Big_loader_ajax

II. st. ZŠ a SŠ

Zobrazit podrobnosti 45. Specifické poruchy učení na 2. a 3. stupni
Termíny 19. 1. (9-15 hodin) a 25. 1. (9-13 hodin) 2017 !!!ZRUŠEN!!!
Cena 1470 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 15731/2016-2-455
Lektor PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, PaedDr. Daniela Švancarová
Program

teoretická část:
• definice a terminologie poruch učení;
• jednotlivé typy poruch učení;
• příčiny vzniku poruch učení;
• projevy jednotlivých poruch učení;
• odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD).
praktická část:
• obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci žáků se SPU;
• metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení;
• seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR týkajícími se SPU;
• konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech;
• metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ;
• orientačně metody reedukace SPU, profesionální orientace žáků se SPU.
Kurz je doplněn praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu.

Určeno

učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře 10 hodin rozložených do dvou setkání
Zobrazit podrobnosti 46. Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH
Termíny 18. 5. 2017 9-15 hodin !!!ZRUŠEN!!!
Cena 1000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 2305/2013-201-26
Lektor PhDr. Kamila Balharová
Program

• jak specifické poruchy učení ovlivňují výuku českého jazyka u studentů;
• jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova;
• práce s webovými stránkami KamiNet;
• praktické vyzkoušení některých metod práce se žáky se SPU, které jsou využitelné i pro ostatní žáky;
• metodika práce s individuálně integrovaným žákem v hodinách českého jazyka;
• oblast literární výchovy se zaměřím na porozumění stavby věty a textu, práci s autentickými texty, orientaci v textu, zkušenosti s vedením čtenářského deníku, propojení s dramatickou výchovou.

Určeno

učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ, vyučující českého jazyka žáků se SPU a pracovníci školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 47. Středoškoláci s dyslexií (a těmi dalšími)
Termíny 14. 2. 2017 9-15 hodin
Cena 850 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 9651/2014-2-249
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Program

• vymezení základních pojmů – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie; seznámení s nejčastější symptomatikou, její dopad do každodenního života i do školní práce; sekundární psychosociální symptomy;
• průběh výuky a vzdělávání žáků SŠ se SPU, základní výukové postupy, práce s textem, tvorba studijních poznámek, příprava rozsáhlých písemných prací, klíčové momenty modifikace průběhu vzdělávání s ohledem na učební a kognitivní styly žáků, příprava na výkon profese, nalezení vhodných postupů, jimiž lze při výkonu práce čelit potížím souvisejícím se specifickými poruchami učení;
• realizace zkoušek, včetně průběhu státní maturitní zkoušky, co je třeba při zkoušení žáků se SPU zohledňovat, jak koncipovat zkoušky ve formátu, který skutečně prověřuje znalosti žáků;
• základní postupy tvorby IVP pro žáky se SPU; možnosti komplexních rozvíjejících programů, seznámení se základními metodickými materiály.

Určeno

učitelé SŠ, pracovníci školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 6 hodin
Zobrazit podrobnosti 48. Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií pro studenty SŠ s dyslexií
Termíny 11. 1. a 18. 1. 2017 9-16 hodin !!!ZRUŠEN!!!
Cena 2000 Kč
Akreditace MŠMT ČR č. j. 2305/2013-201-26
Lektor PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová
Program

• představení komplexního programu rozvoje učebních postupů „Já na to mám!“, strategií pro práci s informacemi, posílení kognitivních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, prostorová orientace, verbální vyjadřování) a sociálních dovedností;
• seznámení s principy, na jejichž základě program vznikl a s metodami, jak realizovat program s žáky;
• cílem kurzu je seznámit účastníky s principy komplexního programu „Já na to mám!“ pro práci se středoškoláky s diagnózou SPU a naučit frekventanty samostatně pracovat s programem a vést tak své žáky.
Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu „Já na to mám!“.

Určeno

učitelé SŠ, pracovníci školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Rozsah semináře 16 hodin rozložených do dvou setkání

Prázdninová otevírací doba

Otevírací doba v kanceláři a kamenném obchodě v období prázdnin: od 1. 7. 2017 do 27. 8. 2017 – pondělí, úterý a středa od 9 do 15 hodin od 28. 8. 2017 – běžná prodejní doba Mimo tuto dobu jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 603 399 889. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezké léto.

Výzkum mezi učiteli MŠ a ZŠ

Diplomní projekt VŠ studentky

Pohádky pro společné čtení

Alena Vorlíčková s kolegy vydala knihu pohádek Zakletý zámek, která vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí!

Kurz Ergonomie psaní

Kurz již v DYS-centru nenabízíme, ale místo něj můžete absolvovat kurz Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku, který je akreditován v DYS-centrum Most.
Aktuality