Big_loader_ajax

II. st. ZŠ a SŠ

Zobrazit podrobnosti 48. Specifické poruchy učení na 2. a 3. stupni
Termíny 9. 11. 2017 (9-15 hodin) a 23. 11. 2017 (9-13 hodin) !!!ZRUŠEN!!!
Cena 1250 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, PaedDr. Daniela Švancarová
Program

teoretická část:
• definice a terminologie poruch učení;
• jednotlivé typy poruch učení;
• příčiny vzniku poruch učení;
• projevy jednotlivých poruch učení;
• odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD).
praktická část:
• obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci žáků se SPU;
• metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení;
• seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR týkajícími se SPU;
• konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech;
• metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ;
• orientačně metody reedukace SPU, profesionální orientace žáků se SPU.
Kurz je doplněn praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu.

Určeno

učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře 10 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 49. Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH
Termíny 7. 12. 2017 9-15 hodin !!!ZRUŠEN!!!
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 41836/2015-2-848
Lektor PhDr. Kamila Balharová
Program

• jak specifické poruchy učení ovlivňují výuku českého jazyka u studentů;
• jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova;
• práce s webovými stránkami KamiNet;
• praktické vyzkoušení některých metod práce se žáky se SPU, které jsou využitelné i pro ostatní žáky;
• metodika práce s individuálně integrovaným žákem v hodinách českého jazyka;
• oblast literární výchovy se zaměřím na porozumění stavby věty a textu, práci s autentickými texty, orientaci v textu, zkušenosti s vedením čtenářského deníku, propojení s dramatickou výchovou.

Určeno

učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ, vyučující českého jazyka žáků se SPU a pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 50. Středoškoláci s dyslexií (a těmi dalšími)
Termíny 16. 11. 2017 9-15 hodin
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

• vymezení základních pojmů – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie; seznámení s nejčastější symptomatikou, její dopad do každodenního života i do školní práce; sekundární psychosociální symptomy;
• průběh výuky a vzdělávání žáků SŠ se SPU, základní výukové postupy, práce s textem, tvorba studijních poznámek, příprava rozsáhlých písemných prací, klíčové momenty modifikace průběhu vzdělávání s ohledem na učební a kognitivní styly žáků, příprava na výkon profese, nalezení vhodných postupů, jimiž lze při výkonu práce čelit potížím souvisejícím se specifickými poruchami učení;
• realizace zkoušek, včetně průběhu státní maturitní zkoušky, co je třeba při zkoušení žáků se SPU zohledňovat, jak koncipovat zkoušky ve formátu, který skutečně prověřuje znalosti žáků;
• základní postupy tvorby IVP pro žáky se SPU; možnosti komplexních rozvíjejících programů, seznámení se základními metodickými materiály.

Určeno

učitelé SŠ, pracovníci školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 51. Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií pro studenty SŠ s dyslexií
Termíny 12. a 20. 12. 2017 9-16 hodin !!!ZRUŠEN!!!
Cena 1900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 41836/2015-2-848
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová
Program

• představení komplexního programu rozvoje učebních postupů „Já na to mám!“, strategií pro práci s informacemi, posílení kognitivních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, prostorová orientace, verbální vyjadřování) a sociálních dovedností;
• seznámení s principy, na jejichž základě program vznikl a s metodami, jak realizovat program s žáky;
• cílem kurzu je seznámit účastníky s principy komplexního programu „Já na to mám!“ pro práci se středoškoláky s diagnózou SPU a naučit frekventanty samostatně pracovat s programem a vést tak své žáky.

Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu „Já na to mám!“.

Určeno

učitelé SŠ, pracovníci školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 14 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 52. Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS !NOVÝ!
Termíny 6. a 11. 4. 2018; 9-17 hodin
Cena 2800 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 28273/2017-2-1071
Lektor Mgr. Alžběta Kratochvílová, PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Program

• terminologické vymezení a charakteristika pozornosti a paměti - základní pojmy a definice, vývoj paměťových schopností;
• základní informace o programu PAMIS, rozbor jeho východisek (spontánní a formální učení, kognitivní edukace, Feuersteinova teorie zprostředkování, práce s příběhem sebereflexe klientů); partnerská spolupráce trenér programu - klient - zákonný zástupce (u dětského klienta); účinnost programu a jeho efektivita;
• metodika a způsoby zprostředkování lekcí programu klientovi- teoretický rozbor a praktický nácvik možností zprostředkování dílčích témat.
Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu PAMIS.

Určeno

učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, speciální pedagogové, psychologové

Rozsah semináře 16 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 53. Jak se žije se SPU !NOVÝ!
Termíny 13. 3. 2018; 9-16 hodin !!!ZRUŠEN!!!
Cena 900 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 12172/2017-1-560
Lektor Mgr. Jana Pálenská
Program

• stručné připomenutí tématu specifických poruch učení - základní terminologie (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), etiologie, primární a sekundární symptomatika, charakteristické projevy SPU, silné a slabé stránky žáků se SPU, nadaní žáci se SPU;
• individuální a speciální vzdělávací a psychosociální potřeby žáka se SPU; SWOT analýza žákových speciálních vzdělávacích potřeb ve vztahu ke specifickým poruchám učení;
• osobní zážitek specifických poruch učení (diktát, čtení českého textu s výskytem chyb charakteristických pro dyslexii, čtení anglického textu s výskytem chyb charakteristických pro dyslexii, SPU jako "nálepka", vypracování pracovní listu z učiva 9. ročníku z předmětu český jazyk; vypracování matematických úloh;
• reflexe, zobecnění zkušenosti a její uplatnění při edukaci žáků se SPU, uplatnění zkušeností při edukaci, péči a podpoře žáka se SPU.

Určeno

učitelé ZŠ a SŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 7 hodin

TOMAL-2 - kurz

Upozorňujeme zájemce, že se bude v září v Praze konat kurz k Testu paměti a učení (TOMAL-2).

Úspěch pro každého žáka

DYS-centrum Praha z. ú. se zapojilo do sítě organizací, které se sdružují v projektu Úspěch pro každého žáka.

European Literacy Network

DYS-centrum se stalo partnerem mezinárodní organizace European Literacy Network.

Nové ceny seminářů!

Od školního roku 2017/2018 jsme u většiny seminářů snížili účastnický poplatek. Akreditované semináře jsou nyní bez DPH.
Aktuality