Knihy v českém jazyce

 

A

Allen, K.E. – Marotz, L.R.: Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha, Portál 2002.

Altmanová, M. Hyperaktivní a nepozorné dítě. Praha, PPPP, 2010.

Atkinson, R. L. -  Atkinson, R. C. -  Smith, E. E. - Bem, D. J. - Nolen-Hoeksema, S.: Psychologie. Praha, Portál 2003. 2.

Attwood, T.: Aspergerův syndrom. Praha, Portál 2005.

 

B

Badegruber, B. - Pirkl, F.: Příběhy pomáhají dětem. Praha, Portál 2000.        

Barrett, L. - Dunbar, R. - Lycett, J.: Evoluční psychologie člověka, Praha, Portál 2007.

Bartl, A. - Nitsch, C.: Hry pro tříleté a mladší děti. Praha, Portál 2003.

Bartoňová, M.: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, MSD 2005.

Bartoňová, M. - Vítková, M.: Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škola. Brno, Paido 2007.

Bartoňová, M.: Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno, MU 2004.

Bartoňová, M.: Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávání RVP ZV. Brno, Paido 2007. 978-80-7315-162-1.

Bartoňová, M.: Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávání RVP ZV. Brno, Paido 2007. 978-80-7315-162-1.

Baštecká, B. a kol.: Klinická psychologie v praxi. Praha, Portál 2003.

Baštecká, B. (ed.): Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Praha, Portál 2009.

Belz, H. - Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál 2001.

Bendl, S.: Prevence a řešení šikany ve škole. Praha, ISV 2003.

Beránková, P.: Matýskovy příhody. Příběhy pomáhají komunikovat, přemýšlet a řešit různé situace. Praha, Portál 2007.

Beyer, G.: Trénink koncentrace pozornosti. Praha: Portál, 2010.

Biddulph, S.: Proč jsou šťastné děti šťastné. Praha, Portál 1997.

Blahutková, M. - Klenková, J. - Zichová, D.: Psychomotorické hry pro děti s poruchou pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno, MU 2005.

Blažková, R. - Matoušková, K. - Vaňurová, M. - Blažek, M.: Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno, Paido 2000. 2x.

Blech, F. Každý jsme jiný (Kniha pro všechny kluky a holky, kteří mají sourozence s autismem). Praha, APLA Praha, 2011.

Bragdon, A.D. – Gamon, D.: Hry pro levou polovinu mozku. Mentální trénink ke stimulování pozitivních emocí a k rozvíjení schopnosti řešit problémy. Praha, Portál 2009.

Bragdon, A. D. - Fellows, L.: Když mozek pracuje jinak. Specifické mozkové poruchy nebo různé odchylky od běžného fungování mozku. Praha: Portál, 2006.

Bragdon, A. D. - Fellows, L.: Trénink obou polovin mozku. Praha, Portál 2000.

Bragdon, A. D. - Gamon, D.: Nedovolte mozku stárnout. Praha, Portál 2002.

Breníková, M.: Hrátky s abecedou aneb Moje první čtení. Praha, Grada Publishing 2003.

Brierley, J.: 7 prvních let života rozhoduje. Praha, Portál 1996.

Budíková, J. - Krušinová, P. - Kuncová, P.: Je vaše dítě připraveno do první třídy? Co potřebuje budoucí prvňáček umět a znát. Brno, Computer Press 2004.

Budínská, H.: Hry pro šest smyslů. Praha, IPOS 2001.

Buřičová, J.: Rébusy pro rozvoj myšlení. Praha, Portál 2010.

Buzan, T.: Mentální mapování. Praha, Portál 2007.

Buzan, T. – Buzan, B.: Myšlenkové mapy. Brno, Computer Press, 2011.

 

C/Č

Caha, M. - Činčera, J. - Neuman, J.: Hry do kapsy VII. Praha, Portál 2004.

Campbellová, J.: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha, Portál 1998.

Carter, P. – Russell, K.: Trénink paměti a kreativity, testy a hlavolamy pro zvýšení výkonnosti vašeho mozku. Brno, Computer Press, 2004.

Clegg, B.: Procvičování paměti a kreativity. Brno, CP Books 2005. 

Clements, P.: Buďte pozitivní. Příklady a cvičení. Praha, Computer Press 2001.

Čáp, J. - Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.

Čermák, V, Turonová, L. Nadaní žáci na základní škole. Ústí nad Labem, Univerzita J.A.Purkyně, 2005.

Čermáková, J. H. a kol.: Ty + Já = Kamarádi. Praha, ISV 2000.

Černá, M. a kol.: Lehké mozkové dysfunkce. Praha, Karolinum 2002.

Černý, J. Dyslexia is a gift. Dokumentární film. 2012. DVD

Červenková, A.: Čtení pro rodiče malých dětí s vadami sluchu V. Jak jsme se učili číst. Praha, Gong-Press 1992.

 

D

Damsté, H. Koncentrický člověk. Systém lidské komunikace, adaptace a obrany. Praha, Asociace klinických logopedů ČR. 2000

Daňová, M.: Metodika úpravy testů. Pro znevýhodněné čtenáře. Praga, Grada Publishing 2008. 

De Carli, M. I.: Nechce se mi učit. Jak řešit problémy s učením. Praha, Portál 1995.

Dispezio, M. A.: Hlavolamy pro rozvoj představivosti a myšlení. Praha, Portál 2001. 2x

Dittrichová, J. - Papoušek, M. - Paul, K. a kol.: Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha, Grada Publishing 2004.

Dobson, J.: Být sám sebou. Praha, Návrat domů 1994.

Dobson, J.: Dětský vzdor. Praha, Návrat domů 1995.

Dobson, J.: Láska a kázeň ve výchově dětí. Praha, Návrat domů 1997.

Doležalová, E.: Hry na každý měsíc. Pro děti od 5 do 11 let. Praha, Grada Publishing 2003.

Doležalová, J.: Rozvoj grafomotoriky v projektech. Praha, Portál 2010.

Doutlík, S. - Janda, V.: Varicelosní encefalitis. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1962.

Doutlík, S.: Infekce a nervová soustava. Praha, Avicenum 1987.

Doyon, L.: Hry pro všestranný rozvoj dítě. Pro děti do 6 let. Praha, Portál 2003.

Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 2003.

Drnková, Z. - Syllabová, R.: Záhada leváctví a praváctví. Praha, Avicenum 1983. 2x.

Drotárová, L.: Asistent pedagoga, stav v ČR

Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě. Vše, co potřebuje vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou (ADHD). Praha, Galén 2007.

Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě. Vše, co potřebuje vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou (ADHD). Praha, Galén 2007.

Dryden, W.: Stručný přehled poradenství. Praha, Portál 2006.

Dubin, N.: Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Praha: Portál, 2009.

Dvořák, J.: Logopedický slovník. Terminologický a výkladový. Žďár nad Sázavou, Logopedické centrum 2001.

Dvořák, L.: Obejměte své vnitřní dítě. Praha: Portál, 2004. 

Dvořáková, H.: Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy. Praha, Portál 2002.

 

E

 

Einonová, D.: Naše dítě. Rozvoj osobnosti. Prahga: Fragment, 2007.

Erkert, A.: Hry pro usměrňování agresivity. Praha, Portál 2004.

 

F

Faber, A. – Mzlish, E.: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly. Jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. Rady pro rodiče dětí od 2 do 18 let. Brno: Computer Press, 2007.

Faber, J. - Pilařová, M. - Vučková, Z.: Využití metody EEG-BIO-FEEDBACK TRAINING ve školním poradenství. Praha 1991.

Fichnová, K. - Szobiová, E.: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Praha, Portál 2007. 

Fischerová K., V. - Češková, D.: Grafologie. Praha, Grada Publishing 2004.

Fitznerová, I.: Máme dítě s handicapem. Praha, Portál 2010.

Foglová, M. Táborové etapové hry. Pro děti od 7 do 11 let. Praha, Portál 2006. ISBN 80-7367-128-X.

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha, Portál 2003.

Fořtík, V. - Fořtíková, J.: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha, Portál 2007. 2x

Fraibergová, S. H.: Magické roky. Praha, Triton 2002.

Franiok, P. – Kovářová, R. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava, Ostravská univerzita, 2011.

Franiok, P. Speciální pedagogika – vybrané problémy, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2006.

Franke – Gricksch, M.: „Patříš k nám!“ Rodinné konstelace s dětmi. Praha, Shambhala, 2006.

Freedman, J.Combs, G.: Narativní psychoterapie. Praha: Portál, 2009.

 

G

Gamon, D. - Bragdon, A.: Mozek a jak ho cvičit. Praha, Portál 2001.

Gillernová, I., Krejčová, L.: Sociální dovednosti ve škole. Praha, Grada, 2012.

Gerlická, K.: Percepčně motorické poruchy u dětí v 1. ročníku ZŠ. Diplomová práce. Praha, PedFUK 1991.

Gjurová, N. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky. Praha, Portál 2011.

Glass, C.: Rozbitá – Příběh zneužívaného a odvrženého dítěte. Praha, Portál, 2011.

Goldmann, R. - Cichá, M.: Základy pediatrie pro pedagogy. Olomouc, PedF UP 2004.

Gräffová, Ch.: Koncentrativní pohybová terapie. Boskovice: Albert, 1999.  

Grawe, K. Neuropsychiatrie. Praha, Portál 2007.

Grecmanová, H. - Urbanovská, E.: Waldorfská škola. Olomouc, Hanex 1996.

 

H

Haddon, M.: Podivný případ se psem. Praha: Argo, 2003.

Hadj Moussová, Z. - Duplinský, J. A kol.: Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha, PedF UK 2002.

Hadj Moussová, Z.: Úvod do speciálního poradenství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002.

Hájková, V. Integrativní pedagogika. Praha, IPPP, 2005.

Hájková, V. - Květoňová-Švecová, L.: Kapitoly z integrativní pedagogiky pro učitelky mateřských škol. Praha, PPP 2001.

Halloell, E.D. – Ratey, J.: Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti. Praha: Návrat domů, 2007.

Harding  - Esch, E. – Riley, P.: Bilingvní rodina. Praha, Portál 2008. ISBN 978-80-7367-358-1.

Hartl, P. - Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2000.

Hartl, P. - Hartlová, H.: Velký psychologický slovník. Praha, Portál 2010.

Hartley, M.: Řeč těla v praxi. Teorie, cvičení a modelové situace. Praha, Portál 2004.

Havas, H.: Využijte svých schopností na 100 %. Trénink myšlení, paměti, kreativity. Praha, Grada Publishing 2006.

Havel, J.: Malované čtení. Havlíčkův Brod, Fragment 1995.

Havlík, R. - Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2002.

Havlíková, L.: Formy partnerství a spolupráce mezi školou a rodinou postiženého dítěte. Diplomová práce. Praha, PedFUK 1995.

Havlínová, M. a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Praha, Portál 2006.

Havlínová, M. a kol.: Zdravá mateřská škola. Výchova dětí od 3 do 8 let. Praha, Portál 1995.

Havlová, J.: Opakované screeningové šetření syndromu LMD v 5. ročníku školní docházky. Diplomová práce. Praha, FFUK 1993.

Hayden, T.L.: Dračice a mazánek. Dva příběhy z dětské psychoterapie. Praha, Portál 2009.

Hayden, T.L.: Spratek (Příběh dítěte, kterého nikdo nemiloval). Praha, Portál 2008.

Hayden, T.L.: Zvíře. Praha, Portál 2010.

Heidbrink, H.: Psychologie morálního vývoje. Praha, Portál 1997.

Hermochová, S. - Neuman, J.: Hry do kapsy I. Praha, Portál 2003.

Hermochová, S. - Neuman, J.: Hry do kapsy II. Praha, Portál 2003.

Hermochová, S. - Neuman, J.: Hry do kapsy III. Praha, Portál 2003.

Hermochová, S. - Neuman, J.: Hry do kapsy IV. Praha, Portál 2003.

Hermochová, S. - Neuman, J.: Hry do kapsy V. Praha, Portál 2004.

Hermochová, S. - Neuman, J.: Hry do kapsy VI. Praha, Portál 2004.

Hermová, S.: Psychomotorické hry. 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole. Praha, Portál 1997.

Heveroch, A.: Dítě neposeda. Praha 2002.

Heveroch, A.: O jednostranné neschopnosti naučiti se čísti a psáti při znamenité paměti. 2x.

Hewstone, M. - Stroebe, W.: Sociální psychologie. Praha, Portál 2006.

Hoffmann, R. - Gudat, U.: Bioenergetická cvičení. Praha, Portál 2003.

Holt, J.: Proč děti neprospívají. Praha, Agentura Strom 1994.

Horáková, E.: Zvířátka. Praha: Portál, 2010.

Hoskovcová, S.: Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha, Grada Publishing 2006. 2x

Houser, P.: Hry se slovy a jazykem. Praha, Portál 2002.

Houštěk, J. - Lhoták, J. - Syrovátka, A.: Pokroky v pediatrii 2. Praha, Avicenum 1970.

Hörner, G. Rychlé čtení. Čtěte rychle a efektivně. Brno: Computer Press, 2007.

Hrabal, V.: Sociální psychologie pro učitele. Vybraná témata. Praha, Karolinum 2002.

Hrabal, V. st. - Hrabal, V. ml.: Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha, Karolinum 2004.

Hrdlička, M. - Komárek, V.: Dětský autismus. Praha, Portál 2004.

Hroncová, M.: Moderní nezisková organizace – základy jejího řízení, metodika a praktické rady v kostce. Ateliér vzdělávání, 2010.

Hrubínová, M.: Co mi povíš Matěji? Rozvíjíme řeč předškolních dětí. Praha, Portál 2010.

Hruška, J.: Komplexní systém výchovně-vzdělávací péče o děti a mladistvé s tělesným postižením. Praha, Septima 1995.

Hříbková, L.: Nadání a nadaní. Praha, PedF UK 2005.

Hříbková, L.: Základní témata problematiky nadaných. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského 2007.

Hunterová, M.: Účinné vyučování v kostce. Praha, Portál 1999.

 

CH

Chapman, G. - Campbell, R.: Děti a pět jazyků lásky. Naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí. Praha, Návrat domů 2002.

Chicaud, M.-B.: Sebedůvěra. Praha, Portál 2002.

Chvála, V. – Trapková, L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu. Praha, Portál 2008.

Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením. Problematika pěti typů zdravotního postižení. Praha, Portál 2001.

 

I

Ingham, P. - Shelbourn, C.: Bezbolestně na bolesti zad. Praha, Portál 2005.

 

J

Jakovcová, L.: LMD v dětském věku. Diplomová práce. Praha, FFUK 1990.

Jandourek, J.: Sociologický slovník. Praha, Portál 2001.

Janečková, D.: Hry pro pravo-levou orientaci (a pro radost). Havlíčkův Brod, Tobiáš 2004.

Janouchová, M.: Soužití tří generací v rodině. Diplomová práce. Praha, FFUK 1996.

Janoušek, J.: Verbální komunikace a lidská psychika. Praha, Grada Publishing 2007.

Janovec, L.: Na co se často ptáte. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha, Klett 2006.

Jošt, J. Čtení a dyslexie. Praha: Grada Publishing, 2011.

Jucovičová, D. – Žáčková, H. – Budíková, J.: Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: nakladatelství D+H.

Jucovičová, D. - Žáčková, H.: Dysgrafie. Metody reedukace specifických poruch učení. D+H  2005.

Jucovičová, D. - Žáčková, H.: Dyslexie. Metody reedukace specifických poruch učení.  Praha, D+H 2004. 65 Kč.3x

Jucovičová, D. - Žáčková, H.: Dysortografie. Metody reedukace specifických poruch učení. Praha, D+H  2008.

Jucovičová, D. - Žáčková, H.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU. Praha, D+H  2001.

Jucovičová, D. - Žáčková, H.: Metody práce s dětmi s LMD - především pro učitele
a vychovatele. Praha, D+H 1998.

Jucovičová, D. - Žáčková, H.: Metody práce s dětmi s LMD - především pro učitele a vychovatele. D+H 2007.

Jucovičová, D. - Žáčková, H.: Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Havlíčkův Brod. Grada Publishing 2010.

Jucovičová, D. - Žáčková, H.: Reedukace specifických poruch učení. Praha, Portál 2008.

Jucovičová, D. - Žáčková, H. - Sovová, H.: Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (použitelné i pro střední školství). Praha, D+H 2003.

 

K

Kábele, F.: Základy speciální pedagogiky pro výchovné poradenství. Praha, SPN 1986.

Kalhous, Z. - Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2002.

Kaprálek, K. - Bělecký, Z.: Jak napsat a používat IVP. Praha, Portál 2004.

Kaprová, Z.: O problémech žáků s poruchami učení a cestách k jejich řešení. Praha Tech-Market 2000.

Kast-Zahn, A.: Jak naučit děti pravidlům. Rady pro rodiče dětí od 1 roku do 14 let. Brno: Computer Press, 2008.

Kaufmannová-Huberová, G.: Děti potřebují rituály. Praha, Portál 1998.

Kavale-Pazlarová, M.: Prevence poruch socializačního vývoje dětí s lehkými mozkovými dysfunkcemi. Závěrečná zpráva. Praha, Psychiatrické centrum 1997.

Kincherová, J.: Nové psychologické testy pro kluky a děvčata. 40 zábavných testů, které pomohou poznat druhé lidi. Praha, Portál 2001.

Kincherová, J.: Psychologické testy pro kluky a děvčata. Testy rozvíjející sebepoznání pro čtenáře od 12 let. Praha, Portál 2001.

Kirbyová, A.: Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha, Portál 2000.

Kirbyová, A.: Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha, Portál 2000.

Klégrová, J.: Máme doma prvňáčka. Praha, Mladá Fronta 2003. 137 Kč.

Klenková, J.: Kapitoly z logopedie I. Brno, Paido 2000.

Klenková, J.: Kapitoly z logopedie II a III. Brno, Paido 2000.

Klenková, J.: Logopedie. Praha, Grada Publishing 2006.

Klenková, J. – Vítková, M.: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, Paido 2008. 978-80-7315-167-6.

Klenková, J. – Vítková, M.: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, Paido 2008. 978-80-7315-167-6.

Klenková, J. – Vítková, M.: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, Paido 2008. 978-80-7315-167-6.

Kleplová, V.: Jsem zde. Očekávaný, žádaný, milovaný. Pohybové studio 1998.

Kleplová, V. - Dvořáková, J.: Jak si formovat a posilovat postavu na židli, cvičení doma i v práci. Brno, Computer Press 2007.

Kleplová, V.: Jsme zde. Koordinace pohybu. Pohybové studio.

Kleplová, V.: Jsme zde. Rodiče a děti. Pohybové studio 1998.

Kleplová, V.-Pilná, D.: Jsme zde. Koordinace pohybu. 2.vyd. Nakl. František Beníšek, 2011.

Kleplová, V.-Pilná, D.: Našemu sluníčku. Buď fit od narození po školu. Olomouc, Anag 2006.

Kleplová, V.-Pilná, D.:  Cvičíme doma s tím, co doma máme. Olomouc, Anag, 2011.

Krejčová, L. Psychologické aspekty vzdělávání dospělých. Praha: Grada Publishing, 2011.

Kocurová, M. a kol. Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012.

Kocurová, M.: Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy. Plzeň, Aleš Čeněk 2002.

kol. autorů: Česká logopedie 1972. Sborník přednášek a statí. Praha, Česká logopedická společnost 1972.

kol. autorů: Česká logopedie 1986. Mezilidská komunikace mentálně postižených. Praha, Česká logopedická společnost 1987.

kol. autorů: Česká logopedie 1987. Praha, Česká logopedická společnost 1988. 2x.

kol. autorů: Česká logopedie 1988 (část I.). Praha, Česká logopedická společnost 1989.

kol. autorů: Česká logopedie 1988 (část II.). Praha, Česká logopedická společnost 1989.

kol. autorů: Česká logopedie 1995. Praha, Makropulos 1996.

kol. autorů: Česká logopedie 1996. Praha, Makropulos 1997.

kol. autorů: Československá defektologie. Obtížně vychovatelná mládež. Praha, UK 1969.

kol. autorů: Československá defektologie. Z teorie pedagogiky a psychologie zrakově postižených. Praha, UK 1968.

kol. autorů: Čeští žáci po deseti letech. Praha, PedF UK 2004.

kol. autorů: Duševní poruchy a poruchy chování. Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. 1992.

kol. autorů: Hledání učitele. Škola a vzdělání v proměnách času. Praha, PedFUK 1996.

kol. autorů: Hodnocení v inkluzivních podmínkách. 2007

kol. autorů: Inklusivní vzdělávání a praxe ve třídách druhého stupně základních škol. 2005.

kol. autorů: K logopedické teorii a praxi. Praha, SPN 1977.

kol. autorů: Logopedie a komunikace. Praha, Česká logopedická společnost 1980. 2x.

kol. autorů: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, Portál 2005.

kol. autorů: Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.

kol. autorů: Pomáháme dětem vkročit do života. Praha, Barevný svět dětí 2006.

kol. autorů: Prevence šikanování ve školách. Praha, IPPP ČR 2006.

kol. autorů: Psychologické aspekty komunikace řeči v logopedické teorii a praxi. Praha, Česká logopedická společnost 1984.

kol. autorů: Raná péče. Analýza situace v Evropě. 2005.

kol. autorů: Raná péče. Analýza situace v Evropě. 2005.

kol. autorů: Sbírka zákonů ČR (Zákon 561/2004 - Školský zákon, Zákon 562/2004 a Zákon 563/2004 - Zákon o pedagogických pracovnících)

kol. autorů: Sborník vysoké školy pedagogické v Praze. Celostátní defektologická konference. Praha, SPN 1957.

kol. autorů: Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha, Testcentrum 2001.

kol. autorů: Studie čtenářské gramotnosti. Populace A. 3. ročník základní školy. Hague, IEA 1990. 2x.

kol. autorů: Studie čtenářské gramotnosti. Populace B. 8. ročník základní školy. Hague, IEA 1990. 2x.

kol. autorů: Učím s radostí. Zkušenosti - lekce - projekty. Praha, Agentura Strom 2003.

kol. autorů: Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Praha: Grada Publishing, 2009.

kol. autorů: Vybíráme střední školu, 2007-08 I. Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006.

kol. autorů: Výchovné poradenství. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009.

kol. autorů: Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě (Díl 2.).2006

kol. autorů: Zvládání emočních problémů školáků. Praha, Portál 2005.

Kolář, M.: Bolest šikanování. Praha, Portál 2001.

Kolář, Z. - Šikulová, R.: Hodnocení žáků. Praha, Grada Publishing 2005.

Kolář, Z.Navrátil. Z. – Šikulová, R.: Školní hodnocení a jeho současné problémy. Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně, 1998.

Kolářová, H.: Dětské písmo jako obraz osobnosti dítěte. Praha, Pedagogické centrum 2002.

Kolářová, H.: Interpretace kresby a písma jako příležitost lépe porozumět osobnosti dítěte. Praha, Pedagogické centrum 2002.

Kopecký, P.: Pracovní příprava psychomotoricky postižených. Aktuální problémy speciální pedagogiky. Praha, SPN 1985.

Kopřiva, P. a kol.: Respektovat a být respektován. Praha, Kroměříž 2006.

Koukolník, F.: JÁ. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha, Karolinum 2005.

Koukolník, F.: Mozek a jeho duše. Praha, Galén 2008.

Koukolník, F.: Před úsvitem, po ránu. Eseje o dětech a rodičích. Praha, Karolinum 2008.

Koukolník, F. – Drtinová, J.: Vzpoura deprivantů. Nestvůry, nástroje, obrana. Praha, Galén 2008.

Krahulcová, B.: Komunikace sluchově postižených. Praha, Karolinum 2003.

Kraska - Lüdecke, K.: Nejlepší techniky proti stresu. Praha, Grada Publishing 2007.

Krejbichová, D.: Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol. Praha, Septima 1995. 2x.

Krejčová, V. (ed).: Etika v průřezových tématech pro 5. a 6. ročník ZŠ. Praha, Mutabene, 2010.

Krejčová, V. - Kargerová, J.: Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy Praha, Portál 2003.

Kret, E.: Učíme (se) jinak. Nápady a rady pro učitele a rodiče. Praha, Portál 1995.

Krch, F. D.: Mentální anorexie. Praha, Portál 2002.

Krch, F. D. a kol.: Poruchy příjmu potravy. Praha, Grada Publishing 2005.

Kropáčková, J.: Budeme mít prvnáčka. Rady pro rodiče dětí od 5 let. Praha, Portál 2008.

Krowatschek, D. – Holger, D.: Do školy beze strachu. Rady pro rodiče od 1.třídy do maturity. Brno: Computer Press, 2007.

Krumphanzlová, V.: Knížka pro chytré děti. Od 7 do 12 let. Praha, Portál 2002.

Krůželová, M.: Máme rádi sloh. Zábavné náměty k rozvoji klíčových kompetencí při výuce slohu. Praha: Portál, 2009.

Křišťanová, L.: Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou. Hradec Králové, Gaudeamus 1991.

Křivohlavý J.: Pozitivní psychologie. Praha, Portál 2004. 2x.

Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Portál 2002.

Křivohlavý, J.: Jak zvládat depresi. Praha, Grada Publishung 2003.   

Kubrychtová – Bártová, H. – Stuchlík, R.: Jóga, jak si vybrat tu pravou. Praha: Grada Publishing 2007.

Kučera, O. a kol.: Psychopatologické projevy při lehkých mozkových encefalopatiích. Praha 1961.

Kučerová, O.: Jak vyzrát na pravopis. Praha, Klett 2008.

Kucharská, A. - Májová, L.: Dětská kresba v psychologickém výzkum. Praha, PedF UK 2005.

Kucharská, A . - Švancarová, D.: Bezstarostné roky? Kroky a krůčky předškolním věkem. Praha, Scientia 2004. 2x.

Kucharská, A.: Specifické poruchy učení a chování. Diagnostická kritéria pro specifické poruchy učení a chování. Příloha Sborníku 1994. IPPP ČR 1994.

Kucharská, A.: Specifické poruchy učení a chování. Sborník 1995. Nakladatelství DYS 1995. 6x.

Kucharská, A.: Specifické poruchy učení a chování. Sborník 1997-98. Praha, Portál 1998.

Kucharská, A.: Specifické poruchy učení a chování. Sborník 1999. Praha, Portál 1999.

Kucharská, A. – Chalupová, E.: Specifické poruchy učení a chování. Sborník 2005. Praha, Portál 2006.2x

Kulišťák, P.: Neuropsychologie. Praha, Portál 2003.

Kutálková, D.: Logopedická prevence. Praha, Portál 2005.

Kutálková, D.: Mutismus. Praha, Septima 2007.

Kutálková, D.: Opožděný vývoj řeči, Dysfázie. Praha, Septima 2002.

Kutálková, D. - Palodová, D.: Palatolalie a afázie. Praha, Septima 2007.

Kubálková, D.: První třídou bez problémů. Jak si usnadnit výuku čtení, psaní a počítání. Praha, Galén 2004.

Kuneš, D:: Sebepoznání. Psychoterapeutické principy a postupy. Praha: Portál, 2009.

Kutálková, D.: Vývoj dětské řeči krok za krokem. Praha, Grada Publishing 2006.

Květonová, Z.: Nedonošené dítě jako žák 1. ročníku ZŠ. Diplomová práce. Praha, PedFUK 1990.

Květoňová-Švecová, L.: Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno, Paido 2004.

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 2004.

 

L

Längle, A: Smysluplné žití. Aplikovaná existenciální analýza. Brno, Cesta 2002.

Langmeier, J. - Balcar K. - Špitz, J.: Dětská psychoterapie. Praha, Portál 2000. 2x

Langmeier, J. - Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha 1998.

Langmeier, J. - Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, 2. aktualizované vydání. Praha, Grada Publishing 2006.

Laniado, N.: Maté neklidné dítě? Praha, Portál 2004.

Lawson, W.: Život za sklem. Osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem. Praha: Portál, 2008.

Lazarová, B. - Pol., M.: Multikulturalita a rovné příležitosti. Praha, IPPP ČR 2002.   

Lebeer, J.: Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. Praha, Portál 2006.

Lebeer, J.: Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. Praha, Portál 2006

Lechta, V.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha, Portál 2003.

Lechta, V.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin, Osveta 2002.

Lechta, V.: Koktavost. Praha, Septima 2001.

Lechta, V.: Koktavost. Integrativní přístup. Praha, Portál 2010.

Lechta, V.: Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha, Portál 2008.

Lechta, V.: Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha, Portál 2005.

Lechta, V.: Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010.

Lokšová, I. - Lokša, J.: Tvořivé vyučování. H. Brod 2003.

Looseová, A. - Piekertová, N. - Dienerová, G.: Grafomotorika pro děti předškolního věku. Cvičení pro děti ve věku od 4 do 8 let. Praha, Portál 2001.

Love, R.J. – Webb, W.G.: Mozek a řeč. Neurologie nejen pro logopedy. Praha: Portál, 2009.

Ludíková, L.: Kombinované vady. Olomouc, Univerzita Palackého 2005.

Lukasová, E.: I tvoje utrpení má smysl. Logoterapeutická útěcha v krizi. Brno, Cesta 2006.

Lynch, Ch. – Kidd, J.: Cvičení pro rozvoj řeči. Prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. Praha, Portál 2002.

 

M

Machová, J.: Biologie člověka pro učitele. Praha, Karolinum 2002.

Machová, J. - Gutvirth, J.: Tělesný a duševní vývoj nedonošených dětí. Praha, SPN 1981.

Maisel, E.: Trénink kreativity. Praha 2002.

Malá, E.: Hyperkinetické poruchy - ADHD. Souborné referáty.

Málková, G.: Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se. Praha, Portál 2009.

Mandíková, D. - Palečková, J. - Tomášek, V.: Praktické úlohy TIMSS. Praha, Výzkumný ústav pedagogický 1996. 2x.

Matějček,  Z. - Dytrych, Z.:  Radosti a strasti prarodičů aneb když máme vnoučata. Praha, Grada Publishing 1997.

Matějček, Z. - Dytrych, Z.: Děti, rodina a stres. Praha, Galén 1994.

Matějček, Z. - Dytrych, Z.: Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha, Grada Publishing 2002.

Matějček, Z. - Koluchová, J. - Bubleová, V. - Kovařík, J. - Benešová, L.: Osvojení a pěstounská péče. Praha, Portál 2002.

Matějček, Z. - Pilařová, M. - Pazlarová, M.: LMD v katamnestickém sledování. Výzkumná sdělení. Praha 1996. 3x.

Matějček, Z. - Pokorná, M. - Karger, P.: Rodičům na nejhezčí cestu. Jinočany, H&H 2004.

Matějček, Z. – Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. Praha, Karolinum 2006.

Matějček, Z. a kol.: Náhradní rodinná péče. Průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha, Portál 1999.

Matějček, Z.:  Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha, Grada Publishing 2005.

Matějček, Z.: Co děti nejvíc potřebují. Praha, Portál 2003.

Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, Portál 2000.

Matějček, Z.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha, SPN 1992. 2x.

Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy učení. Jinočany, H&H 1995.

Matějček, Z.: Epidemiologie lehkých mozkových dysfunkcí a ochrana duševního zdraví u dětí školního věku. Závěrečná zpráva. Praha, Psychiatrické centrum 1995.

Matějček, Z.: Náhradní rodinná péče. Praha, Portál 1999.

Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha, Portál 1994.

Matějček, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Praha, Portál 2000.

Matějček, Z.: Praxe dětského psychologického poradenství. Praha, SPN 1969.

Matějček, Z.: Praxe dětského psychologického poradenství. 2. vyd. Praha, Portál, 2011.

Matějček, Z.: Psychologické eseje (z konce kariéry). Praha, Karolinum 2004.

Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany, H&H 2001. 2x

Matějček, Z.: Radosti a strasti. Jinočany, H&H 1998.

Matějček, Z.: Škola rodičů. Maxdorf 2000.

Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha, Karolinum 2005.

Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál 2003.

Melicheríková, R. Poruchy pozornosti v škole.

Mertin, V.: Na co se často ptáte. Ze zkušeností dětského psychologa. Praha, Scientia 2004.

Mertin, V.: Výchovné maličkosti. Průvodce výchovou dítěte do 12 let. Praha, Portál 2011.

Mertin, V.- Gillernová, I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál 2010.

Michalová, Z.: Analýza dílčích aspektů specifických poruch. Praha, PedF UK 2004.

Michalová, Z. Předškolák s problémovým chováním. Projevy, prevence a možnosti ovlivnění. Praha: Portál, 2012.

Michalová, Z.: SPU na 2. stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2001. 2x.

Michalová, Z.: Vybrané kapitoly z problematiky specifických poruch učení. Liberec: Technická univerzita, 2008.  

Míka, J.: Úvod do neuropsychologie. Praha, SPN 1978.

Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha, Grada Publishing 2003.

Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha, Grada Publishing 2003.

Mlčáková, R.: Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada Publishing, 2009.

Molická, M.: Příběhy, které léčí. Praha, Portál 2007.

Monatová, L.: Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno, Paido 1998.

Moore, T.: Temné moci duše. Průvodce na cestě těžkými životními zkouškami. Praha: Portál, 2009.

Morales, R. C.: Orofaciální regulační terapie. Praha, Portál 2006. 2x

MŠMT: Cizí jazyk. Učební osnovy pro 4. až 9. ročník. Praha, Fortuna 1996.

MŠMT: Matematika. Učební osnovy pro 1. až 9. ročník. Praha, Fortuna 1996.

MŠMT: Národní strategický plán protidrogové prevence u dětí a mládeže. Praha 2000. 

MŠMT: Prvouka. Učební osnovy pro 1. až 3. ročník. Praha 1996

MŠMT: Sborník odboru speciálního školství. Praha 1998.

MŠMT: Standard základního vzdělávání. Praha 1995.

MŠMT: Učební osnovy zvláštní školy 1. - 9. ročník. Praha, Septima 1993.

MŠMT: Vzdělávací program Základní škola včetně Úprav a doplňků. Praha, Fortuna 1998.

Müller, L. - Müllerová, A.: Slovník analytické psychologie. Praha, Portál 2006.

Müllerová, J. - Brant, J.: Náměty k přijímacím zkouškám z matematiky. Praha, Blug 1997.

Munden, A. - Arcelsus, J.: Porucha pozornosti a hyperaktivita. Praha, Portál 2002,2006.

Murray, F. - Edwards, S.: Příběh jednoho koktavého. Brno, Paido 2006.

 

N

Nadeau, M.: Relaxační hry s dětmi. Praha, Portál 2003. 2x.

Neenan, M. – Dryden, W.: Racionálně emoční behaviorální psychoterapie. Praha: Portál, 2009.

Nelešovská, A.: Jak se děti učí hrou. Praha, Grada Publishing 2004.

Nelešovská, A.: Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha, Grada Publishing 2005.

Nešpor, K.: Bolest se dá zvládnout. Jak mírnit bolest vlastními silami. Praha, Lidové noviny 2004.

Nešpor, K.: Léčba návykových nemocí - interaktivní semináře. Praha, Sportpropag 2006.

Nešpor, K.: Tajná zpráva z planety X. Praha: Sportpropag, 1993.

Nešpor, K.: Už jsem prohrál dost. Praha, Sportpropag 2006.

Nešpor, K.: Už jsem prohrál dost. Praha, Sportpropag 2006.

Neubauer, K.: Artikulace a fonologické rozlišování hlásek – Jak předcházet rozvoji odchylek výslovnosti u dětí. Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2011.

Neubauer, K.: Artikulace a fonologické rozlišování hlásek – Jak předcházet rozvoji odchylek výslovnosti u dětí. Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2011.

Nováčková, J.: Mýty ve vzdělávání. Kroměříž, Spirála 2003.

Nováčková, J.:  Mýty ve vzdělávání, 3. aktualizované vydání. Kroměříž, Spirála 2006.

Nováčková, J.: Prevence šikanování ve školách, sborník příspěvků. Praha, IPPP ČR 2006.

Novák, J.: Dyskalkulie. Specifické poruchy počítání. Metodika. Litomyšl, Augusta 1997.

Novák, J.: Dyskalkulie. Specifické poruchy počítání. Pracovní listy. Litomyšl, Augusta. 1997

Novák, J.: Dyskalkulie. Specifické poruchy počítání. Metodika. 3.přepracované vydání. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2004.

Novák, J.: Dyskalkulie. Specifické poruchy počítání. Pracovní listy. 3.přepracované vydání. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2004.

Novák, T.: Testy osobnosti. Praha, Grada Publishing 2004.

Nykl, L.: Pozvání do rogersovské psychologie. Přístup zaměřený na člověka. Brno, Barrister and Principal 2004.

Nývltová, V.: Psychopatologie pro speciální pedagogy. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského 2008.

 

O

Ohnesorg, K.: Naše dítě se učí mluvit. Praha, SPN 1991.

Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit nebo… Praha 2003.

Opatřilová, D.: Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Brno, MU 2004.

Opatřilová, D.: Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, Masarykova univerzita 2006.

Opekarová, O.: Kapitoly z výchovného poradenství. Školní poradenské služby. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského 2007.

OS DYS-centrum: Zpravodaj Asociace DYS-center 2/1999. Praha 1999.

 

P

Paclt, I.: Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti. Praha 2002

Paclt, I.: Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha, Grada Publishing 2007.

Palenčárová, J. - Šebesta,K.: Aktivní naslouchání při vyučování. Praha, Portál 2006. 2x

Pape, I.: Jak pracovat s romskými žáky. Praha, Slovo 21 2007. 5x

Parlette, S.: Tipy, triky a techniky pro trénink mozku. Praha, Portál 2003.

Passig, K. – Lobo, S.: Odložím to na zítra. Jak si zorganizovat život bez zbytečného organizování . Praha, Portál 2010.

Paulík, K.: Základy vývojové psychologie. Ostrava, PedF OU 2005.

Pazlarová, M.: Výskyt LMD u dětí v Praze 8 na začátku školní docházky. Diplomová práce. Praha, FFUK 1990. 2x.

Pease, A.: Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Praha, Portál 2001.

Pedagogické centrum České Budějovice - Kudrlová, L.: Náměty zdravotních cvičení a pohybového vyžití v mateřské škole. České Budějovice, PC 2002.

Pedagogické centrum České Budějovice - Růžičková, M.: Namaluj si barevná říkadla. České Budějovice, PC 2002.

Pedagogické centrum České Budějovice: Antistresový program (podkladové materiály k výcviku). České Budějovice, PC 2001.

Pedagogické centrum České Budějovice: Jóga a relaxace pro děti. České Budějovice, PC.

Pedagogické centrum České Budějovice: Relaxace. České Budějovice, PC 1998.

Pelánek, R. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha, Portál 2008. 978-80-7367-353-6.

Perls, F. - Hefferline, R. F. - Goodman, P.: Gestalt terapie. Praha, Triton 2004.

Peseschkian, N: Psychoterapie v každodenním životě. Brno, Cesta 2000.

Pešatová, I. - Šamalík, M.: Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha, Grada Publishing 2006.

Pešatová, I.Tomická, V.: Úvod do integrativní speciální pedagogiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 

Peutelschmiedová, A.: Mařenko, řekni Ř. Aby dítě dobře mluvilo. Praha, Grada Publishing, 2007.

Pilařová, M - Pöthe, P.: Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence. Sborník 2001. Praha, Futurum 2001.

Pilařová, M. - Kavale-Pazlarová, M.: Výskyt a prevence poruch chování u mladistvých s LMD. Praha 1997. 2x.

Pipeková J. - Vítková, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno, Paido 2001.

Pipeková, J. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno, Paido 1998. 2x.

Pipeková, J. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno, Paido 2006.

Podroužek, L. - Jůza, J.: Přírodověda s didaktikou pro primární školu. Plzeň, Aleš Čeněk 2004.

Podroužek, L.: Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu. Plzeň, Aleš Čeněk 2003.

Pokorná, J.: Přehled české výslovnosti. Praha, Portál 2007.

Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Rozvoj vnímání a poznávání. Praha, Portál 1998. 2x.

Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Rozvoj vnímání
a poznávání. Praha, Portál 2007.

Pokorná, V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha, Portál 2001.

Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha, Portál 1997.

Pokorná, V.: Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha, Portál 2010.

Portešová, Š.: Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha, Portál, 2011.

Pospíšilová, Z.: Hádanky a hříčky nejen se slovíčky. Pro děti od 7 do 11 let. Hádanky. Počítání. Veselé malování. Hříčky se slovíčky. Praha, Portál 2010.

Pospíšilová, Z: Hrajeme si s básničkou. Praha, Grada Publishing 2007.

Pospíšilová, Z: Školní strašidlo. První čtení. Praha, Portál, 2009.

Pospíšilová, Z: Vyber si hru podle jména. Praha, Portál 2008.

Prášilová, M.: Tvorba vzdělávacího plánu. Praha, Triton 2006.

Praško, J.: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha, Grada 2003.      

Preiss, M. a kol.: Klinická neuropsychologie. Praha, Grada Publishing 1998.

Preiss, M. – Křivohlavý, J.: Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha: Grada Publishing 2009.

Prekopová, J. - Schweizerová, Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha, Portál 2003.

Prekopová J.: I rodiče by měli dělat chyby. Praha, portál 2010.

Prekopová, J. Pevné objetí. Cesta k vnitřní svobodě. Praha, Portál 2009.

Prekopová, J.:  Prvorozené dítě. O sourozenecké pozici. Praha, Grada Publishing 2002.

Prekopová, J.: Empatie. Vcítění v každodenním životě. Praha, Grada Publishing 2004.

Prekopová, J.: Jak být dobrým rodičem. Krůpěje výchovných moudrostí. Praha, Grada Publishing 2001. 2x.

Prekopová, J. – Hellinger, B.: Kdybyste věděli, jak vás miluji. Jak lze pomoci problémovým dětem rodinnými konstelacemi a terapií pevným objetím. Brno, Cesta 2008.

Prekopová, J.: Když dítě nechce spát. Praha, Portál 2008. ISBN 978-80-7367-431-1.

Prekopová, J.: Malý tyran. Praha, Portál 2000.

Prekopová, J.Schweizerová, Ch.: Neklidné dítě. Praha, Portál 2008.

Prekopová, J: Nese mě řeka lásky. Brno, Cesta 2007.

Průcha, J. - Walterová, E. -  Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál 2003. 2x.

Průcha, J.: Alternativní školy. Praha 1996.

Průcha, J.: Interkulturní psychologie. Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha, Portál 2007.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 2005.

Průcha, J. (ed.): Pedagogická encyklopedie. Portál, Praha 2009.

Průcha, J.: Sovětská psycholingvistika a některé její pedagogické aplikace. Praha, Academia. 1973.

Průcha, J.: Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha, Portál 2002.

Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha, Portál 1999.

Půstová, Z.: Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí. Praha, Septima 1997.

 

R

Rajdlová, H. - Exnerová, A. - Hudečková, H.: Jak uspět na střední škole. Jak se učit a jak vědomosti nejlépe využít. Pro studenty víceletých gymnázií, středních škol a jejich rodiče. Praha, PPPP 2008.

Rakoušová, A.: Integrace obsahu vyučování. Praha, Grada Publishing 2008.

Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, Portál 2004.

Rezková, V.; Kleinová Gražina K.: Hra jako lék: Teorie a praxe nedirektivní psychoterapie hrou. Praha, PPPP Ohradní s.r.o., 2012

Riedlerová, I.: Hádanky a hlavolamy pro rozvoj myšlení dětí. Praha, Portál 2001.

Riefová, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha, Portál 1999.

Richman, S.: Výchova dětí s autismem. Aplikovaná behaviorální analýza. Praha, Portál 2006.

Rogge, J.U. Děti potřebují hranice. Praha, Portál 2009. 2x

Roučková, J.: Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením. Praha, Portál 2006.

Rubeníčková, M. - Kutálková, D.: Koktavost - metodika reedukace. Praha, Septima 2001.

Rýdlová, D.: Pomáháme dětem s vývojovými poruchami učení (a nejen jim). Praha 1994.

Rýdlová, D.: Prostorová textilní písmena a číslice pro usnadnění a zpestření výuky čtení, psaní a počtů. České Budějovice, P a P.

Řáda, J.: Výjimečné děti. II. část. 1989.

Řehulka, E. - Řehulková, O.: Učitelé a zdraví 1. Brno, Křepela 1998.

Řehulka, E. - Řehulková, O.: Učitelé a zdraví 2. Brno, Křepela 1999.

Říčan, P.: Cesta životem. Vývojová psychologie. Praha, Portál 2004.

Říčan, P. – Janošová, P.: Jak na šikanu. Havlíčkův Brod, Grada Publishing 2010.

Říhová-Kunová, J.: Metodické poznámky k vyučování v přípravném ročníku zvláštních škol. Praha, SPN 1957.

 

S/Š

Samuel, D.: Paměť. Jak ji používáme, ztrácíme a můžeme zlepšit. Praha, Grada Publishing 2002. 

Selikowitz, M.: Downův syndrom. Praha, Portál 2005.

Selikowitz, M.: Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha, Grada Publishing 2000.

Shapiro, L.E.: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha, Portál 1998..

Schlippe, A. – Schweitzer, J.: Systemická terapie a poradenství. Brno, Cesta 2006.

Schneiderová, E.: Jazykové hry a hříčky. Praha: Portál, 2010.

Simon, H.: Dyskalkulie, jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami. Praha, Portál, 2006.

Sindelarová B.: Předcházíme poruchám učení. Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Praha, Portál 1996.

Slabý, Z.K.: Nedokončené pohádky. Praha: Portál,  2009.

Slowík, J.: Speciální pedagogika. Praha, Grada Publishing 2007.

Smékal, V. – Zapletalová, J.: Zpráva z vyšetření ve škole a školském poradenském zařízení. Praha: IPPP ČR, 2006.

Smith, Ch. A.:  Třída plná pohody. Praha, Portál 1994.

Smutná J.: Děti s vývojovými poruchami učení a co o nich víme - 2. díl. Praha, Aula 2000.

Smutná, J. - Novák, J.: Předpoklady k učení u dětí dyslektických a dysgrafických. Litomyšl, Augusta 1996

Sneddon - Doherty, G.: Neverbální komunikace dětí.Praha, Portál 2005.

Sovák M. a kol.: Defektologický slovník. Jinočany, H&H 2000.

Sovák, M.: Uvedení do logopedie. Praha, SPN 1978.

Spáčilová, H. - Šubová, L.: Příprava žáka na psaní. Rozvíjení grafomotoriky a zrakového vnímání. Olomouc, PedF UP 2004.

Spáčilová, H.: Pedagogická diagnostika v primární škole I. Olomouc, PedF UP 2003.

Spilková, V. a kol.: Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno, Paido 2004.

Staninec, M. a kol.: Komplikace spalniček. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1964.

Stankowski, A.: Etopedie, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2003.

Stankowski, A.: Pedagogická terapie – možnost nebo nutnost? Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2005.

Straková, J. - Tomášek, V. - Palečková, J.: Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti. Rozdíly mezi školami v České republice. Praha, Výzkumný ústav pedagogický 1996. 2x.

Straková, J. - Tomášek, V. - Palečková, J.: Třetí mezinárodní výzkum matematického
a přírodovědného vzdělávání. Praha, Výzkumný ústav pedagogický 1996. 2x.

Straková, J. - Tomášek, V.: Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace v České republice. Praha, Výzkumný ústav pedagogický 1995. 2x.

Svoboda, M. - Češková, E. - Kučerová, H.: Psychopatologie a psychiatrie pro psychology a speciální pedagogy. Praha, Portál 2006.

Svoboda, M. - Krejčířová, D. - Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál 2001. 2x

Svobodová, J.: Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní. IPPP ČR 2001.

Swierkoszová, J. - Seidl, J.: Bylo? Nebylo. Ostrava, Kasimo 1998.

Swierkoszová, J.: Pedagogická diagnostika dětského vývoje, pro učitele primárního vzdělávání. Ostrava, Ostravská univerzita 2007.

Swierkoszová, J.: Specifické poruchy chování. Ostrava, Ostravská univerzita 2006.

Swierkoszová, J.: Specifické poruchy učení. Ostrava, Ostravská univerzita 2007.

Synek, F.: ABCD kočka přede. Praha, ArchArt 2002.

Synek, F.: Čí jsou písmena. Praha, ArchArt 1996.

Synek, F.: Hlasy a hlásky. Praha, ArchArt 1999.

Synek, F.: Říkáme si s dětmi. Praha, ArchArt 2004.

Synek, F.: Záhady levorukosti. Asymetrie u člověka. Praha, Horizont 1991.

Szabová, M.: Preventivní a nápravná cvičení. Pohybové hry pro děti od 6 do 14 let. Praha, Portál 2000. 2x

Šebrle, Z.: Méně známé pohybové a sportovní hry. České Budějovice, PC 2000.

Šedivá, Z.: Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha, Septima 2006.

Šenkýřová, R.: Úvod do základů terminologie pro speciální pedagogy. Brno, MU 2002.

Šikulová, R., Čepičková, I., Wedlichová, I.: Kapitoly z předškolní pedagogiky I., Ústí nad Labem, Univerzita J.A.Purkyně, 2005.

Šikulová, R.: Kapitoly z předškolní pedagogiky II. Ústí nad Labem, Univerzita J.A.Purkyně, 2005.

Šimanovský, Z. - Mertin, V.: Hry pomáhají s problémy. Praha, Portál 2000.

Šimanovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha, Portál 2002.

Škodová, E. - Jedlička, I. a kol.: Klinická logopedie. Praha, Portál 2003. 2x

Šlapal, R.: Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno, Paido 1996.

Šlapal, R.: Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy. Brno, Paido 2002.

Šmarda, J. a kol.: Biologie pro psychology a pedagogy. Praha, Portál 2004.

Štěpán, J. - Petráš, P: Logopedie v praxi - metodická příručka. Septima 1995. 

Štípek, P.: Dítě na zabití – Příručka pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním. Praha, Portál, 2011.

Švancarová, D. - Kucharská, A.: Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha, Scientia 2001.

Švarcová, I.: Komplexní systém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s těžším mentálním postižením. Praha, Septima 1995. 2x.

Švarcová, I.: Mentální retardace. Praha, Portál 2003.

Švarcová, I.: Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. Praha, Septima 1995.

Švaříček, R.Šeďová, K. a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál, 2007.

Švec, V.: Pedagogické znalosti učitele: Teorie a praxe. Praha, Aspi 2005.

Švingalová, D.: Stres a „vyhoření“ u profesionálů pracujících s lidmi. Liberec: Technická univerzita, 2006.

 

T

Thorová, K.: Poruchy autistického spektra. Dětský autismus. Atypický artismus.Aspergerův syndrom. Dezintegrační porucha. Praha: Portál, 2006. 

Thorová, K.: Poruchy autistického spektra (Včasná diagnóza branou k účinné pomoci). Praha, APLA Praha, 2008.

Thorová, K.: Školní pas pro děti s PAS. Praha, APLA Praha, 2008.

Thorová, K.: Výjimečné děti – Aspergerův syndrom. Praha, APLA Praha, 2007.

Teplá, M.: Náměty pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. Praha, Tech-Market 2001.

Tolan, J.: Na osobu zaměřený přístup. Praha, Portál 2006.

Toman, J.: Žánry literatury pro děti a mládež. Praha, PC 2002.

Tomanová, J.: Screening LMD u dětí na počátku školní docházky. Diplomová práce. Praha, FFUK 1994.

Tomická, V.: Speciálně pedagogické metody využitelné v logopedické i speciálně pedagogické praxi. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. 

Tomková, A. – Kašová, J. – Dvořáková, M.: Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.

Treuová, H. - Linhartová, L.: Cvičné texty pro logopedii. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2002.

Trpišovská, D, Vacínová, M. Ontogentická psychologie. Ústí nad Labem, Univerzita J.A.Purkyně, 2006.

Třesohlavá Z. a kol.: Lehká mozková dysfunkce u dětí. Praha, Avicenum 1974.

Tupý, K.: Prvouka na zvláštní škole. Praha, Septima 1995.

Tymichová, H.: Nauč mě číst a psát. Praha, SPN 1985.

 

U

Ulrychová, I. - Gregorová, V. - Švejdová, H.: Hrajeme si s pohádkami. Praha, Portál 2000.

 

V

Vágnerová, K. a kol.: Minimalizace šikany. Praktické rady pro rodiče. Praha: Portál, 2009.

Vágnerová, M. – Klégrová, J.: Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha, Karolinum 2008.

Vágnerová, M.: Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha, UK 2004.

Vágnerová, M.: Psychologie problémových dětí a mládeže. Učební text pro vychovatele obor speciální pedagogika. Liberec, PedF TU 2000.

Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 2004.

Vágnerová, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha, Karolinum 2005.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha, Karolinum. 2005.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního věku. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007.

Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha, Karolinum 2005.

Valenta, M. – Miller, O.: Psychopedie. Praha, Parta 2007.

Vašina,T.: Jak si zlepšit paměť. Praha, Computer Press 2002.

Vašutová, M.: Diagnostické využití percepce barev u dětí s SPUCH. Ostrava, FF OU 2004.

Verecká, N.: Jak pomáhat dětem při vstupu do školy. Je vaše dítě zralé pro školu? A vy? Praha, Lidové noviny 2002.

Vermeulen, P.: Autistické myšlení. Praha, Grada Publishing 2006.

Víšková, I.: Specifické poruchy učení. Příspěvek k diagnostice. Diplomová práce. Praha, FFUK 1986.

Vitásková, K: Etopedie.Vybrané okruhy etopedické problematiky. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2005

Vitásková, K. – Peutelschmiedová, A. Logopedie. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.

Vítek, J.: Spasmofilní neuropathie a spasmofilní neurosa u dospělých a u dětí. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1957.

Vítková, M.: Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno, Paido 2004.

Vítková, M.: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno, Paido 2007. 97880-7315-163-8.

Vítková, M.: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno, Paido 2007. 97880-7315-163-8.

Vodička, I.: Nechte leváky drápat. Metodika levorukého psaní, kreslení a malování. Praha, Portál 2008. 978-80-7367-479-3.

Vocilka, M.: Dětské domovy v České republice I. Teoretická východiska. Praha? MŠMT 2000.

Vorlíčková, A.: Zlatý střevíček. Květná, 2011.

Vorlíčková, A.: Noc v lese. Květná, 2011.

Vosmik, M. – Bělohlávkova, L.: Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Praha, Portál 2010.   

Vodáčková, D. a kol.: Krizová intervence. Praha, Portál 2002.

Vojtová, V.: Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno, MU 2004.

Vorlíčková, A. – Daňková, R.: Noc v lese. Projekt Městské knihovny Svitavy, 2011.

Vorlíčková, A. – Štajnerová, M.: Červená krabička. Projekt Městské knihovny Svitavy, 2011.

Vorlíčková, A. – Zajíčková, J.: Dívka z pomeranče. Projekt Městské knihovny Svitavy, 2011.

Vygotskij, L. S.: Psychologie myšlení a řeči. Praha, Portál 2004.

Vymětal, J. - Rezková, V.: Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha, Portál 2001.

Vymětal, J.: Úzkost a strach u dětí. Praha, Portál 2004.

 

W

Wise, B.: Matematické detektivky. Praha, Portál 2003.

 

Z/Ž

Zahálková, M.: Pediatrie pro speciální pedagogy. Brno, MU 2002.

Zajíc, M.: Kapitoly ze somatopatologie pro speciální pedagogy. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského 2008.

Zapletalová, J.: Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách. Praha: IPPP ČR, 2006. 

Zelinková, O, Čedík, M. Mám dyslexii. Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 2013.

Zelinková, O.: Cizí jazyky. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2006. 200 Kč.

Zelinková, O.: Dyslexie v předškolním věku? Praha, Portál 2008.

Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha, Portál 2001..

Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a IVP. Praha 2003.

Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, Portál 1994.

Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, Portál 2003.

Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha, Portál 2007. 978-80-7367-197-6.

Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha, Portál 2007. 978-80-7367-197-6.

Zemánková, M. – Vyskotová, J.: Cvičení pro hyperaktivní děti. Speciální pohybová výchova. Havlíčkův Brod, Grada Publishning 2010.

Žáčková, H. - Jucovičová, D.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Praha, D+H 1998. 2x

Žáčková, H. - Jucovičová, D.: Metody hodnocení a tolerance dětí se specifickými poruchami učení. Praha, D+H 1997.

Žáčková, H. - Jucovičová, D.: Metody práce s dětmi s LMD - především pro rodiče
a vychovatele. Praha, D+H 1997.

Žáčková, H. - Jucovičová, D.: Metody práce s dětmi s LMD - především pro rodiče
a vychovatele. Praha, D+H 2007.

Žáčková, H. - Jucovičová, D.: Relaxace nejen pro děti s LMD. Praha, D+H 2000.

Žáčková, H.Jucovičová, D: Relaxace nejen pro děti s LMD.4. vydání. Praha, D+H 2008.

Žáčková, H. - Jucovičová, D.: Smyslové vnímání. Praha, D+H 2003.

Žižková, B.: Výskyt LMD v dětské populaci na počátku školní docházky. Diplomová práce. Praha, PedFUK 1991.

 

 

kol. autorů: Žlab, Z. – Šturma, J. – Šotolová, E.: Psychológia a patapsychológia dieťaťa. 4/1970. Praha 1970

kol. autorů: Žlab, Z. – Šturma, J. – Šotolová, E.: Psychológia a patapsychológia dieťaťa. 2/1971. Praha 1971

kol. autorů: Žlab, Z. – Šturma, J. – Šotolová, E.: Psychológia a patapsychológia dieťaťa. 3/1983. Praha 1983

kol. autorů: Žlab, Z. – Šturma, J. – Šotolová, E.: Psychológia a patapsychológia dieťaťa. 4/1983. Praha 1983

 

Matějček, Z.: Československá psychiatrie. K pojmu „Lehkých mozkových dysfunkcí“. Praha 1990 2x

 

Pedagogické centrum: Adresář zdravotních, školských a sociálních služeb. PC České Budějovice 2003

Pedagogické centrum: Méně známé pohybové a sportovní hry (2. doplňkové vydání). PC České Budějovice 2000

Pedagogické centrum: Rámcový přehled programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. PC Pardubice 2003

Pedagogické centrum: Rozvoj komunikativních schopností a dovedností žáků ZŠ, SŠ. PC České Budějovice 2002

 

PPPP: Náměty ke změnám výuky a vzdělávání v oblasti čtení. Praha 1994