Big_loader_ajax

MŠ a I.st. ZŠ

Zobrazit podrobnosti 21. Diagnostika dovedností předškoláků
Termíny 25. 3. 2019; 9-17 hodin
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• vývoj dítěte v období 3-7 let (vývoj myšlení a řeči, sociálních dovedností, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, kresby, zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, předčíselných představ);
• pojem školní zralost;
• nastínění možností posílení a stimulace oslabených funkcí.

Určeno

učitelé MŠ, speciální pedagogové školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 22. Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
Termíny 16. 1. 2019; 9-17 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• osobnost dítěte předškolního věku a specifika jeho vývoje, vývojové škály; variabilita vývoje předškolního dítěte a jeho souvislost s případným školním neúspěchem (oslabení motorických schopností, zrakového vnímání, sluchového vnímání, vnímání časoprostoru, pozornosti, paměti, myšlení, vyjadřování, porozumění řeči);
• srovnání kooperativních a kompetitivních způsobů edukace, pozitiva, negativa;
• možnosti intervence směrem k dítěti s cílem odstranit deficity ve vývoji jednotlivých percepčně-kognitivních oblastí;
• ukázky pomůcek k stimulaci jednotlivých percepčních funkcí;
• sociální dovednosti a hra; rozvoj samostatnosti, iniciativy a zodpovědnosti;
• příklad plánů osobního rozvoje dětí s rizikem SPU a dětí s lehkou mentální retardací.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ, 1. stupně ZŠ (přípravných ročníků), speciální pedagogové a psychologové školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 23. Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku
Termíny 9. 4. 2019; 9-17 hodin !Zrušen!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č.j. 13316/2018-1-455
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• jednotlivé fáze vývoje vnímání předškolního dítěte;
• diagnostika dílčích funkcí jako východisko pro vytváření intervenčních programů rozvoje;
• možnosti intervence v jednotlivých oblastech vnímání, poukaz na vzájemnou součinnost těchto oblastí.

Určeno

učitelé MŠ, učitelé nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 24. Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?
Termíny 11. 1. 2019; 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky;
• učitelé získají materiály pro diagnostiku úrovně základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce, motorika, řeč), pozornost bude věnována problematice koncentrace pozornosti a diferenciální diagnóze s cílem odlišit kázeňské problémy, poruchy koncentrace pozornosti a nedostatek výchovného vedení v rodině;
• prevence obtíží a vypracování individuálních vzdělávacích programů;
• vyvození diagnostických postupů pro identifikaci rizikových dětí z hlediska poruch učení v předškolním věku.
Kurz bude probíhat s využitím knihy „Dyslexie v předškolním věku“, kterou je možné zakoupit v den konání semináře na místě.

Určeno

učitelé MŠ (popř. učitelé 1. ročníků ZŠ), pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 25. Školní zralost a zápis do školy
Termíny 5. 2. 2019; 9-15 hodin
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• co rozumíme pojmem školní zralost;
• jednotlivé roviny vývoje dítěte vhodné ke sledování při zápisu do ZŠ: úroveň motoriky, grafomotoriky, kresby, zrakového a sluchového vnímání, prostorové a pravolevé orientace, předčíselných představ, řeči, sociálních schopností a dovedností, koncentrace pozornosti;
• depistáž oslabených funkcí v mateřské škole a u zápisu v základní škole, možnosti práce s konkrétním materiálem;
• nastínění možností následné intervence, stimulace oslabených funkcí.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové a výchovní poradci

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 26. Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)
Termíny 12. 11. 2018; 9-13 hodin , 25. 2. 2019; 9-13 hodin !STOP STAV!
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor PaedDr. Daniela Švancarová
Program

• seznámení s možnými riziky vzdělávání na počátku školní docházky, možnosti diagnostiky
a speciální péče;
• školní zralost – kdy je dítě zralé pro vstup do 1. třídy;
• vývojová rizika a projevy nezralosti, dílčích oslabení a specifických poruch učení
a chování;
• proškolení „Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky“;
• možnosti individuální péče v předškolním a raně školním věku.
Každý účastník obdrží 1 ks publikace Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, školní speciální pedagogové, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 27. Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky
Termíny 14. 1. 2019; 9-14 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1080 Kč
Seminář není akreditován MŠMT
Lektor PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Program

• vývoj zrakového vnímání;
• představení typových úloh pro diagnostiku i rozvoj zrakového vnímání;
• zaškolení v užívání Testu zrakového vnímání;
• zaškolení v užívání Souboru pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání.
Kurz je zaměřen na seznámení s možnostmi diagnostiky a rozvoje zrakové percepce v předškolním věku a na počátku školní docházky.
Každý účastník obdrží 1 ks publikace Test zrakového vnímání a soubor pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, školní speciální pedagogové, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 28. HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku
Termíny 14. 11. 2018; 13-18 hodin, 27. 2. 2019; 13-18 hodin !ZRUŠEN!
Cena 800 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• terminologické vymezení SPUCH – základní pojmy, definice; etiologie, výskyt poruch v populaci; charakteristika dítěte předškolního věku z pohledu vývojové psychologie;
• vývoj poznávacích procesů v předškolním věku; chápání prostoru, času a počtu; vývoj verbálních schopností; socializace, vrstevnické vztahy, role, komunikace;
• problematika školní zralosti a připravenosti;
• metody a formy práce s programem HYPO - v této části kurzu již frekventanti pracují přímo s materiálem, který je rozdělen po týdnech, obsahuje 162 stran.
Základní informace o programu HYPO:
• program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí ve věku 5,5 – 8 let);
• úloha rodičů při práci s programem, partnerská spolupráce pedagoga – rodiče - dítěte;
• způsob práce s programem při vedení individuálním a skupinovém;
• účinnost programu při individuální a skupinové práci, jeho primární a sekundární efektivita;
• dílčí úkoly a hry v jednotlivých lekcích, upozornění na rozličné alternativy při jejich aplikaci u práce individuální, skupinové, při práci s dětmi s LMD;
• práce s programem v 11. a 12. týdnu jeho trvání.
K programu HYPO je nutné zakoupit materiály v částce 2.000 Kč. Tuto možnost budete mít v den konání semináře od autorky Dr. Michalové. Tato cena je konečná pro celou dobu práce s programem, neboť materiály jsou kopírovatelné.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

speciální pedagogové školských poradenských zařízení, školní speciální pedagogové, učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, příp. učitelé provádějící reedukace SPU

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 29. Metoda dobrého startu
Termíny 16. 10. 2018; 9-16 hodin !STOP STAV!, 17. 10. 2018; 9-16 hodin !STOP STAV!, 5. 3. 2019; 9-16 hodin !STOP STAV!, 6. 3. 2019; 9-16 hodin !STOP STAV!, 16. 4. 2019; 9-16 hodin !STOP STAV!
Cena 2000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PhDr. Jana Swierkoszová, Mgr. Kateřina Nikelová
Program

• metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně - motivační a sociální;
• cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoje aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce;
• vstupní etapa výuky čtení a psaní;
• metoda je vhodná pro použití v poslední třídě MŠ nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ, je možné ji využít u dětí s odkladem školní docházky;
• metoda splňuje nároky na práci s dětmi s diagnózou specifické poruchy učení.
Každý účastník obdrží metodiku + CD + 2x pracovní listy.
DYS-centrum Praha je výhradním prodejcem materiálů MDS.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ a nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 7 hodin
Zobrazit podrobnosti 30. Nácvik čtení a psaní na počátku školní docházky
Termíny 10. 12. 2018; 9-13 hodin !ZRUŠEN!
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor PaedDr. Daniela Švancarová
Program

• školní zralost a rizika školní neúspěšnosti;
• základní informace o publikaci Čtení, psaní, malování a principy práce s ní;
• seznámení s jednotlivými díly publikace Čtení, psaní, malování, jejich obsahem, metodami práce;
• využití publikace a dalších pomůcek u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Účastníci obdrží sadu čtyř dílů publikace Čtení, psaní, malování autorky D. Švancarové.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, učitelé přípravných tříd ZŠ

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 31. Včelka učí číst a psát! Výuková podpora žáků s rizikem rozvoje dyslexie
Termíny 17. 12. 2018; 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 10984/2016-2-246
Lektor PaedDr. Renata Wolfová
Program

• seznámení s teoretickými přístupy k osvojování si čtení a psaní a předpoklady ke čtení a psaní;
• děti s rizikem rozvoje dyslexie; diferenciální diagnostika; volba vhodnosti metody výuky vzhledem k potřebám těchto dětí a možná rizika v průběhu nácviku čtení a psaní;
• pedagogická diagnostika; diagnosticko-intervenční přístup ve čtení a psaní;
• intervence zaměřená na příčinu obtíží; možnosti podpory dítěte ve školním, poradenském i v domácím prostředí;
• možnosti využití online aplikace Včelka.

Určeno

učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 32. Pohádky pro společné čtení
Termíny 11. 3. 2019; 9-13 hodin !Zrušen!
Cena 950 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor Mgr. Alena Vorlíčková
Program

• podpora dětského čtenářství zaměřená též na děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie);
• atraktivní publikace vhodné pro nácvik četby s dětmi;
• prvky v textu, které dyslektikům usnadňují čtení;
• "léčivá síla" pohádek;
• méně známé varianty lidových pohádek a jejich využití při společném čtení;
• praktické využití tištěných sešitů ve speciální jazykové a typografické úpravě při práci s dětmi;
• aktivity vhodné pro přípravu na čtení a po přečtení pohádky (čtenářské strategie, storytellingová cvičení, pracovní listy, grafomotorická cvičení, výtvarné činnosti apod.).

Každý účastník obdrží knížku pohádek sepsaných lektorkou (www.spolecnecteni.com).

Určeno

učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, školní speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 4 hodiny
Zobrazit podrobnosti 33. Lezení - základ grafomotoriky
Termíny 8. 1. 2019; 9:30-16:30 hodin !STOP STAV!, 14. 5. 2019; 9:30-16:30 hodin !STOP STAV!
Cena 1300 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor MUDr. Věra Kleplová
Program

• prostorová orientace;
• orientace na tělesném schématu;
• pravolevá orientace;
• rytmizace;
• koordinační cvičení;
• metodika rozvíjejících koordinačních cviků;
• cviky na rozvoj hrubé a jemné motoriky.
Seminář je veden prožitkovou formou, je potřeba si přinést vhodné oblečení a obuv!
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ a ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci

Rozsah semináře 7 hodin
Zobrazit podrobnosti 34. Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
Termíny 24. 10. 2018; 9-17 hodin !STOP STAV!, 8. 4. 2019; 9-17 hodin !STOP STAV!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 28273/2017-2-1071
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Program

• diagnostika a příčiny grafomotorických obtíží;
• rozbor kresby;
• rozvoj jemné motoriky;
• lateralita;
• úchop psacího náčiní, metodika psaní levou a pravou rukou;
• uvolňovací a rozcvičovací cviky;
• grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte;
• řazení grafomotorických prvků;
• příprava na písmo.
Na tento seminář volně navazuje seminář č. 21. Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ a nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 35. Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi (Metoda vědomé stopy pohybu)
Termíny 4. 1., 18. 1. a 25. 1. 2019; vždy 9-16 hodin (třídenní blok) !STOP STAV!, 13., 20. 9. a 11. 10. 2019; vždy 9-16 hodin (třídenní blok) !STOP STAV!
Cena 2700 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor akad. mal. Táňa Svatošová
Program

• teoretická východiska metody vědomé stopy – stručná historie a vývoj rukopisného písma, základní filosofie tchaj-ťi, teorie pěti prvků, dynamická rovnováha kontrastů jin a jang, paralely mezi rukopisným písmem a praxí tchaj-ťi, písmo jako zrcadlo harmonie člověka, písmo jako komunikace mezi lidmi, písmo jako vědomá stopa pohybu;
• společná praxe cvičení tchaj-ťi – základní pozice, Osm kusů brokátů, jednotlivé prvky z formy otce, matky a dlouhé formy stylu jang, základní cvičení ve dvojicích – tapsao, přilepená dlaň, zrcadlo;
• grafická stopa pohybu - společné zaznamenávání pohybu mokrou stopou na papír;
• dvě ukázkové lekce metody vědomé stopy;
• metodická doporučení a připomínky k využívání metody vědomé stopy, zkušenosti z praxe, diskuse, otázky, připomínky, podněty;
• v kurzu se účastníci seznámí se zcela originální metodou, jak děti připravit na výuku psaní;
• kurz prezentuje písmo jako viditelnou stopu vědomého, naučeného, ale vysoce individuálního pohybu, ve kterém se projeví osobnost autora rukopisu; účastníci kurzů se seznámí s paralelou mezi principy tchaj-ťi a rozvojem grafomotorických dovedností (teoreticky i prakticky);
• metoda vědomé stopy považuje písmo – rukopis za nenahraditelný prostředek komunikace a varuje před jeho znečitelňováním, které vnímá jako selhávání komunikace; obsahem kurzu je tedy v širším slova smyslu taky péče o komunikaci – komunikaci samých se sebou, svým tělem i komunikaci mezi lidmi.
Seminář je veden prožitkovou formou, je vhodné si přinést vhodné oblečení a obuv!
Více informací o metodě najdete na www.vedomastopapohybu.cz.

Určeno

učitelé MŠ a učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové a psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga

Rozsah semináře 20 hodin rozložených to tří setkání
Zobrazit podrobnosti 36. Pedagogická podpora dítěte s narušenou komunikační schopností v MŠ
Termíny 2. a 3. 4. 2019; 9-15 hodin (dvoudenní blok)
Cena 1400 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor Mgr. Marie Sekyrková
Program

• vývoj řeči jedince;
• dětská řeč a vliv civilizačních faktorů;
• verbální výkony dítěte v jazykových rovinách ve věku 3- 6 let;
• seznámení s nejčastějšími poruchami řeči, které se vyskytují v populaci dětí předškolního věku - opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, balbuties, elektivní mutismus;
• pedagogická podpora dítěte s vadou řeči v MŠ - ukázky IVP pro integrované děti, seznámení s diagnostikou dítěte předškolního věku;
• prevence poruch a vad řeči - podpora poznávacích procesů, posilování mluvní apetence, diferenciace a fixace zvuků lidské řeči, posilování celkové obratnosti, cvičení dechová, podpora rozvoje motoriky jazyka, rtů, rozvoj sluchového vnímání a sluchové paměti, podpora rozvoje slovní zásoby – po oblastech, po slovních druzích;
• praktické ukázky stimulace dítěte v předškolním věku.

Určeno

učitelé MŠ, asistenti pedagoga v MŠ

Rozsah semináře 12 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 37. Žák ZŠ s vývojovou dysfázií
Termíny 6. 2. 2019; 9-17 hodin !STOP STAV!
Cena 1000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor Mgr. Marie Sekyrková
Program

• vývojová dysfázie – dělení, etiologie;
• projevy dítěte s vývojovou dysfázií – prognóza, léčebně rehabilitační režim dětí s vývojovou dysfázií;
• vymezení problematických oblastí;
• praktické předvedení pomůcek;
• zásady komunikace s dětmi s vývojovou dysfázií; vztah SPU a vývojové dysfázie;
• hodnocení a podpora žáků s vývojovou dysfázií v ZŠ;
• ukázka odborné zprávy s danými podpůrnými opatřeními.

Určeno

učitelé ZŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové, psychologové

Rozsah semináře 8 hodin
Zobrazit podrobnosti 38. Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě se SPUCH
Termíny 27. 11. 2018; 9-14 hodin !STOP STAV!, 26. 2. 2019; 9-14 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1150 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PaedDr. Yveta Heyrovská
Program

• úvod do problematiky reedukací na ZŠ, reedukační výstup vzhledem k výuce dítěte a IVP, spolupráce kmenového vyučujícího a pedagoga reedukace, reedukační plán, motivační body, reedukační body ve vztahu s průměrem prospěchu ve třídě, vedení dokumentace, reedukační zprávy;
• vstup do frontální formy reedukace, co lze zařadit, ukázka cvičení a vysvětlení jejich efektivity;
• individuální reedukace dle potřeb dítěte a přímá reakce na výuku ve třídě, seznámení s reedukačním a diagnostickým programem Písmohrátky, jeho návaznost na IVP a reedukační plán.
Seminář je určen pro maximální počet 10 účastníků, proto je vhodné přihlásit se co nejdříve.
Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci a asistenti pedagoga

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 39. Předškolák s problémovým chováním
Termíny 5. 12. 2018; 13-18 hodin
Cena 720 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• rozdíl mezi problémy v chování a poruchou chování, souvislost mezi způsobem výchovy rodičů či jiných dospělých a chováním dítěte;
• psychický vývoj dítěte a možné příčiny jeho ohrožení (zdravotní stav, úzkostnost, deprivace atd.);
• výskyt problémového chování v MŠ, jeho projevy a možnosti ovlivnění: poruchy adaptace, syndrom ADHD/ADD, opoziční chování, PAS (poruchy autistického spektra), agresivita;
• možnosti řešení problémového chování u dětí: jak rozumět důslednosti, práce s odměnou a trestem jako prostředky výchovy, objasnění afektu a možnosti jeho ovlivnění, práce s rodiči;

Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Určeno

učitelé MŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 5 hodin
Zobrazit podrobnosti 40. Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)
Termíny 6. 6. 2019; 9-15 hodin !ZRUŠEN!
Cena 1100 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 391/2016-1-37
Lektor doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Program

• vliv osobnosti žáka (rozumové schopnosti, motivace, zájem, schopnost koncentrace apod.) na nepříznivý stav;
• možnosti práce s těmito dětmi: respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků; kdo je neukázněný žák, jak s ním pracovat; dítě hraniční; dítě hyperaktivní; spolupráce s rodinou;
• styly učení žáků;
• pozorovatelné projevy chování žáků ve školním prostředí;
• chování – příčiny nevhodného chování, syndrom ADHD/ADD, dětská agresivita;
• možnosti intervence a adekvátního pedagogického vedení.

Určeno

učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 41. Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování
Termíny 11. 4. 2019; 9-16 hodin
Cena 1000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Program

• možnosti využití relaxačních technik ke zlepšení koncentrace pozornosti a školního výkonu;
• teoretické podklady fungování relaxačních technik (fyziologické zákonitosti);
• rozdělení relaxačních technik podle druhů, možnosti využití u dětí s ADHD/ADD (odlišnosti použití u hyperaktivní a hypoaktivní formy);
• obecné zásady a postupy při nácviku relaxačních technik, názorné ukázky;
• praktické použití (forma workshopu);
• doporučená literatura o relaxačních technikách pro děti i dospělé.

Určeno

učitelé MŠ, ZŠ a SŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře 7 hodin
Zobrazit podrobnosti 42. Hraj co chceš - rozvoj asociačního myšlení a paměti
Termíny 4. 4. 2019; 9-15 hodin
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 13316/2018-1-455
Lektor Ing. Pavlína Boučková
Program

• seznámení s metodickými kartami Hraj co chceš, logické vazby mezi jednotlivými obrazy na kartách, které umožňují vysokou variabilitu cvičení z hlediska náročnosti i rozmanitosti využití, jak s kartami obecně pracovat, správně vedený dialog;
• cvičení na rozvoj a upevnění stávajících znalostí, tj. slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti, výběr (pozitivní i negativní), porovnávání, kategorizace, orientace, neverbální komunikace;
• cvičení na rozvoj kreativního myšlení, tj. principy tvorby asociací, konvergentní a divergentní myšlení, abstraktní myšlení;
• základní karetní hry a aktivity rozvíjející koncentraci, paměť, postřeh, logiku,strategii;
• práce s pracovními listy, tj. schéma bloků a jejich vzájemná návaznost, začlenění doplňkových aktivit (výtvarné a psychomotorické dovednosti, neverbální komunikace, papírové skládanky, logopedické říkanky);
• kolektivní práce, tj. vytvoření nového bloku herních aktivit, souhrn probraného tématu;
Každý účastník obdrží metodický materiál - Hraj co chceš - soubor karet.

Určeno

učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 43. Výtvarné náměty, hry a společné projekty s dětmi
Termíny 10.,17. a 24. 5. 2019; vždy 9-16 hodin !ZRUŠEN!
Cena 2700 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor akad. mal. Táňa Svatošová
Program

• seminář je veden zážitkovým způsobem (praktické vyzkoušení technik a materiálů), nabízí seznámení s netradičními náměty, hrami a společnými výtvarnými projekty, volně navazuje na seminář Výtvarné techniky a inspirace pro práci s dětmi;
• slouží jako inspirace pro výtvarnou práci se skupinou dětí, rozvoj kreativity, sebevyjádření a komunikaci výtvarnými prostředky, nabízí celostní přístup k výtvarnému projevu dětí a dospívajících;
• nedílnou součástí semináře je reflexe společných prožitků a vzájemná výměna zkušeností účastníků ve smyslu dalšího využití v praxi;
• nabízí na základě prožitků rozvoj výtvarných dovedností, kreativity, imaginace a práci se symbolickými obsahy; veškeré uvedené aktivity jsou přizpůsobeny práci s žáky mateřských a základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami.
Účastníci semináře budou pracovat s výtvarnými technikami vyžadujícími speciální pomůcky. Většina z nich je zajištěna v rámci kurzu, některé si zajistí účastníci sami. Účastníci budou o konkrétních pomůckách informováni v pozvánce či přímo na místě.

Určeno

učitelé MŠ a ZŠ, vychovatelé, další pedagogičtí pracovníci pracující s dětmi různých věkových kategorií, s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozsah semináře 20 hodin rozložených do tří setkání

DYSKORUNKA 2019

V záložce DYSKORUNKA byla zveřejněna pozvánka na letošní ročník konference a výstavy. Přihlašování pro zájemce naleznete v odrážce Registrace.

Dyslexie jako celoživotní zátěž

Zveme Vás na seminář Dyslexie jako celoživotní zátěž 13. 5. 2019. Bližší informace naleznete v záložce Vzdělávání. Budeme se na Vás těšit.

Dyslexie: psychologické souvislosti

V lednu 2019 vyšla nová publikace na téma dyslexie.

Seminář - Písmo jako vědomá stopa pohybu

Rádi bychom Vám oznámili, že jsme vypsali nový termín na seminář Písmo jako vědomá stopa pohybu. Informace o semináři naleznete v sekci Vzdělávání.
Aktuality