Big_loader_ajax

Semináře mimo DYS-centrum

Většinu námi nabízených seminářů je možné uskutečnit i na Vašem pracovišti (např. ve škole, poradně atp.). V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hladíkovou na e-mailové adrese: zuzana.hladikova@dyscentrum.org

 

Do e-mailu prosím specifikujte, o jaký seminář máte zájem, pro jaký počet osob a kde byste jej rádi uskutečnili.

 

Kromě výše uvedených seminářů nabízíme také následující semináře:

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Akreditace MŠMT ČR č. j.510/2018-1-41

Lektor: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Program:

 • charakteristika poruch učení a chování (SPUCH), členění SPUCH, etiologie
  a symptomatika SPUCH;
 • typické problémy žáků se SPUCH při výuce v základních uměleckých školách, charakteristické projevy, obtíže při čtení z not;
 • možnosti inkluze žáků se SPUCH v základních uměleckých školách;
 • základní přístupy k výuce žáků se SPUCH, alternativní způsoby výuky přizpůsobené individuálním potřebám žáků, specifika práce se žákem se syndromem ADHD, resp. ADD.     

Určeno: učitelé ZUŠ a ZŠ s rozšířenou výukou uměleckých oborů

Rozsah semináře: 4 hodiny

 

Úskalí práce se žáky se SPUCH (řešení praktických problémů)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15524/2019-1-514

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Program:

 • nové reedukační metody práce určené žákům s SPUCH, nové pomůcky, odborné publikace, pracovní listy;
 •  případové studie – rozbor konkrétních pracovních případů s lektorem a ostatními účastníky, konzultace konkrétních postupů práce se žáky s SPUCH a případných úprav.

Určeno: pouze absolventi kurzu Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava (původní i zkrácené verze)

Rozsah semináře: 4 hodiny

 

Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě
se SPUCH

Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455

Lektorka: PaedDr. Yveta Heyrovská

Program:                

 • úvod do problematiky reedukací na ZŠ, reedukační výstup vzhledem k výuce dítěte
  a IVP, spolupráce kmenového vyučujícího a pedagoga reedukace, reedukační plán, motivační body, reedukační body ve vztahu s průměrem prospěchu ve třídě, vedení dokumentace, reedukační zprávy;
 • vstup do frontální formy reedukace, co lze zařadit, ukázka cvičení a vysvětlení jejich efektivity;
 • individuální reedukace dle potřeb dítěte a přímá reakce na výuku ve třídě, seznámení s reedukačním a diagnostickým programem Písmohrátky, jeho návaznost na IVP
  a reedukační plán.

Určeno: učitelé ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci

Rozsah semináře: 5 hodin

 

Dyspraxie, vývojová porucha koordinace

Akreditace MŠMT ČR č. j. 860/2019-1-33

Lektorka: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Program:

 • co je dyspraxie;
 • jak se projevuje v předškolním a školním věku;
 • nešikovnost v dospělosti;
 • příčiny dyspraxie;
 • diagnostika v různých věkových obdobích;
 • možnosti práce s nešikovnými dětmi.

Určeno: učitelé MŠ a ZŠ, asistenti pedagoga

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Práce se stresem ve škole (pro učitele žáků se SPUCH)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková       

Program:                

 • syndrom vyhoření obecně;
 • vznik, příznaky, projevy syndromu vyhoření;
 • fáze syndromu vyhoření;
 • skupiny učitelů ohrožené syndromem vyhoření;
 • možnosti prevence syndromu vyhoření;
 • zásahy a nápomoc při syndromu vyhoření;
 • využití technik sebepoznání; práce s relaxačními technikami a metodami práce se stresem;
 • doplněno doporučenou literaturou a ukázkami relaxačních technik.

Určeno: učitelé ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti
u dyslektiků

Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560

Lektorka: PhDr. Kamila Balharová     

Program:                

 • vymezení čtenářské gramotnosti, účely čtení, postupy porozumění, dyslexie a její vliv na rozvoj techniky čtení a porozumění textu, vyhledávání informací, interpretace
  a posuzování textu, problémy projevující se u žáků s dyslexií v rovině foneticko - fonologické, lexikologické, morfologické, syntaktické a stylistické;
 • praktické ukázky řešení jednotlivých problémů ve výuce i v reedukaci, ukázky publikací a webových aplikací, které lze využít v práci s dyslektiky;
 • seznámení s knihou Život rytíře, která je přizpůsobena pro starší žáky s dyslexií, její využití v reedukační činnosti a rozvoji čtenářské gramotnosti;
 • čtenářská gramotnost v prostředí internetu, vliv typografie na porozumění textu, možnosti přizpůsobení internetových stránek žákům s dyslexií, možnosti hlasových výstupů a přizpůsobení powerpointových prezentací.

Každý účastník obdrží 1 kus publikace Astronomie bez dalekohledu, aneb dívejte se na nebe a pozorujte, dozvíte se mnoho zajímavého.

Určeno: učitelé ZŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Specifické poruchy učení na 2. a 3. stupni

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15524/2019-1-514

Lektorky: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, PaedDr. Daniela Švancarová

Program:                

teoretická část:

 • definice a terminologie poruch učení;
 • jednotlivé typy poruch učení;
 • příčiny vzniku poruch učení;
 • projevy jednotlivých poruch učení;
 • odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD).

praktická část:

 • obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci žáků se SPU;
 • metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení;
 • seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR týkajícími se SPU;
 • konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech;
 • metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ;
 • orientačně metody reedukace SPU, profesionální orientace žáků se SPU.

Kurz je doplněn praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu.

Určeno: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 10 hodin rozložených do dvou setkání

 

Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Akreditace MŠMT ČR č. j. 32595/2018-2-878

Lektorka: PhDr. Kamila Balharová

Program:

 • jak specifické poruchy učení ovlivňují výuku českého jazyka u studentů;
 • jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova;
 • práce s webovými stránkami KamiNet;
 • praktické vyzkoušení některých metod práce se žáky se SPU, které jsou využitelné
  i pro ostatní žáky;
 • metodika práce s individuálně integrovaným žákem v hodinách českého jazyka;   
 • oblast literární výchovy se zaměřením na porozumění stavby věty a textu, práci
  s autentickými texty, orientaci v textu, zkušenosti s vedením čtenářského deníku, propojení s dramatickou výchovou.        

Určeno: učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ, vyučující českého jazyka žáků se SPU a pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Náročné situace ve školní třídě

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15524/2019-1-514

Lektor: Mgr. Pavel Dosoudil

Program:

 • práce s náročnými situacemi, ke kterým v každé třídě dochází - konflikty, špatná spolupráce ve skupině, agresivní jednání;
 • předcházení a řešení konfliktů, zásady efektivní komunikace;
 • tvorba krizových scénářů pro mimořádné situace ve škole.       

Určeno: učitelé ZŠ, SŠ, pracovníci školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Rozsah semináře:  6 hodin

 

Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií
pro studenty SŠ s dyslexií

Akreditace MŠMT ČR č. j. 32595/2018-2-878

Lektorky: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková (Bodnárová)

Program:

 • představení komplexního programu rozvoje učebních postupů „Já na to mám!“, strategií pro práci s informacemi, posílení kognitivních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, prostorová orientace, verbální vyjadřování) a sociálních dovedností;
 • seznámení s principy, na jejichž základě program vznikl a s metodami, jak realizovat program s žáky;
 • cílem kurzu je seznámit účastníky s principy komplexního programu „Já na to mám!“ pro práci se středoškoláky s diagnózou SPU a naučit frekventanty samostatně pracovat s programem a vést tak své žáky.

Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu „Já na to mám!“.

Určeno: učitelé SŠ, pracovníci školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Rozsah semináře: 14 hodin

 


Nabídka práce v SPC Jičín

Na pracoviště Speciálně pedagogického centra pro vady řeči v Jičíně hledáme pracovníka na pozici psychologa na úvazek 0,5.

Semináře šk. rok 2019/2020

V sekci Vzdělávání najdete nové termíny seminářů na příští školní rok. Již nyní se můžete přihlašovat. Těšíme se na Vás.

Konference Asistent pedagoga

Nakladatelství Pasparta pořádá tradiční konferenci na téma asistent pedagoga.
Aktuality