení;
• praktické využití tištěných sešitů ve speciální jazykové a typografické úpravě při práci s dětmi;
• aktivity vhodné pro přípravu na čtení a po přečtení pohádky (čtenářské strategie, storytellingová cvičení, pracovní listy, grafomotorická cvičení, výtvarné činnosti apod.).

Každý účastník obdrží knížku pohádek sepsaných lektorkou (www.spolecnecteni.com).

Určeno

učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, školní speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 33. Lezení - základ grafomotoriky
Termíny 8. 1. 2019; 9:30-16:30 hodin !STOP STAV!, 14. 5. 2019; 9:30-16:30 hodin !STOP STAV!
Cena 1300 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor MUDr. Věra Kleplová
Program

• prostorová orientace;
• orientace na tělesném schématu;
• pravolevá orientace;
• rytmizace;
• koordinační cvičení;
• metodika rozvíjejících koordinačních cviků;
• cviky na rozvoj hrubé a jemné motoriky.
Seminář je veden prožitkovou formou, je potřeba si přinést vhodné oblečení a obuv!
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ a ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci

Rozsah semináře 7 hodin
Zobrazit podrobnosti 34. Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
Termíny 24. 10. 2018; 9-17 hodin !STOP STAV!, 8. 4. 2019; 9-17 hodin !STOP STAV!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 28273/2017-2-1071
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• diagnostika a příčiny grafomotorických obtíží;
• rozbor kresby;
• rozvoj jemné motoriky;
• lateralita;
• úchop psacího náčiní, metodika psaní levou a pravou rukou;
• uvolňovací a rozcvičovací cviky;
• grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte;
• řazení grafomotorických prvků;
• příprava na písmo.
Na tento seminář volně navazuje seminář č. 21. Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ a nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 35. Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi (Metoda vědomé stopy pohybu)
Termíny 4. 1., 18. 1. a 25. 1. 2019; vždy 9-16 hodin (třídenní blok) !STOP STAV!, 13., 20. 9. a 11. 10. 2019; vždy 9-16 hodin (třídenní blok) !STOP STAV!
Cena 2700 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor akad. mal. Táňa Svatošová
Program

• teoretická východiska metody vědomé stopy – stručná historie a vývoj rukopisného písma, základní filosofie tchaj-ťi, teorie pěti prvků, dynamická rovnováha kontrastů jin a jang, paralely mezi rukopisným písmem a praxí tchaj-ťi, písmo jako zrcadlo harmonie člověka, písmo jako komunikace mezi lidmi, písmo jako vědomá stopa pohybu;
• společná praxe cvičení tchaj-ťi – základní pozice, Osm kusů brokátů, jednotlivé prvky z formy otce, matky a dlouhé formy stylu jang, základní cvičení ve dvojicích – tapsao, přilepená dlaň, zrcadlo;
• grafická stopa pohybu - společné zaznamenávání pohybu mokrou stopou na papír;
• dvě ukázkové lekce metody vědomé stopy;
• metodická doporučení a připomínky k využívání metody vědomé stopy, zkušenosti z praxe, diskuse, otázky, připomínky, podněty;
• v kurzu se účastníci seznámí se zcela originální metodou, jak děti připravit na výuku psaní;
• kurz prezentuje písmo jako viditelnou stopu vědomého, naučeného, ale vysoce individuálního pohybu, ve kterém se projeví osobnost autora rukopisu; účastníci kurzů se seznámí s paralelou mezi principy tchaj-ťi a rozvojem grafomotorických dovedností (teoreticky i prakticky);
• metoda vědomé stopy považuje písmo – rukopis za nenahraditelný prostředek komunikace a varuje před jeho znečitelňováním, které vnímá jako selhávání komunikace; obsahem kurzu je tedy v širším slova smyslu taky péče o komunikaci – komunikaci samých se sebou, svým tělem i komunikaci mezi lidmi.
Seminář je veden prožitkovou formou, je vhodné si přinést vhodné oblečení a obuv!
Více informací o metodě najdete na www.vedomastopapohybu.cz.

Určeno

učitelé MŠ a učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové a psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 20 hodin rozložených to tří setkání
Zobrazit podrobnosti 36. Pedagogická podpora dítěte s narušenou komunikační schopností v MŠ
Termíny 2. a 3. 4. 2019; 9-15 hodin (dvoudenní blok)
Cena 1400 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor Mgr. Marie Sekyrková
Program

• vývoj řeči jedince;
• dětská řeč a vliv civilizačních faktorů;
• verbální výkony dítěte v jazykových rovinách ve věku 3- 6 let;
• seznámení s nejčastějšími poruchami řeči, které se vyskytují v populaci dětí předškolního věku - opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, balbuties, elektivní mutismus;
• pedagogická podpora dítěte s vadou řeči v MŠ - ukázky IVP pro integrované děti, seznámení s diagnostikou dítěte předškolního věku;
• prevence poruch a vad řeči - podpora poznávacích procesů, posilování mluvní apetence, diferenciace a fixace zvuků lidské řeči, posilování celkové obratnosti, cvičení dechová, podpora rozvoje motoriky jazyka, rtů, rozvoj sluchového vnímání a sluchové paměti, podpora rozvoje slovní zásoby – po oblastech, po slovních druzích;
• praktické ukázky stimulace dítěte v předškolním věku.

Určeno

učitelé MŠ, asistenti pedagoga v MŠ

Rozsah semináře 12 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 37. Žák ZŠ s vývojovou dysfázií
Termíny 6. 2. 2019; 9-17 hodin !STOP STAV!
Cena 1000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor Mgr. Marie Sekyrková
Program

• vývojová dysfázie – dělení, etiologie;
• projevy dítěte s vývojovou dysfázií – prognóza, léčebně rehabilitační režim dětí s vývojovou dysfázií;
• vymezení problematických oblastí;
• praktické předvedení pomůcek;
• zásady komunikace s dětmi s vývojovou dysfázií; vztah SPU a vývojové dysfázie;
• hodnocení a podpora žáků s vývojovou dysfázií v ZŠ;
• ukázka odborné zprávy s danými podpůrnými opatřeními.

Určeno

učitelé ZŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové, psychologové

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 38. Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě se SPUCH
Termíny 27. 11. 2018; 9-14 hodin !STOP STAV!, 26. 2. 2019; 9-14 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1150 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PaedDr. Yveta Heyrovská
Program

• úvod do problematiky reedukací na ZŠ, reedukační výstup vzhledem k výuce dítěte a IVP, spolupráce kmenového vyučujícího a pedagoga reedukace, reedukační plán, motivační body, reedukační body ve vztahu s průměrem prospěchu ve třídě, vedení dokumentace, reedukační zprávy;
• vstup do frontální formy reedukace, co lze zařadit, ukázka cvičení a vysvětlení jejich efektivity;
• individuální reedukace dle potřeb dítěte a přímá reakce na výuku ve třídě, seznámení s reedukačním a diagnostickým programem Písmohrátky, jeho návaznost na IVP a reedukační plán.
Seminář je určen pro maximální počet 10 účastníků, proto je vhodné přihlásit se co nejdříve.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci a asistenti pedagoga

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 39. Předškolák s problémovým chováním
Termíny 5. 12. 2018; 13-18 hodin
Cena 720 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• rozdíl mezi problémy v chování a poruchou chování, souvislost mezi způsobem výchovy rodičů či jiných dospělých a chováním dítěte;
• psychický vývoj dítěte a možné příčiny jeho ohrožení (zdravotní stav, úzkostnost, deprivace atd.);
• výskyt problémového chování v MŠ, jeho projevy a možnosti ovlivnění: poruchy adaptace, syndrom ADHD/ADD, opoziční chování, PAS (poruchy autistického spektra), agresivita;
• možnosti řešení problémového chování u dětí: jak rozumět důslednosti, práce s odměnou a trestem jako prostředky výchovy, objasnění afektu a možnosti jeho ovlivnění, práce s rodiči;

Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 40. Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)
Termíny 6. 6. 2019; 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• vliv osobnosti žáka (rozumové schopnosti, motivace, zájem, schopnost koncentrace apod.) na nepříznivý stav;
• možnosti práce s těmito dětmi: respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků; kdo je neukázněný žák, jak s ním pracovat; dítě hraniční; dítě hyperaktivní; spolupráce s rodinou;
• styly učení žáků;
• pozorovatelné projevy chování žáků ve školním prostředí;
• chování – příčiny nevhodného chování, syndrom ADHD/ADD, dětská agresivita;
• možnosti intervence a adekvátního pedagogického vedení.

Určeno

učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 41. Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování
Termíny 11. 4. 2019; 9-16 hodin
Cena 1000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• možnosti využití relaxačních technik ke zlepšení koncentrace pozornosti a školního výkonu;
• teoretické podklady fungování relaxačních technik (fyziologické zákonitosti);
• rozdělení relaxačních technik podle druhů, možnosti využití u dětí s ADHD/ADD (odlišnosti použití u hyperaktivní a hypoaktivní formy);
• obecné zásady a postupy při nácviku relaxačních technik, názorné ukázky;
• praktické použití (forma workshopu);
• doporučená literatura o relaxačních technikách pro děti i dospělé.

Určeno

učitelé MŠ, ZŠ a SŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře 7 hodin
Zobrazit podrobnosti 42. Hraj co chceš - rozvoj asociačního myšlení a paměti
Termíny 4. 4. 2019; 9-15 hodin
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor Ing. Pavlína Boučková
Program

• seznámení s metodickými kartami Hraj co chceš, logické vazby mezi jednotlivými obrazy na kartách, které umožňují vysokou variabilitu cvičení z hlediska náročnosti i rozmanitosti využití, jak s kartami obecně pracovat, správně vedený dialog;
• cvičení na rozvoj a upevnění stávajících znalostí, tj. slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti, výběr (pozitivní i negativní), porovnávání, kategorizace, orientace, neverbální komunikace;
• cvičení na rozvoj kreativního myšlení, tj. principy tvorby asociací, konvergentní a divergentní myšlení, abstraktní myšlení;
• základní karetní hry a aktivity rozvíjející koncentraci, paměť, postřeh, logiku,strategii;
• práce s pracovními listy, tj. schéma bloků a jejich vzájemná návaznost, začlenění doplňkových aktivit (výtvarné a psychomotorické dovednosti, neverbální komunikace, papírové skládanky, logopedické říkanky);
• kolektivní práce, tj. vytvoření nového bloku herních aktivit, souhrn probraného tématu;
Každý účastník obdrží metodický materiál - Hraj co chceš - soubor karet.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 43. Výtvarné náměty, hry a společné projekty s dětmi
Termíny 10.,17. a 24. 5. 2019; vždy 9-16 hodin !ZRUŠEN!
Cena 2700 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor akad. mal. Táňa Svatošová
Program

• seminář je veden zážitkovým způsobem (praktické vyzkoušení technik a materiálů), nabízí seznámení s netradičními náměty, hrami a společnými výtvarnými projekty, volně navazuje na seminář Výtvarné techniky a inspirace pro práci s dětmi;
• slouží jako inspirace pro výtvarnou práci se skupinou dětí, rozvoj kreativity, sebevyjádření a komunikaci výtvarnými prostředky, nabízí celostní přístup k výtvarnému projevu dětí a dospívajících;
• nedílnou součástí semináře je reflexe společných prožitků a vzájemná výměna zkušeností účastníků ve smyslu dalšího využití v praxi;
• nabízí na základě prožitků rozvoj výtvarných dovedností, kreativity, imaginace a práci se symbolickými obsahy; veškeré uvedené aktivity jsou přizpůsobeny práci s žáky mateřských a základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami.
Účastníci semináře budou pracovat s výtvarnými technikami vyžadujícími speciální pomůcky. Většina z nich je zajištěna v rámci kurzu, některé si zajistí účastníci sami. Účastníci budou o konkrétních pomůckách informováni v pozvánce či přímo na místě.

Určeno

učitelé MŠ a ZŠ, vychovatelé, další pedagogičtí pracovníci pracující s dětmi různých věkových kategorií, s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozsah semináře 20 hodin rozložených do tří setkání

2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLA

Zobrazit podrobnosti 44. Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií pro studenty SŠ s dyslexií
Termíny 28. a 29. 1. 2019; 9-16 hodin
Cena 1900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 41836/2015-2-848
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková
Program

• představení komplexního programu rozvoje učebních postupů „Já na to mám!“, strategií pro práci s informacemi, posílení kognitivních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, prostorová orientace, verbální vyjadřování) a sociálních dovedností;
• seznámení s principy, na jejichž základě program vznikl a s metodami, jak realizovat program s žáky;
• cílem kurzu je seznámit účastníky s principy komplexního programu „Já na to mám!“ pro práci se středoškoláky s diagnózou SPU a naučit frekventanty samostatně pracovat s programem a vést tak své žáky.

Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu „Já na to mám!“.

Určeno

učitelé SŠ, pracovníci školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 14 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 45. Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS
Termíny 21. a 22. 1. 2019; 9-17 hodin
Cena 2800 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 28273/2017-2-1071
Lektor Mgr. Alžběta Kratochvílová, PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• terminologické vymezení a charakteristika pozornosti a paměti - základní pojmy a definice, vývoj paměťových schopností;
• základní informace o programu PAMIS, rozbor jeho východisek (spontánní a formální učení, kognitivní edukace, Feuersteinova teorie zprostředkování, práce s příběhem sebereflexe klientů); partnerská spolupráce trenér programu - klient - zákonný zástupce (u dětského klienta); účinnost programu a jeho efektivita;
• metodika a způsoby zprostředkování lekcí programu klientovi- teoretický rozbor a praktický nácvik možností zprostředkování dílčích témat.
Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu PAMIS.

Určeno

učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, speciální pedagogové, psychologové

Rozsah semináře 16 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 46. Jak se žije se SPU
Termíny 18. 3. 2019; 9-16 hodin !Zrušen!
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor Mgr. Jana Pálenská
Program

• stručné připomenutí tématu specifických poruch učení - základní terminologie (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), etiologie, primární a sekundární symptomatika, charakteristické projevy SPU, silné a slabé stránky žáků se SPU, nadaní žáci se SPU;
• individuální a speciální vzdělávací a psychosociální potřeby žáka se SPU; SWOT analýza žákových speciálních vzdělávacích potřeb ve vztahu ke specifickým poruchám učení;
• osobní zážitek specifických poruch učení (diktát, čtení českého textu s výskytem chyb charakteristických pro dyslexii, čtení anglického textu s výskytem chyb charakteristických pro dyslexii, SPU jako "nálepka", vypracování pracovní listu z učiva 9. ročníku z předmětu český jazyk; vypracování matematických úloh;
• reflexe, zobecnění zkušenosti a její uplatnění při edukaci žáků se SPU, uplatnění zkušeností při edukaci, péči a podpoře žáka se SPU.

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 7 hodin

CIZÍ JAZYKY

Zobrazit podrobnosti 47. Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU
Termíny 12. 12. 2018; 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• příčiny SPU, projevy, průvodní obtíže, psychické zvláštnosti dětí se SPU;
• projevy SPU při osvojování cizího jazyka;
• náměty pro práci s dětmi se SPU v běžné třídě: hodnocení a klasifikace, pomůcky pro výuku cizích jazyků, významní jedinci s dyslexií, kazuistiky.

Určeno

učitelé cizích jazyků, učitelé provádějící reedukaci SPU

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 48. Žák s dyslexií a počáteční výuka anglického jazyka
Termíny 31. 1. 2019; 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PhDr. Kamila Balharová
Program

• uvedení do problematiky dyslexie a jejího vlivu na počáteční výuku anglického jazyka;
• legislativa – zařazení žáků s dyslexií mezi žáky se SVP, tvoření IVP – zaměřené na anglický jazyk;
• nácvik čtenářských dovedností – využití globální metody čtení; výuka slovní zásoby; hodnocení v cizím jazyce; sestavování testů pro žáky s dyslexií;
• ukázka práce s jednotlivými webovými programy pro výuku anglického jazyka.

Určeno

učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 6 hodin

TÉMATA Z OKRUHU VÝCHOVY

Zobrazit podrobnosti 49. Respektovat a být respektován 1: Komunikace oprávněných požadavků. Emoce a empatická reakce.
Termíny 19. a 26. 3. 2019; 9-16 hodin
Cena 2000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Dobromila Nevolová, Soňa Rýdl
Program

• poznatky o fungování mozku a jeho vlivu na emoce a chování;
• zásady respektující komunikace při oprávněných požadavcích vůči dětem (situace ve škole nebo v rodině, kdy po nich něco požadujeme);
• mocenský versus partnerský model ve výchově a vzdělávání;
• analýza nerespektujících způsobů komunikace (např. vyčítání, hrozby, příkazy, srovnávání apod.) a jejich nežádoucí dopad na sebepojetí dítěte;
• nabídka komunikačních dovedností, které povzbuzují ochotu vyhovět a budují sebeúctu dítěte;
• jak dát najevo pochopení emocí, nácvik empatických reakcí, které pomohou rozrušenému dítěti vyrovnat se s vlastními pocity a zklidnit se natolik, aby bylo možné opět jednat na racionální rovině nebo řešit konflikt;
• zvládání vlastních emocí a jak to učit děti.
Na tento seminář volně navazuje seminář č. 53. Respektovat a být respektován 2 – Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich.

Určeno

učitelé MŠ, ZŠ a SŠ, pracovníci školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť, vychovatelé

Rozsah semináře 14 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 50. Respektovat a být respektován 2: Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich.
Termíny 10. a 24. 4. 2019; 9-16 hodin
Cena 2000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Dobromila Nevolová, Soňa Rýdl
Program

• nevhodné chování dětí nemůže zůstat bez odezvy; většina učitelů i rodičů je přesvědčena, že potrestat dítě za špatné chování je přímo povinností odpovědného vychovatele; tresty však účinkují jen krátkodobě, učí děti chovat se tak, aby se vyhnuly trestům či získaly odměnu a nikoliv proto, že je to tak správné; tresty mají ještě další velká rizika pro vývoj dětí;
• pojem vnitřní a vnější motivace, rozlišení přirozených důsledků od trestu, nabídka alternativních postupů, které nahrazují trest jako odplatu za nesprávné chování od autority přizváním dítěte ke spoluúčasti na řešení problému a vedou dítě k nápravě toho, co způsobilo;
• řada učitelů a rodičů vidí, že pochvaly a odměny mají také své nežádoucí účinky – snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají;
• pochvala není totéž co uznání, uznání potřebuje každý člověk (patří to k základním lidským potřebám), pochvaly však působí jinak: vytvářejí závislost na autoritě, učí dělat věci pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro věc samotnou; stejně jako tresty oslabují původní vnitřní motivaci;
• téma soutěží ve škole.
Na tento seminář volně navazuje seminář č. 54. Respektovat a být respektován 3 – Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel společně s dětmi, metoda komunitního kruhu.

Určeno

učitelé MŠ, ZŠ a SŠ, pracovníci školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť, vychovatelé

Rozsah semináře 14 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 51. Respektovat a být respektován 3: Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel společně s dětmi, metoda komunitního kruhu
Termíny 30. 5. 2019; 9-16 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Dobromila Nevolová, Soňa Rýdl
Program

• základní lidské potřeby jsou společné všem lidským bytostem a jejich nedostatečné uspokojování vede k fyzické, emocionální nebo sociální nepohodě (stres, deprivace); dlouhodobé neuspokojování přirozených lidských potřeb u dětí ohrožuje jejich zdravý vývoj; naplňování základních lidských potřeb ve škole;
• existence smysluplných a srozumitelných pravidel přispívá k uspokojení jedné ze základních lidských potřeb - potřeby bezpečí, pro pocit bezpečí ve třídě je důležité, jaká pravidla v ní existují, kdo je vytváří, pro koho platí a jaké jsou důsledky jejich nedodržování;
• metoda komunitního kruhu je velmi účinnou metodou pro vytváření dobrých vztahů ve třídě, zásady, které je nutné dodržovat při této metodě, nejčastější chyby.

Určeno

učitelé ZŠ, SŠ a SOU, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a psychologové, vychovatelé

Rozsah semináře 7 hodin
Zobrazit podrobnosti 52. Práce s výchovnými problémy ve třídě
Termíny 7. 3. 2019; 9-15 hodin
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12/2015-1-47
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• druhy výchovných problémů;
• vznik agresivního chování u dětí (včetně šikany), rozpoznávání „agresorů“ a „obětí“;
• možnosti řešení agresivního chování u dětí;
• práce s tresty a odměnami;
• práce s rodinou.

Určeno

učitelé ZŠ, SŠ a SOU, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a psychologové, vychovatelé

Rozsah semináře 6 hodin

Dále můžete pokračovat

DYSKORUNKA 2019

V záložce DYSKORUNKA byla zveřejněna pozvánka na letošní ročník konference a výstavy. Přihlašování pro zájemce naleznete v odrážce Registrace.

Dyslexie jako celoživotní zátěž

Zveme Vás na seminář Dyslexie jako celoživotní zátěž 13. 5. 2019. Bližší informace naleznete v záložce Vzdělávání. Budeme se na Vás těšit.

Dyslexie: psychologické souvislosti

V lednu 2019 vyšla nová publikace na téma dyslexie.

Seminář - Písmo jako vědomá stopa pohybu

Rádi bychom Vám oznámili, že jsme vypsali nový termín na seminář Písmo jako vědomá stopa pohybu. Informace o semináři naleznete v sekci Vzdělávání.
Aktuality