Big_loader_ajax

Semináře mimo DYS-centrum

Většinu námi nabízených seminářů je možné uskutečnit i na Vašem pracovišti (např. ve škole, poradně atp.). V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hladíkovou na e-mailové adrese: zuzana.hladikova@dyscentrum.org

 

Do e-mailu prosím specifikujte, o jaký seminář máte zájem, pro jaký počet osob a kde byste jej rádi uskutečnili.

 

Kromě výše uvedených seminářů nabízíme také následující semináře:

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Akreditace MŠMT ČR č. j. 6907/2015-1-246

Lektor: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Program:

 • charakteristika poruch učení a chování (SPUCH), členění SPUCH, etiologie
  a symptomatika SPUCH;
 • typické problémy žáků se SPUCH při výuce v základních uměleckých školách, charakteristické projevy, obtíže při čtení z not;
 • možnosti inkluze žáků se SPUCH v základních uměleckých školách;
 • základní přístupy k výuce žáků se SPUCH, alternativní způsoby výuky přizpůsobené individuálním potřebám žáků, specifika práce se žákem se syndromem ADHD, resp. ADD.     

Určeno: učitelé ZUŠ a ZŠ s rozšířenou výukou uměleckých oborů

Rozsah semináře: 4 hodiny

 

Práce se stresem ve škole (pro učitele žáků se SPUCH)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková       

Program:                

 • syndrom vyhoření obecně;
 • vznik, příznaky, projevy syndromu vyhoření;
 • fáze syndromu vyhoření;
 • skupiny učitelů ohrožené syndromem vyhoření;
 • možnosti prevence syndromu vyhoření;
 • zásahy a nápomoc při syndromu vyhoření;
 • využití technik sebepoznání; práce s relaxačními technikami a metodami práce se stresem;
 • doplněno doporučenou literaturou a ukázkami relaxačních technik.

Určeno: učitelé ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Čtení baví každého – prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky

Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455

Lektorka: PhDr. Kamila Balharová

Program:               

 • různé metody nácviku čtení a psaní a jejich přednosti;
 • vliv percepcí na rozvoj školních dovedností dítěte a způsoby jejich posilování;
 • seznámení s pracovními listy zaměřenými na pomoc dítěti, kterému nejde čtení genetickou metodou – kazuistiky; pracovní listy Fíovo čtení; praktická práce s materiály;
 • motivace ke čtení a rozvoj čtenářství, jak postupovat krok za krokem;
 • technika čtení versus porozumění čtenému textu, proč je důležité naslouchání čtenému textu;
 • prevence vzniku specifických poruch učení a jejich náprava;

Určeno: učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Specifické poruchy učení na 2. a 3. stupni

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455

Lektorky: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, PaedDr. Daniela Švancarová

Program:                

teoretická část:

 • definice a terminologie poruch učení;
 • jednotlivé typy poruch učení;
 • příčiny vzniku poruch učení;
 • projevy jednotlivých poruch učení;
 • odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD).

praktická část:

 • obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci žáků se SPU;
 • metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení;
 • seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR týkajícími se SPU;
 • konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech;
 • metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ;
 • orientačně metody reedukace SPU, profesionální orientace žáků se SPU.

Kurz je doplněn praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu.

Určeno: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře: 10 hodin rozložených do dvou setkání

 

Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Akreditace MŠMT ČR č. j. 41836/2015-2-848

Lektorka: PhDr. Kamila Balharová

Program:

 • jak specifické poruchy učení ovlivňují výuku českého jazyka u studentů;
 • jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova;
 • práce s webovými stránkami KamiNet;
 • praktické vyzkoušení některých metod práce se žáky se SPU, které jsou využitelné
  i pro ostatní žáky;
 • metodika práce s individuálně integrovaným žákem v hodinách českého jazyka;   
 • oblast literární výchovy se zaměřením na porozumění stavby věty a textu, práci
  s autentickými texty, orientaci v textu, zkušenosti s vedením čtenářského deníku, propojení s dramatickou výchovou.        

Určeno: učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ, vyučující českého jazyka žáků se SPU a pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře: 6 hodin

 

Náročné situace ve školní třídě

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455

Lektor: Mgr. Pavel Dosoudil

Program:

 • práce s náročnými situacemi, ke kterým v každé třídě dochází - konflikty, špatná spolupráce ve skupině, agresivní jednání;
 • předcházení a řešení konfliktů, zásady efektivní komunikace;
 • tvorba krizových scénářů pro mimořádné situace ve škole.       

Určeno: učitelé ZŠ, SŠ, pracovníci školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Rozsah semináře:  6 hodin

 


DYSKORUNKA 2019

V záložce DYSKORUNKA byla zveřejněna pozvánka na letošní ročník konference a výstavy. Přihlašování pro zájemce naleznete v odrážce Registrace.

Dyslexie jako celoživotní zátěž

Zveme Vás na seminář Dyslexie jako celoživotní zátěž 13. 5. 2019. Bližší informace naleznete v záložce Vzdělávání. Budeme se na Vás těšit.

Dyslexie: psychologické souvislosti

V lednu 2019 vyšla nová publikace na téma dyslexie.

Seminář - Písmo jako vědomá stopa pohybu

Rádi bychom Vám oznámili, že jsme vypsali nový termín na seminář Písmo jako vědomá stopa pohybu. Informace o semináři naleznete v sekci Vzdělávání.
Aktuality