Big_loader_ajax

Anotace přednášek

PhDr. Kamila Balharová + Lenka Hoštičková – Dyslexie a čtení – jak pomoci s rozvojem čtenářských dovedností

Jak pomoci dítěti, když mu nejde čtení, potřebuje rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, pozornost, serialitu? Nové publikace vám mohou pomoci. V příspěvku se seznámíte s využitím nových publikací Příběhy veverky Zrzinky aneb Učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou a Život rytíře. Získáte tipy na aktivity, dozvíte se, jak rozvíjet čtenářské schopnosti dětí s SPU.

 

Mgr. Veronika Doležilová  – Proč mají nárok na podpůrná opatření i děti „nehandicapované“?

V příspěvku se zaměřím na používání podpůrných opatření ve starém a novém systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z nejrůznějších příčin.

Tím, že nový systém pro používání podpůrných opatření upustil od druhového kritéria tzv. školského zdravotního postižení nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění a zavedl kritérium naplnění vzdělávacího potenciálu, rozšířil podstatně možnosti pro využívání podpůrných opatření i pro další děti.

Zaměřím se hlavně na ty děti, které mohou v novém systému podpůrná opatření nově používat, ale protože to zatím není obvyklé, používají je buď v minimálním počtu, nebo vůbec. Provedu také srovnání starého a nového systému podpůrných opatření, ze kterého bude patrné, co je příčinou tvrzených nesrovnalostí nového systému a hlavně jaký má dopad na děti.

 

Mgr. Naděžda Dvořáková – Čtenářské kluby pohledem speciálního pedagoga

Projekt Čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ, cílová skupina žáků, pohled speciálního pedagoga na činnost klubů. Dílna čtení je inkluzivní nástroj, umožňuje diferenciaci a individualizaci. Otázka rozvoje hlasitého čtení a tichého čtení. Dílna čtení rozvíjí sociální kompetence, pro žáky z cílové skupiny je možností korektivní zkušenosti ve skupině vrstevníků.

 

Mgr. Iva Kopecká + Mgr. Dagmar Ženková – Využití hrových činností pro všestranný rozvoj jazykového citu i slovní zásoby DÍLNA!!!

Ve své poradenské praxi (v PPP České Budějovice) jsme se u dětí předškolního věku často setkávaly nejen se špatnou výslovností, ale i oslabeným jazykovým citem, nižší úrovní slovní zásoby i percepčních funkcí. Na zahraničním veletrhu jsme objevily produkt, který měl potenciál širšího využití ve zmíněných oblastech. Na náš trh se původně dostal v anglické verzi, ale pro velký zájem byl letos námi přeložen i do češtiny. To nám umožnilo vytvořit vedle původního návodu ke hře podrobnou metodiku jejího využití. Jedná se o hru Orlí oko určenou pro individuální i skupinovou práci, která měla primárně sloužit především k rozvoji postřehu a zrakového vnímání. 

Dílna bude zaměřena na ukázky práce s bohatým obrazovým materiálem, který Orlí oko obsahuje. Kromě jednotlivých okruhů věnovaných rozvoji slovní zásoby (např. poznávání předmětů, barev a tvarů, tvoření zdrobnělin a vět, vyhledávání rýmů, nadřazených a podřazených pojmů, určování rodu, používání předložkových vazeb atd.) se účastníci seznámí i s možností konkrétního rozvoje sluchového rozlišování tvrdých a měkkých i krátkých a dlouhých slabik a jednotlivých souhlásek. 

Metodická příručka je rozpracována tak, aby umožnila pedagogům časově nenáročnou přípravu i konkrétní zacílení úkolů na individuální potřeby jednotlivých dětí i celé skupiny. Čas bude vyhrazen i na vzájemné předávání zkušeností. Zúčastnit se mohou i rodiče, jejichž děti mají v oblasti jazykového vývoje určitý deficit.

 

PhDr. Hana Košťálová – Čtenářské kontinuum: sledujeme dopad výuky na učení každého žáka

Smyslem podpory učitelům a školám v projektu Pomáháme školám k úspěchu je zvyšovat dopad výuky na učení každého dítěte. K tomu potřebujeme mít společně s učiteli jasno v cílech učení. Čtenářské kontinuum jsme si vytvořili právě proto, abychom měli sdílený zdroj vzdělávacích cílů pro oblast čtenářské gramotnosti, kterou chápeme šířeji než české kurikulární dokumenty. Postupně se společně s učiteli učíme, jak s kontinuem pracovat, aby nám i dětem pomáhalo v lepším učení. V přednášce stručně popíšeme, jak na to jdeme.

 

Mgr. Barbora Krankusová + PhDr. Pavla Kuncová – KUPROG.CZ s.r.o.: programy KUPOZ a KUMOT v nové edici

S potěšením Vám představíme novou, uživatelsky atraktivnější verzi známých programů pro děti KUPOZ a KUMOT.

 

Mgr. Markéta Krčmářová + Eva Hrazděrová – Využití myšlenkových map v českém jazyce II.

Příspěvek ukáže využití myšlenkových map v praktické výuce mluvnice na základní škole. Bude se jednat o hláskosloví, tvarosloví i o velmi složitou problematiku skladby. Autorky Vám představí konkrétní metody využití nejen v hodinách jazyka, ale i v domácí přípravě.

 

MgA. Radana Lencová, Ph.D. – Comenia Script – psací písmo nejen pro děti

Autorka nás uvede do pozadí vzniku nového školního psacího písma, které je postavené na principu jednoduchosti a čitelnosti. Představí jeho charakteristiku a základní prvky metodiky psaní, včetně didaktických materiálů (speciálně navržených pro leváky i zrakově postižené děti). Bude nás informovat o aktuální situaci písma ve školách a o podmínkách zavedení tohoto písma do výuky. Prezentace bude provázena autentickými ukázkami písma dětí a dalšími ukázkami rukopisů, které souvisí s tématem současné rukopisné písmo. Účastníci si budou moci psaní písmem Comenia Script vyzkoušet.

 

PhDr. Václav Mertin – K čemu je (nám) ve škole známkování

Výpovědní hodnota známek ve škole se zdá být zcela minimální. Neříká, v čem jsou žáci skutečně dobří, co se jim daří, co umí, co se naučili. Špatné známky nemotivují. Známky posilují pouze vnější motivaci, neumožňují rozvíjet vnitřní motivaci k učení. Proč je používáme? Je to jen tradice už od dob Rakousko-Uherska, nebo nám mohou být nějak užitečné? Příspěvek bude zamyšlením nad významem známkování žáků ve školách 21. století z pohledu psychologa, resp. psychologických teorií.

 

Ing. Kateřina Novotná + Iva Kyselá – Vzájemná očekávání ve vztahu rodič – dítě – učitel

Akademie rodičovství už řadu let podporuje vzděláváním rodičů i učitelů funkční kooperující vztah rodič - dítě - učitel. 

Uvědomujeme si důležitost role učitele, která může být stmelujícím, ukotvujícím prvkem
v komunikaci mezi rodiči a dítětem. Pokud funguje komunikace a vztahy v tomto trojúhelníku, dají se zvládnout mnohá specifika u žáků. Budeme se věnovat očekáváním, která bývají většinou nevyslovena, zároveň existují a vztah ovlivňují. Na příkladech z praxe vám ukážeme nové možnosti spolupráce školy a rodičů a konkrétní výhody pro učitele.

 

Mgr. Jana Pálenská – Škola pohledem žáka, žák prožitkem učitele

Příspěvek se věnuje problematice specifických poruch učení z pohledu žáka a učitele. Vztah mezi žákem a učitelem je chápán jako dynamický proces vzájemnosti, aktivního naslouchání a porozumění, které vede k pedagogických a psychosociálním intervencím, jež v obou účastnících vytváří pocit kompetence. Příspěvek nabízí pohled na vnitřní psychické projevy žáka se specifickými poruchami učení. Současně se zamýšlí nad rolí učitele a prezentuje možnosti osobního zážitku projevů specifických poruch učení, který umožňuje na základě osobní zkušenosti kvalitněji reflektovat vlastní pedagogickou práci a identifikovat aktuální vzdělávací potřeby a možnosti žáka.

Má-li učitel rozumět svým žákům, měl by jím umět naslouchat. Má-li se žák rozvíjet, měly by být vyslyšeny jeho potřeby.

„Rozumět znamená pomáhat“ (Zdeněk Matějček)

 

Ing. Dagmar Rýdlová – Dyslexie a čtení v knize života s přispěním narativní terapie a narativního koučování

Osobní vyprávění autorky s dyslexií o hledání a nacházení životního smyslu, sebe-úcty, uplatnění, spokojenosti a radosti.

 

Akad. mal. Táňa Svatošová – Metoda vědomé stopy pohybu©

„Jakýkoliv lék se dá nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nelze nahradit žádným lékem.“ Hippokrates

„Umět dobře psát, znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Metoda vědomé stopy pohybu pracuje s kultivací pohybu a následně s jeho grafickou stopou. Písmo – rukopis považuje za vědomý záznam pohybu, dokonalé propojení mysli a těla. Kultivací pohybu se rozvíjí soustředění mysli a propojením pohybu a mysli vzniká vědomý záznam – grafická stopa, písmo.

MVSP je zaměřena na rozvoj grafomotoriky dětí. Již 10 let se úspěšně uplatňuje v praxi a nyní nachází své místo i jako sebezkušenostní aktivita pro studenty i dospělé.

 

PaedDr. Zdeněk Topil + Mgr. Bc. Dagmar Chroboková – Metody “lege artis” ve výuce českého jazyka

Ukázky, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, skladbě… Příklady seriace (tzv. algoritmických kroků), které jsou graficky zřetelně odlišené a vymezené tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně.

 

Mgr. Markéta Závěrková – Jak vycházet s ADHD

Příspěvek se zaměří na hlavní úskalí a rizika poruchy ADHD, na typické i méně známé varianty projevů. Nabídne užitečné a fungující náměty přístupu a kompenzace poruchy v rámci školy, rodiny i doma, včetně odborné pomoci. Nabízené varianty řešení vycházejí z dlouhodobé práce s jedinci s touto poruchou, a proto bude prezentace doplněna ilustrujícími příklady z praxe.

 

Lukáš Zítka – Psaní Hravě – Psaním všemi deseti k lepší vnímavosti

Hledáte způsoby, jak si zlepšit svoji vnímavost a motoriku? My jsme je nehledali, a přesto jsme jeden našli. Naší aplikaci, kterou jsme přes pět let vyvíjeli, používají tisíce lidí a zjistili jsme, že jsou mezi nimi i tací, kterým pomáhá novým způsobem. Přijďte si poslechnout, jakým a zažijte si to na vlastní prsty!


Seminář SPU

Zveme Vás na seminář Specifické poruchy učení dne 27. a 28. 3. 2019. Bližší informace naleznete v záložce Vzdělávání. Budeme se na Vás těšit.

TOMAL 2

5. 4. se v DYS-centru koná kurz TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé.

Přípravný kurz pro předškoláky

Základní škola Poznávání zve na kurz pro předškoláky, který se bude konat v prostorách DYS-centra Praha.

Dyslexie: psychologické souvislosti

V lednu 2019 vyšla nová publikace na téma dyslexie.
Aktuality