Big_loader_ajax

Vše o Specifických poruchách učení a chování (SPUCH)

Zobrazit podrobnosti 1. Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
Termíny 25. 1. , 22. 2., 22. 3. a 19. 4. 2018; 9–17 hodin
Cena 2500 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 6907/2015-1-246
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• základní teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování;
• diagnostika SPUCH, odlišení specifických poruch chování (SPCH) od specifických poruch učení (SPU);
• informace o možnostech a metodách nápravné práce;
• přehled legislativy týkající se hodnocení a klasifikace žáků se SPUCH;
• výchovné vedení a možnosti práce se žáky s SPCH při výuce i přípravě na vyučování;
• přehled metodických a pracovních materiálů a reedukačních pomůcek, včetně publikací, počítačových programů vhodných pro reedukaci SPUCH.
Účastníci kurzu se do výuky se zapojí aktivní prezentací případových studií. Na základě aktivní účasti bude účastníkům kurzu vydáno osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Určeno

pedagogové ZŠ, kteří pracují se žáky se SPUCH, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové

Rozsah semináře 32 hodin rozložených do čtyř setkání
Zobrazit podrobnosti 2. Úskalí práce se žáky se SPUCH (řešení praktických problémů)
Termíny 17. 5. 2018; 9-13 hodin !ZRUŠEN!
Cena 880 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• nové reedukační metody práce určené žákům s SPUCH, nové pomůcky, odborné publikace, pracovní listy;
• případové studie – rozbor konkrétních pracovních případů s lektorem a ostatními účastníky, konzultace konkrétních postupů práce se žáky s SPUCH a případných úprav.

Určeno

pouze absolventi kurzu Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava (původní i zkrácené verze)

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 3. Specifické poruchy učení
Termíny 25. a 26. 4. 2018; 9-15 hodin
Cena 1600 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• stručné uvedení do problematiky (základní pojmy, definice, historie péče, kazuistiky úspěšných jedinců se SPU, příčiny SPU);
• symptomatika SPU;
• diagnostika SPU v běžné třídě a na odborném pracovišti; metody rozvíjení psychických funkcí, které ovlivňují proces osvojování čtení, psaní a počítání (zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace aj.);
• reedukace dyslexie, dysgrafie, dysortografie; hodnocení a klasifikace; spolupráce s rodiči;
• tvorba individuálních vzdělávacích plánů;
• stavba reedukační hodiny, pomůcky pro diagnostiku a reedukaci SPU; seznámení s právními normami, organizace péče.

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ, kteří budou provádět reedukaci a/nebo mají zájem a předpoklady pro práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozsah semináře 12 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 4. Dyslexie a dysortografie prakticky
Termíny 8. 1. 2018; 9-15 hodin , 27. 3. 2018; 9-15 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• reedukace funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní: zraková a sluchová percepce, řeč, paměť, koncentrace pozornosti, motorika a další;
• reedukace dyslexie – principy práce s textem při čtení;
• reedukace dysortografie: 1. grafická stránka písemného projevu, 2. aplikace gramatických pravidel, 3. samostatný písemný projev;
• hodnocení a klasifikace; pomůcky pro reedukaci včetně počítačových programů; možnosti kompenzace poruchy – počítačové programy a pomůcky firmy Spektra;
• náplň reedukační lekce, příprava lekce, stanovení cílů, příprava pomůcek, práce v souladu s individuálním vzdělávacím plánem.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ, kteří mají základní informace o specifických poruchách učení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 5. Podpora žáků se specifickými poruchami učení (jak realizovat PLPP) !NOVÝ!
Termíny 28. 2. 2018; 9-17 hodin
Cena 1000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 6028/2017-2-307
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky – pozorování, rozhovor, analýza činností žáků, portfolio, školní anamnéza, dotazníky, testové metody, posuzovací škály;
• význam pedagogické diagnostiky pro stanovování podpůrných opatření prvního stupně a tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP);
• struktura plánu pedagogické podpory; stanovení hlavních výstupů plánu po ukončení stanoveného časového období jeho realizace; stanovení hodnotících kritérií, která pomáhají zmapovat, zda bylo dosaženo cílů plánu a modifikace učiva je optimální; specifika jednotlivých vyučovacích předmětů;
• základní metody výuky, domácího vzdělávání i zkoušení žáků se specifickými poruchami učení v souladu s plánem pedagogické podpory; podpora výukových preferencí; spolupráce s rodinami žáků; významné didaktické a metodické pomůcky, počítačové programy a další materiály, které lze využít při práci s uvedenou cílovou skupinou.

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 6. Dyslexie jako celoživotní zátěž aneb dyslexie od kolébky až do hrobu
Termíny 9. 5. 2018 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 16693/2015-1-444
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• Charakteristika SPU z hlediska současné teorie a praxe, vývojové trendy, příčiny SPU;
• První projevy SPU v předškolním věku (čeho si všímat v souvislosti s pozdější diagnostikou), které nabývají na závažnosti na ZŠ a přetrvávají po celý život;
• Vzdělávání žáků se SPU na ZŠ a SŠ, základní přístupy v běžných hodinách. Hodnocení a klasifikace ve škole. Právní normy.
• Projevy SPU v běžném životě, obtíže v zaměstnání (jak obtíže ve škole ovlivňují další studium a zaměstnání).
• Psychosociální souvislosti SPU, sociální vztahy jedinců se SPU.

Určeno

učitelé ZŠ, speciální pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 7. Psychologické souvislosti dyslexie
Termíny 22. 5. 2018; 9-15 hodin !!!ZRUŠEN!!!
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

• kognitivní procesy a jejich oslabení v kontextu dyslexie, základní teorie vysvětlující etiologii dyslexie z neuropsychologického hlediska, představení teorie specifických procedurálních obtíží;
• psychologická diagnostika dyslexie, využití principů dynamického vyšetření, alternativní metody diagnostiky dyslexie, diagnostické postupy využívané v zahraničí;
• kognitivní přístup ve vzdělávání, principy diagnostické, intervenční a poradenské práce z hlediska rozvoje kognitivních funkcí, využití metakognice, učební preference jako zdroj podpory při intervenci.

Určeno

speciální pedagogové a psychologové

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 8. ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje
Termíny 8. 11. 2017 9-14 hodin, 6. 3. 2018 9-14 hodin
Cena 1000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

• základní principy dynamického vyšetření, teoretická východiska vzniku metody ACFS (Application of Cognitive Functions Scales – Diagnostika kognitivních funkcí);
• seznámení se 4 povinnými a 2 doplňkovými škálami, principy administrace a vyhodnocení testu, interpretace výsledků;
• psaní zprávy z vyšetření uvedenou metodou, představení ukázkových případových studií.
UPOZORNĚNÍ - metodu je třeba zakoupit u firmy Propsyco, s.r.o. (http://shop.propsyco.cz/). Seminář je zácvikem v jejím používání. Absolvování semináře je podmínkou koupě metody. Je však možné absolvovat pouze seminář, koupě ACFS není podmínkou přihlášení na vzdělávání.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

speciální pedagogové a psychologové

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 9. CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje !NOVÝ!
Termíny 14. 12. 2017; 9-16 hodin, 7. 3. 2018; 9-16 hodin
Cena 1300 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

CAS 2 autorů Jacka A. Naglieriho, J. P. Dase, Sam Goldsteina představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících. Metoda je určena pro klienty ve věkovém rozpětí 5 - 18 let.
• teoretická východiska vzniku metody CAS 2;
• seznámení s 8 povinnými a 4 doplňkovými škálami, principy administrace a vyhodnocení testu, interpretace výsledků;
• psaní zprávy z vyšetření uvedenou metodou, představení ukázkových případových studií.
DYS-centrum® Praha z. ú. zajišťuje pouze školení v užívání nástroje.Metodu CAS 2 je nutné zakoupit u firmy Propsyco, s.r.o.
(viz http://shop.propsyco.cz/product.php?id_product=17).

Určeno

psychologové

Rozsah semináře 7 hodin
Zobrazit podrobnosti 10. Metody vyučování čtení
Termíny 16. 5. 2018 9-15 hodin !Jedno volné místo!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• analýza metod vyučování čtení z hlediska psychických funkcí; teoretická východiska jednotlivých metod;
• metoda analyticko-syntetická, metoda globální, metoda genetická, Foucambertova metoda vyučování čtení;
• neuropsychologický rozbor procesu čtení, aktivizace mozkových hemisfér při osvojování čtení uvedenými metodami;
• zapojení kognitivních funkcí v průběhu výuky;
• indikace a kontraindikace pro volbu optimálních metod výuky čtení, popř. reedukace dyslexie;
• pomůcky pro výuku čtení různými metodami;
• hyperlexie a dyslexie.

Určeno

učitelé ZŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 11. Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
Termíny 18. 1. 2018 9-15 hodin !!!ZRUŠEN!!!
Cena 970 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Kamila Balharová
Program

• vymezení čtenářské gramotnosti, účely čtení, postupy porozumění, dyslexie a její vliv na rozvoj techniky čtení a porozumění textu, vyhledávání informací, interpretace a posuzování textu, problémy projevující se u žáků s dyslexií v rovině foneticko - fonologické, lexikologické, morfologické, syntaktické a stylistické;
• praktické ukázky řešení jednotlivých problémů ve výuce i v reedukaci, ukázky publikací a webových aplikací, které lze využít v práci s dyslektiky;
• seznámení s knihou Život rytíře, která je přizpůsobena pro starší žáky s dyslexií, její využití v reedukační činnosti a rozvoji čtenářské gramotnosti;
• čtenářská gramotnost v prostředí internetu, vliv typografie na porozumění textu, možnosti přizpůsobení internetových stránek žákům s dyslexií, možnosti hlasových výstupů a přizpůsobení powerpointových prezentací.
Každý účastník obdrží 1 kus publikace Astronomie bez dalekohledu, aneb dívejte se na nebe a pozorujte, dozvíte se mnoho zajímavého.

Určeno

učitelé ZŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 12. Diagnostika dyskalkulie
Termíny 1. 2. 2018 9–13 hodin
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• terminologie související s diagnostikou dyskalkulie;
• odlišení dyskalkulie jako specifické poruchy učení od celkově snížených matematických schopností;
• projevy dyskalkulie, základní typy dyskalkulie;
• vlastní diagnostické postupy – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika.

Určeno

speciální pedagogové a psychologové školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 13. Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií
Termíny 4. 12. 2017 9-17 hodin !!!STOP STAV!!!, 16. 4. 2018 9-17 hodin !!!STOP STAV!!!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PaedDr. Renata Wolfová
Program

• nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ; jejich příčiny, průběh a souvislosti:
- na straně žáka (kognitivní, percepční a osobnostní faktory),
- na straně metodického vedení (ŠVP - volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická úskalí);
• diagnostika - rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží i na 2. stupni ZŠ;
• pedagogická intervence/reedukace:
- Metodika je vhodná pro děti, které si nevytvořily představu desítkové soustavy, neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle. Vlivem tohoto využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení a dělení. Nedokáží řešit komplexní aritmetické úlohy. Děti postupně nezvládají zvyšující se objem učiva, nechápou souvislosti a hrozí jim školní selhání až rezignace na výuku.
- Metodika využívá modelování mentální činnosti prostřednictvím barevných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000.

V rámci semináře budou poskytnuty účastníkům materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem; podklady a doporučení pro preventivní opatření, plán pedagogické podpory.

Určeno

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, poradenští speciální pedagogové

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 14. Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk
Termíny 19. 2. 2018 9-17 hodin, 28. 5. 2018 9-17 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• rozvoj percepčních faktorů, prostorové orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy;
• rozvoj verbálních a lexických faktorů matematických schopností;
• číselné operace;
• budování dalších matematických pojmů – desetinné číslo, zlomek;
• individuální vzdělávací programy v matematice, možnosti skupinové péče o dyskalkuliky.

Určeno

učitelé matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ, SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitelé zabývající se hlouběji problematikou dyskalkulie, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 15. SPU a výuka matematiky (prevence a náprava)
Termíny 3. 5. 2018 9-15 hodin !!!ZRUŠEN!!!
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Kamila Balharová
Program

• seznámení se specifiky výuky žáků se SPU na 1. stupni se zaměřením na výuku matematiky;
• ne všechny problémy v matematice musí být způsobeny dyskalkulií;
• nácvik práce s programem podporujícím výuku matematiky, rozvíjení percepčních dovedností a paměti, orientace v prostoru a čase; procvičování bude doplněno o názorné pomůcky;
• výuka matematiky z hlediska problémů, se kterými se učitelé žáka se SPU mohou setkat, náměty na řešení;
• praktické ukázky výuky

Určeno

učitelé matematiky 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 16. Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti
Termíny 10. 5. 2018 9-15 hodin
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 6907/2015-1-246
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• syndrom ADD/ADHD (etiologie, základní projevy, odlišení syndromu ADHD od ADHD s poruchou chování);
• projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích od narození po dospělost;
• silné a slabé stránky hyperaktivních dětí – možnost eliminace nebo kompenzace slabých stránek, posílení silných stránek a jejich využití ke kompenzaci stránek slabých;
• výchovné a výukové vedení hyperaktivního dítěte – jak dovést hyperaktivní dítě do dospělosti tak, aby se úspěšně začlenilo do běžného života a bylo úspěšné při studiu, v pracovních a partnerských vztazích.

Určeno

učitelé ZŠ a vychovatelé školních družin

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 17. Program pro rozvoj pracovního tempa (ROPRATEM)
Termíny 23. 1. 2018 10-15 hodin !!!STOP STAV!!!, 6. 6. 2018 10-15 hod.
Cena 1200 Kč
MŠMT ČR č. j. 10984/2016-2-246
Lektor Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Ženková
Program

ROPRATEM je určen žákům základních a středních škol (předpokládá se zvládnutí trivia). Program vyžaduje každodenní tříměsíční individuální práci dětí v domácím prostředí, není určen pro skupinovou práci. Obsahuje cvičení na sto dnů a úkoly určené k dvojí kontrole.
Program rozvíjí porozumění čtenému, schopnost organizovat si práci, soustředění a pozornost, zrakové rozlišování, zrakovou a částečně i sluchovou paměť, intermodalitu, serialitu, prostorové vnímání, grafomotoriku, logické myšlení, sebekontrolu a schopnost tvořit pracovní strategie.
Každý účastník obdrží v rámci semináře pracovní listy programu ROPRATEM.
• prezentace programu (podrobné seznámení s využitím programu a ukázky)
• samostatná práce účastníků s konkrétními úkoly a vytváření strategií
• zkušenosti přednášejících z vlastní práce s klienty, diskuze účastníků, shrnutí

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ, speciální pedagogové a psychologové

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 18. Jak trénovat paměť, aby se nám lépe učilo !NOVÝ!
Termíny 16. 3. 2018 9-15 hodin
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 28273/2017-2-1071
Lektor Ing. Pavlína Boučková
Program

• využití asociativního myšlení a paměťových metod v oblasti výuky a zpracování informací;
• jak myslíme (různé přístupy k informacím);
• druhy paměti, faktory ovlivňující proces zapamatování;
• asociace a jejich tvorba;
• paměťové metody (např. metoda Loci, metoda příběhu, mnemotechnické pomůcky, metoda Pís-Čís).

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 19. Dyspraxie, vývojová porucha koordinace
Termíny 15. 5. 2018 9-15 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• co je dyspraxie;
• jak se projevuje v předškolním a školním věku;
• nešikovnost v dospělosti;
• příčiny dyspraxie;
• diagnostika v různých věkových obdobích;
• možnosti práce s nešikovnými dětmi.

Určeno

učitelé MŠ a ZŠ, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 20. Jak poznat co potřebuje žák se SPU? - Metody, postupy a nástroje pedagogické diagnostiky
Termíny 17. 4. 2018 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 26726/2015-1-655
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

• seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky – pozorování, rozhovor, analýza činností žáků, portfolio, školní anamnéza, dotazníky, testové metody, posuzovací škály; alternativní formy diagnostiky – formativní diagnostika, dynamická diagnostika;
• klíčové principy diagnostické práce; etické zásady pedagogické diagnostiky; využití výsledků diagnostiky pro přímou práci učitele ve výuce;
• význam pedagogické diagnostiky pro stanovování podpůrných opatření a tvorbu individuálního vzdělávacího plánu; případové studie; praktická cvičení za využití konkrétních postupů pedagogické diagnostiky;

Určeno

učitelé ZŠ, speciální pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 21. „Jak na něj?“ Individuální vzdělávací plán pro žáky se SPUCH
Termíny 14. 3. 2018 9-15 hodin !!!ZRUŠEN!!!
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

• vymezení základních pojmů, které jsou užívány v odborných zprávách z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření, tj. jak chápat oslabení percepcí, paměti a dalších kognitivních funkcí, jak rozumět informacím z vyšetření čtenářských a písemných dovedností, jak chápat stanovené závěry a možná doporučení; seznámení se základní legislativou týkající se integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
• struktura individuálního vzdělávacího plánu, stanovení hlavních výstupů plánu po ukončení stanoveného časového období jeho realizace, stanovení hodnotících kritérií, která pomáhají zmapovat, zda bylo dosaženo cílů plánu a modifikace učiva je optimální; specifika jednotlivých vyučovacích předmětů;
• základní metody výuky, domácího vzdělávání i zkoušení žáků se SPUCH v souladu s individuálním vzdělávacím plánem, podpora výukových preferencí, spolupráce s rodinami žáků;
• významné didaktické a metodické pomůcky, počítačové programy a další materiály, které lze využít při práci s uvedenou cílovou skupinou.

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ

Rozsah semináře 6 hodin

TOMAL-2 - kurz

Upozorňujeme zájemce, že se bude v září v Praze konat kurz k Testu paměti a učení (TOMAL-2).

Úspěch pro každého žáka

DYS-centrum Praha z. ú. se zapojilo do sítě organizací, které se sdružují v projektu Úspěch pro každého žáka.

European Literacy Network

DYS-centrum se stalo partnerem mezinárodní organizace European Literacy Network.

Nové ceny seminářů!

Od školního roku 2017/2018 jsme u většiny seminářů snížili účastnický poplatek. Akreditované semináře jsou nyní bez DPH.
Aktuality