Big_loader_ajax

Semináře mimo DYS-centrum

Většinu námi nabízených seminářů je možné uskutečnit i na Vašem pracovišti (např. ve škole, poradně atp.). V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hladíkovou na e-mailové adrese: zuzana.hladikova@dyscentrum.org

 

Do e-mailu prosím specifikujte, o jaký seminář máte zájem, pro jaký počet osob a kde byste jej rádi uskutečnili.

 

Kromě výše uvedených seminářů nabízíme také následující semináře:

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Akreditace MŠMT ČR č. j.510/2018-1-41

Lektor: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Program:

 • charakteristika poruch učení a chování (SPUCH), členění SPUCH, etiologie
  a symptomatika SPUCH;
 • typické problémy žáků se SPUCH při výuce v základních uměleckých školách, charakteristické projevy, obtíže při čtení z not;
 • možnosti inkluze žáků se SPUCH v základních uměleckých školách;
 • základní přístupy k výuce žáků se SPUCH, alternativní způsoby výuky přizpůsobené individuálním potřebám žáků, specifika práce se žákem se syndromem ADHD, resp. ADD.     

Určeno: učitelé ZUŠ a ZŠ s rozšířenou výukou uměleckých oborů

Rozsah semináře: 4 hodiny

 

Úskalí práce se žáky se SPUCH (řešení praktických problémů)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15524/2019-1-514

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Program:

 • nové reedukační metody práce určené žákům s SPUCH, nové pomůcky, odborné publikace, pracovní listy;
 •  případové studie – rozbor konkrétních pracovních případů s lektorem a ostatními účastníky, konzultace konkrétních postupů práce se žáky s SPUCH a případných úprav.

Určeno: pouze absolventi kurzu Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava (původní i zkrácené verze)

Rozsah semináře: 4 hodiny

 

Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě
se SPUCH

Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455

Lektorka: PaedDr. Yveta Heyrovská

Program:                

 • úvod do problematiky reedukací na ZŠ, reedukační výstup vzhledem k výuce dítěte
  a IVP, spolupráce kmenového vyučujícího a pedagoga reedukace, reedukační plán, motivační body, reedukační body ve vztahu s průměrem prospěchu ve třídě, vedení dokumentace, reedukační zprávy;
 • vstup do frontální formy reedukace, co lze zařadit, ukázka cvičení a vysvětlení jejich efektivity;
 • individuální reedukace dle potřeb dítěte a přímá reakce na výuku ve třídě, seznámení s reedukačním a diagnostickým programem Písmohrátky, jeho návaznost na IVP
  a reedukační plán.

Určeno: učitelé ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci

Rozsah semináře: 5 hodin

 

Dyspraxie, vývojová porucha koordinace

Akreditace MŠMT ČR č. j. 860/2019-1-33

Lektorka: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Program:

 • co je dyspraxie;
 • jak se projevuje v předškolním a školním věku;
 • nešikovnost v dospělosti;
 • příčiny dyspraxie;
 • diagnostika v různých věkových obdobích;
 • možnosti práce s nešikovnými dětmi.

Určeno: učitelé MŠ a ZŠ, asistenti pedagoga

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Práce se stresem ve škole (pro učitele žáků se SPUCH)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková       

Program:                

 • syndrom vyhoření obecně;
 • vznik, příznaky, projevy syndromu vyhoření;
 • fáze syndromu vyhoření;
 • skupiny učitelů ohrožené syndromem vyhoření;
 • možnosti prevence syndromu vyhoření;
 • zásahy a nápomoc při syndromu vyhoření;
 • využití technik sebepoznání; práce s relaxačními technikami a metodami práce se stresem;
 • doplněno doporučenou literaturou a ukázkami relaxačních technik.

Určeno: učitelé ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti
u dyslektiků

Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560

Lektorka: PhDr. Kamila Balharová     

Program:                

 • vymezení čtenářské gramotnosti, účely čtení, postupy porozumění, dyslexie a její vliv na rozvoj techniky čtení a porozumění textu, vyhledávání informací, interpretace
  a posuzování textu, problémy projevující se u žáků s dyslexií v rovině foneticko - fonologické, lexikologické, morfologické, syntaktické a stylistické;
 • praktické ukázky řešení jednotlivých problémů ve výuce i v reedukaci, ukázky publikací a webových aplikací, které lze využít v práci s dyslektiky;
 • seznámení s knihou Život rytíře, která je přizpůsobena pro starší žáky s dyslexií, její využití v reedukační činnosti a rozvoji čtenářské gramotnosti;
 • čtenářská gramotnost v prostředí internetu, vliv typografie na porozumění textu, možnosti přizpůsobení internetových stránek žákům s dyslexií, možnosti hlasových výstupů a přizpůsobení powerpointových prezentací.

Každý účastník obdrží 1 kus publikace Astronomie bez dalekohledu, aneb dívejte se na nebe a pozorujte, dozvíte se mnoho zajímavého.

Určeno: učitelé ZŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Specifické poruchy učení na 2. a 3. stupni

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15524/2019-1-514

Lektorky: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, PaedDr. Daniela Švancarová

Program:                

teoretická část:

 • definice a terminologie poruch učení;
 • jednotlivé typy poruch učení;
 • příčiny vzniku poruch učení;
 • projevy jednotlivých poruch učení;
 • odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD).

praktická část:

 • obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci žáků se SPU;
 • metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení;
 • seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR týkajícími se SPU;
 • konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech;
 • metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ;
 • orientačně metody reedukace SPU, profesionální orientace žáků se SPU.

Kurz je doplněn praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu.

Určeno: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 10 hodin rozložených do dvou setkání

 

Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Akreditace MŠMT ČR č. j. 32595/2018-2-878

Lektorka: PhDr. Kamila Balharová

Program:

 • jak specifické poruchy učení ovlivňují výuku českého jazyka u studentů;
 • jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova;
 • práce s webovými stránkami KamiNet;
 • praktické vyzkoušení některých metod práce se žáky se SPU, které jsou využitelné
  i pro ostatní žáky;
 • metodika práce s individuálně integrovaným žákem v hodinách českého jazyka;   
 • oblast literární výchovy se zaměřením na porozumění stavby věty a textu, práci
  s autentickými texty, orientaci v textu, zkušenosti s vedením čtenářského deníku, propojení s dramatickou výchovou.        

Určeno: učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ, vyučující českého jazyka žáků se SPU a pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Náročné situace ve školní třídě

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15524/2019-1-514

Lektor: Mgr. Pavel Dosoudil

Program:

 • práce s náročnými situacemi, ke kterým v každé třídě dochází - konflikty, špatná spolupráce ve skupině, agresivní jednání;
 • předcházení a řešení konfliktů, zásady efektivní komunikace;
 • tvorba krizových scénářů pro mimořádné situace ve škole.       

Určeno: učitelé ZŠ, SŠ, pracovníci školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Rozsah semináře:  6 hodin

 

Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií
pro studenty SŠ s dyslexií

Akreditace MŠMT ČR č. j. 32595/2018-2-878

Lektorky: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková (Bodnárová)

Program:

 • představení komplexního programu rozvoje učebních postupů „Já na to mám!“, strategií pro práci s informacemi, posílení kognitivních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, prostorová orientace, verbální vyjadřování) a sociálních dovedností;
 • seznámení s principy, na jejichž základě program vznikl a s metodami, jak realizovat program s žáky;
 • cílem kurzu je seznámit účastníky s principy komplexního programu „Já na to mám!“ pro práci se středoškoláky s diagnózou SPU a naučit frekventanty samostatně pracovat s programem a vést tak své žáky.

Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu „Já na to mám!“.

Určeno: učitelé SŠ, pracovníci školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Rozsah semináře: 14 hodin

 


MABEL - nová diagnostická baterie

Zaměřená na diagnostiku raných gramotnostních dovedností i dovedností, které s gramotností úzce souvisejí. Navíc existuje v několika jazykových mutacích, včetně češtiny, takže se hodí pro cizojazyčné klienty. A v neposlední řadě jejímu vzniku předcházel intenzivní výzkum. Doporučujeme Vašemu zájmu. Více naleznete zde https://www.eldel-mabel.net/.

Nabídka pro stálé klienty

Zdá se, že vládní opatření ještě nějakou dobu vydrží, proto jsme v DYS-centru vymysleli, jak se se stálými klienty vídat i v tomto období (pro některé to může být při samostudiu obzvlášť užitečné).

DYS-centrum a koronavirus

Milí příznivci DYS-centra, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR s lítostí oznamujeme, že po dobu jeho trvání uzavíráme DYS-centrum pro veřejnost. Nadále funguje náš e-shop a jsme Vám k dispozici telefonicky, prostřednictvím e-mailů i přes FB. Neváhejte nás kontaktovat, budete-li se chtít například poradit o domácím učení svých potomků, nebo i s čímkoliv jiných. Chceme tímto opatřením ochránit klienty i sebe a věříme, že se s Vámi brzy shledáme v lepších časech.
Aktuality